Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Deponija Očazi – Dodatna sumnja u iskrene namjere vlasti

Na četvrtoj sjednici  sjednici Općinskog vijeća Visoko jedno od vijećničkih pitanja koje je postavio  vijećnik Vahid Ramić odnosilo se na sanaciju nelegalne gradske deponije u Očazima.  Pitanje je glasilo:“ Da li općina Visoko, kao nosilac aktivnosti oko sanacije deponije Oĉazi, ima izvedbeni projekat sanacije, a samim projektom bi se odgovorilo na mnoga pitanja koja već mnogo godina nemaju odgovor, a to su: kako finansirati realizaciju projekta i koliko će koštati , koji je rok završetka sanacije, pitanje imovisko – pravnih odnosa, da li je na tako kontaminiranom podruĉju dobro graditi sporske terene u skorijoj budućnosti, šta je sa protokolom iz 2005 godine i zašto nije realizovan, koja je to stvarna koliĉina krutog šuta i kakav uticaj ima deponija Očazi na život i zdravlje ljudi a naročito na mještane G.Moštre i t d.“

Na postavljeno pitanje odgovor je bio sljedeći: „U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o upravljanju otpadom i Pravilnikom o sadržaju Plana prilagodjavanja upravljanja otpadom za postojeće postrojenja za tretman i odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadležni organ, Općina je pristupila izradi Plana prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada Općine Visoko, što je uslov za apliciranje za dodjelu sredstava za izradu projekta, kao i dodjelu sredstava za samu sanaciju deponije Očazi. Navedeni Plan daće sve potrebne odgovore i definisati dalje aktivnosti oko sanacije deponije

Ovo pitanje za nas je posebno interesantno jer smo Visočku javnost u proteklom periodu redovno, pravovremeno, objektivno  i istinito informisali o novim pokušajima  Visočke vlasti da riješe pitanje ove deponije odnosno da istu saniraju.

Iz svih postupaka nove vlasti vezanih za sanaciju deponije moglo se zaključiti da to naša vlast radi u tajnosti, što stvara dodatnu sumnju u njihove prave namjere. Upravo zbog takvog načina rada i pristupanja ovako jednom bitnom problemu za građane, te zbog činjenice da Općinska vlast nije ispunila osnovne pretpostavke za uspješnu sanaciju deponije Očazi tj nije  Izradila izvedbeni projekat sanacije a jedan tako ozbiljan posao to svakako zahtijeva, za ovu namjenu nije predvidjela sredstva u  buđetu, već se oslanja na sredstva sa viših nivoa bez čvrštih obećanja za dobivanjem istih,  nije precizirala rok završetka radova, Općina nema stručno lice koje bi moglo na stručan i kvalitetan način pratiti realizaciju ovog projekta i učestvovati u izradi istog  itd. Ovo su samo neki od osnovnih elemenata koji dovode u sumnju namjere Općinske vlasti koje se odnose na saniranje deponije, još ako se tome doda cijena trenutnog odvoza smeća na Moščanicu, zatim konstantan pritisak Preventa za rješavanjem problema otpada iz njihove fabrike tj traženje ispunjenja predizbornih obećanja, to onda stvara još veću dozu sumnje u stvarnu sanaciju.

Da su naše sumnje bile opravdane dokazuje i gore navedeni odgovor Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline. Iz odgovora resorne službe koji je nejasan i nestručan se vidi da vlast nije ispunila osnovne  pretpostavke koje je trebala ispuniti kako bi se uopće moglo početi govoriti o nekoj sanaciji.

Bez ovih pretpostavki nema niti kvalitetne sanacije.  Ono što se realno može očekivati poslije ovakvog odgovora službe je  dovlačanje prije svega smeća prekrivenog šut materijalom, pa tek, nekada kada dođu bolja vremena i dugo očekivana sanacija. Voljeli bi da griješimo, ali kada se  sve sagleda jedino rješenje za Visočko smeće je njegovo prirodno stanište u Očazima.

Prema informacijama kojima raspolažemo Općina je trebala da nakon dostavljene ankete od strane podanika da pristupi pregovorima sa Asfaltgradnjom d.o.o. Visoko za otkup zemljišta za sportsko-rekreativni centar, te da krene u realizaciju obećanog sa nedavno održanih sastanaka o kojima smo Vas obavijestili, kao i ispunjenja obećanja iz famoznog Protokola koji je potpisan već sad davne 2005. godine. Ono što je sigurno i što je bar dosad bio slučaj sve kombinatorike su išle preko leđa građana, koji su uvijek kolateralna šteta.