Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Završena 5. sjednica OV Visoko

altNakon gotovo 7  sati rada te nakon što su na četvrtoj tački dnevnog reda, sjednicu napustili vijećnici SBB-a, SDP-a i BPS-a, u Velikoj Sali Općine Visoko napokon je završena peta sjednica Općinskog vijeća Visoko, odnosno njen prvi dio, jer je već sutra za 14:00 sati zakazan i drugi, tematski dio pete sjednice. Nadati se da će sutrašnjoj sjednici prisustvovati svi vijećnici, a o čemu se to danas govorilo, za šta se glasalo te o razlozima napuštanja sjednice vijećnika SBB-a, SDP-a i BPS-a možete pročitati u opširnom izvještaju sa sjednice koji vam donosimo.

2. Vijećnićka pitanja i inicijative

– Elvir Špiodić postavio pitanje vezano za uklanjanje divljih deponija na području općine Visoko te pitanje o zamjeni imena ulice JNA u ulicu Branilaca. Inicijativa da se u mjesnim zajednicama Čekrekčije, Kula Banjer i Vratnica postave kontejneri za odvoz otpada.

– Vahid Ramić uputio inicijativu da se u što kraćem roku organizuje tematska sjednica vijeća sa nadležnim službama a po pitanju rješavanja otpada, odnosno pravljenja deponije na području općine Visoko.

– Jasmin Omanović postavio vijećnićko pitanje o Betonskom mostu, odnosno o njegovoj upotrebi i trenutnom stanju. Inicijativa za stavljanje u rad dežurne apoteke na općini Visoko.

– Adnan Frljak postavio pitanje o dodatnom angažmanu policijske uprave na regulisanju i bezbijednosti saobraćaja na području u blizini Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre.

– Mirza Omanović inicijativa za sistemskim rješavanjem pitanja saobraćaja u mirovanju.

– Mirnes Fatić pitanje o broju izdatih građevinskih i upotrebnih dozvola te pitanje o sanaciji udarnih rupa na relaciji Gračanica – Podvinci.

– Izet Smajević vijećnićko pitanje o nelegalnom odlaganju klaoničkog otpada na području MZ Gračanica. Inicijativa: Na uočljivom mjestu u Velikoj Sali postaviti digitalni sat koji bi mjerio vrijeme izlaganja vijećnika, što bi učinilo sjednice vijeća efektnijim.

– Džemil Halilović pitanje vezano za most u Podvanju. Da li je za taj most dobivena garancija za izvedene radove, te da li su izmirene sve obaveze prema izvođaću radova?

– Faruk Ihtijarević: Pitanje: Da li pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnosti na području Visokog imaju potrebnu saglasnost za korištenje imena Visoko? Inicijativa da se mjesec maj proglasi kao mjesec uređenja i estetskog izgleda općine Visoko.

– Dejan Šćepanović pitanje upućeno načelnici. Koliko je i za koje usluge sklopila Ugovora o djelu? Inicijativa da se projekat izgradnje rasvjete na novom mostu u Prijekom uvrsti u kapitalni ulaganja za ovu godinu.

– Muhamed Husić pitanje: Koliki je dug Općine Visoko na dan 31.12.2012.godine?

– Dalibor Tomičić Da li će se iz budžeta za 2013.raditi projekti vezani za parking prostore na području Visokog?

– Nevzeta Begić: Pitanja za službu za prostorno uređenje – Zbog čega nije u funkciji javna ćesma na lokaciji kod Robne kuće Vema? Na koji način se mogu urediti autobska stajališta, posebno na relaciji Visoko – Seoča?

– Dževad Fejzić: Pitanje: Kada je planirana sanacija dionice pješačke staze na dionici u Dubočcu?

– Dalila Novokmet Halilović: Pitanje: Da li u organizaciji rada JU „Dom zdravlja” Visoko postoje i patronažne sestre?

– Aida Zerdo: Pitanje: Koje je uslove neophodno ispuniti da visočki Dom zdravlja dobije porodiljski odjel?

– Mirela Mateša Bukva: Pitanje: Da li je urađen elaborat ili anketa stanara za uvođenjem individualnih mjerila za mjerenje potrošnje vode?

3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2012. godinu

Glasanje: 12 ZA, 12 Uzdržanih, Izvještaj nije usvojen.

4. Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinske načelnice i o radu općinskih službi općine Visoko u 2012. godini

Velike polemike, rasprave i mnogo vremena je uzela ova tačka dnevnog reda koja je govorila o minuloj godini te o radu i aktivnostima općinske načelnice i općinskih službi, na kraju, a nakon pauze koju je tražio klub vijećnika SDP-a, a onda i još jedne pauze BPS-a mislilo se da će se napokon pristupiti glasanju, međutim odmah nakon povratka sa BPS-ove pauze, uslijedila je i još jedna, ona kluba vijećnika SDA. Nakon pauze je i Mirza Ganić podnio zanimljiv prijedlog da svi članovi Nadzornih i Upravnih odbora iz SDA u roku od sedam dana svoje mandate stave na raspolaganje i pokažu svoju spremnost da Vijeću stave svoje mandate na raspolaganje, a vjerovatno je moguće pogoditi šta se sljedeće desilo – Klub vijećnika SBB-a je zatražio pauzu. Tačka broj 4 se na kraju svela na prepucavanje između SDA i BPS-a oko pozicija u Nadzornim odborima. Na kraju se pristupilo glasanju, a sa 22 ZA i 3 Uzdržana ovaj Izvještaj je usvojen. Međutim ni tu nije bio kraj raspravi o ovoj tački, jer je predloženo da se glasa o zaključku s čime se nisu složili iz SBB-a i tražili da se o tome raspravlja i glasa na narednoj sjednici ili će napustiti sjednicu. Na kraju je odlučeno da se glasa o Zaključku da svi članovi Nadzornih i Upravnih odbora stave svoje mandate na raspolaganje. Prije glasanja klubovi SBB-a, BPS-a i SDP-a su napustili sjednicu zbog izjašnjavanja o ovom Zaključku, a Zaključak je usvojen sa 16 glasova ZA.

5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2012. godini

Zaključak: Općinsko vijeće Visoko usvojilo je sa 14 ZA i 3 Uzdržana Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2012.godini.

6. Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko

Što se tiče ove tačke dnevnog reda, nakon rasprave, načelnica je predložila da se ova točka povuče sa glasanja do sutra, kada bi i sastav vijeća trebao biti kompletan.

7. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko

Glasanje: Sa 17 glasova ZA usvojena je predložena odluka, bez rasprave i dodatnih pitanja.

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Ni oko ove tačke dnevnog reda nije bilo rasprave, niti pitanja izvjestiocu, pa se pristupilo glasanju, a Općinsko vijeće koje od četvrte tačke radi bez članova klubova SBB-a, SDP-a i BPS-a je usvojilo Prijedlog ove odluke sa 17 glasova ZA.

9. Prijedlog odluke o jedinstvenom načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže izvan gradskog područja

I ova tačka nije donijela rasprave kao ni pitanja za izvjestioce, pa se pristupilo i glasanju, a nakon glasanja ovaj Prijedlog je usvojen sa 17 glasova ZA.

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Medţlisu Islamske zajednice Visoko za rekonstrukciju poslovne zgrade

Ovaj prijedlog je usvojen sa 17 glasova ZA, a nakon desete tačke i dvije naredne: 11. Prijedlog odluke o davanju ovlašćenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o kupovini nekretnina u svrhu rekonstrukcije lokalne ceste Kondžilo-Brezovik,

12. Prijedlog odluke o davanju ovlašćenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o ustanovljavanju prava sluţnosti kolskog puta u korist privrednog subjekta “Interact” d.o.o. Visoko. su jednoglasno usvojene, podsjećamo u odsustvu članova SBB-a, SDP-a i BPS-a. Sjednica Vijeća nastavlja se sutra sa nove dvije tačke tj.tematskim dijelom.