Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kako se dijelilo državno “posebnim ugovorima” te darežljive 1998.godine

Baveći se nakon osam godina iznova tematikom zvanom divlja deponija Očazi koja odjednom nakon lokalnih izbora postade ponovno aktualizirana, a nedavno smo i pisali o tome u tekstu pod naslovom “Kako zaraditi na divljoj deponiji, a da te pri tome ne provale” dotakli smo se i ugovora iz 1998 godine između tadašnje vlasti i nekada državne firme Asfaltgradnja vrijednog 1.800.000KM za koji nismo pouzdano znali da li je i kako realizovan. Tom prilikom tematizirali smo i neke druge Općinske odluke iz tog perioda kada se krčmilo i dijelilo državno i šakom i kapom.

Pronašli smo dio odgovora u “Službenom glasniku Općine Visoko” od 10.decembra 1998.godine i u njemu ono što nas je i zanimalo, a što je vezano za odnos Općine Visoko, Asfaltgradnje i divnije Očazi. Pa je tako na osnovu člana 17. i 48. Zakona o građevinskom zemljištu (“Službeni list RBiH” broj 34/86, 1/90, 29/90) i (“Službeni list RBiH” 3/93 i 13/94), člana 200. Zakona o upravnom postupku (“Službeni list RBiH”, broj 2/98) i člana 23. Statuta Općine Visoko (Službeni glasnik općine Visoko, broj 4/97) Vijeće Općine Visoko na sjednici održanoj dana 30.11.1998.godije donijelo RJEŠENJE:

I – Dodjeljuje se D.D Asfaltgradnja Očazi bb. općina Visoko na korištenje zemljište društvene svojine označeno kao:

k.č. broj 1694/1 “Rastoka-Majdan šljunak” u površini od 32.201 m2

k.č. broj 1694/2zv. “Rastoka -Majdan šljunak” u površini od 38.319 m2

k.č. broj 1694/3zv. “Rastoka -Majdan šljunak” u površini od 6.041 m2

Sve u K.O. Moštre u svrhu prerade tehničkog kamena, odnosno zaokruženja procesa proizvodnje.

II – Prava i obaveze po tačci 1 ovog Rješenja između D.D. Asfaltgradnja i Općine Visoko bit će regulisani posebnim ugovorom.

III – Općinska uprava za geodetske poslove i katastar nekretnina donijet će pojedinačno rješenje i izvršiti provođenje istog po pravosnažnosti.

IV – Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku općine Visoko”.

Broj: 01/01-012-171/98

30.11.1998.godine

PREDSJEDNIK OV Visoko

mr.Vahid Hećo. s.r.

Kako i na koji način je Općina Visoko riješila dijelove ugovora sa Asfaltgradnjom poznato je samo akterima tih dešavanja od prije 15 godina. Ono što znamo je da u jednom od članova ugovora je stajala cifra od 1.800.000KM koje Asfaltgradnja treba da isplati za pomenuto zemljište uz mogućnost kompezacije.

Međutim ovo nije bio jedini primjer kako je tadašnja Općina ili tačnije tadašnja SDA vlast u koaliciji sa SBiH tri godine nakon rata pravila ugovore i dodjeljivala državno zemljište tadašnjim visočkim, a danas privatnim firmama. “Posebnim ugovorima” ista ta Općina sa ljudima iz svojih stranaka rješavala je kasnije pitanja prava i obaveza. Baš u ovom Službenom glasniku od 10.12.1998.godine vidljiva su još dva “posebna ugovora” sklopljena na osnovu Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o eksproprijaciji i to sa  G.P “ZVIJEZDA” d.d  sa p.o. Visoko kojoj je ustupljeno na korištenje zemljište društvene svojine označeno kao k.č. broj 1214/3zv. “Luke” u površini od 340 m2 u svrhu regulisanja imovinsko-pravnih odnosa. Drugi “posebni ugovor” i dodjela zemljišta je napravljen sa Mješovitim preduzećem “IGM” D.D. Donje Moštre – Visoko. Općina/vlast/SDA/SBiH prenijela je sa O.SOL.SARAJEVO OOUR “ŠUMARSTVO” VAREŠ zemljište označeno kao k.č. 767 “Gajevi” šuma 5 klase u površini od 98.437 m2 i k.č. 768/1 “Gajevi” pašnjak 4 klase u površini od 24,916 m2 sve K.O. Koložići. Sve je odrađeno pod izgovorom svrhe eksploatacije gline u cilju zaokruženja procesa proizvodnje. Prava i obaveze po izvršenom prenosu trebali su biti regulisani “posebnim ugovorom”.

Ukoliko 15 godina poslije darežljivosti tadašnje vlasti spram tadašnjih “visočkih firmi” današnja vlast ima iskrene namjere izrećene u predizbornoj kampanji, a sve vezano za interes naroda i u ime naroda onda evo pravog testa njihove iskrenosti i evo pravog posla za buduće volontere Općine Visoko da se malo upoznaju sa materijom provjeravajući realizaciju potpisanih ugovora i realizaciju kasnije uređenih “posebnih odnosa u tim ugovorima”