Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prijedlozi novog Poslovnika i Statuta ONS Visoko

altNa sastanku Izvršnog odbora ONS Visoko dogovoreno da prijedlog novog Statuta ONS Visoko i Poslovnika o radu Skupštine ONS Visoko objavimo na portalu Visoko.co.ba, a u nastavku vam i donosimo prijedloge Poslovnika i Statuta ONS Visoko.

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE ONS VISOKO

Na osnovu člana 21, stav 1, tačka d) Statuta Općinskog nogometnog saveza Visoko, Skupština ONS Visoko, na sjednici održanoj 28.02.2013..godine donijela je slijedeći:

POSLOVNIK O RADU

Skupštine ONS Visoko

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Cilj ovog Poslovnika je da osigura nesmetano i ispravno odvijanje sjednica najvišeg tijela ONS Visoko, kao i svih izbornih procesa, kako je definirano Statutom ONS Visoko, kao i aktivnosti organa ONS Visoko između dvije sjednice.

Član 2.

Radna tijela skupštine ONS Visoko su:

–          Predsjedavajući skupštine

–          sekretar

–          verifikaciona komisija

–          odbor za glasanje

–          zapisničar

–          ovjerivači zapisnika

Predsjedavajući po službenoj dužnosti

Član 3.

Skupštinom ONS Visoko po službenoj dužnosti predsjedava Predsjednik ONS Visoko.

U njegovom odsustvu sjednicom predsjedava Prvi potpredsjednik. Ako je i Prvi potpredsjednik odsutan, sjednicom predsjedava Drugi potpredsjednik. U slučaju odsutnosti i Drugog potpredsjednika Skupštinom predsjedava najstariji član Izvršnog odbora Saveza. Skupština na dfan zasjedanja imenuje predsjedavajućeg od onih koji su pozvani i prisutni.

Zadaci predsjedavajućeg

Član 4.

Predsjedavajući otvara, prekida, nastavlja i zatvara sjednicu. Vodi sjednicu u skladu sa usvojenim dnevnim redom, prelazi sa jedne tačke dnevnog reda na drugu i rukovodi raspravama dajući riječ delegatima i članovima tijela Skupštine ONS Visoko, kao i svim pozvanim gostima i učesnicima ukoliko njihovo obraćanje predsjedavajući uredno najavi.

Članovi Izvršnog odbora ONS Visoko, počasni predsjednici i članovi ONS Visoko, NS ZDK, NSFBIH i N/FSBIH imaju pravo da se obrate, a delegati Skupštine ONS Visoko im to pravo ne mogu osporiti. Međutim, predsjedavajući može ograničiti trajanje njihovog obraćanja.

Tokom izbora za Predsjednika ONS Visoko, aktuelni Predsjednik ONS Visoko koji se kandidira za reizbor mora prenijeti predsjedavanje na svoju zamjenu, kako je definisano članom 3 (2) gore. Ako se na zasjedanju izabere novi Predsjednik ONS Visoko, nakon verifikacije rezultata preuzima predsjedavanje Skupštinom ONS Visoko.

U skladu sa Statutom ONS Visoko i ovim Poslovnikom Skupštine ONS Visoko, predsjedavajući može dati upute članovima angažiranih tijela Skupštine ONS Visoko da izvršavaju zadatke tokom Skupštine.

Samo je predsjedavajući ovlašten da zatvori sjednicu zbog nepoštivanja Poslovnika ONS Visoko.

Odbor za glasanje

Član 5.

Odbor za glasanje je nadležan za organizaciju i nadzor izbornih postupaka, i donošenje proceduralnih odluka koje su vezane za izbore, i u tom cilju odgovoran je za poštivanje odredbi statuta ONS Visoko i ovog poslovnika koji se odnose na izbore kao i za brojanje glasova i utvrđivanje rezultata glasanja.

Odbor za glasanje imenuje Skupština ONS Visoko na samoj izbornoj Skupštini ONS Visoko, a na prijedlog Predsjedavajućeg Skupštine i delegata Skupštine.

Verifikaciona komisija

Član 6.

Verifikaciona komisija je nadležna za potvrđivanje delegata/zamjenskih delegata Skupštine i njihovih mandata i u tom cilju odgovorna je za brojanje prisutnih delegata i potvrđivanje kvoruma Predsjedavajućem skupštine.

Verifikacionu komisiju bira Skupština ONS Visoko na samoj skupštini, a na prijedlog Predsjedavajućeg i delegata skupštine.

Sekretar

Član 7.

Sekretar ONS Visoko pruža neophodnu administrativnu i logističku podršku za održavanje izbora, kao i za rad svih radnih tijela skupštine.

Zapisnik

Član 8.

O radu Skupštine ONS Visoko vodi se zapisnik.

O vođenju zapisnika brine se sekretar ONS Visoko, koji imenuje lice koji će voditi zapisnik i nakon sjednice sastaviti zapisnik.

Sadržaj zapisnika

Član 9.

Zapisnik sadrži:

a)      vrijeme i mjesto održavanja sjednice

b)      broj sjednice

c)      dnevni red sjednice

d)     imena prisutnih delegata

e)      imena odsutnih delegata sa naznakom da li su opravdali odsustvo

f)       imena ostalih učesnika sjednice

g)      kratak tok rasprave sa imenima učesnika i sažetim prikazom njihovih izlaganja

h)      rezultate glasanja o pojedinim pitanjima

i)        oznake i nazive akata i odluka donesenih na sjednici

j)        usvojene zaključke

Verifikacija i usvajanje zapisnika

Član 10.

U roku od dvije sedmice od održavanja sjednice, zapisnik verificiraju 2 delegata imenovana za taj zadatak (ovjerivači zapisnika). Verificirani zapisnik se zatim dostavlja svim delegatima-članovima skupštine i to u roku od 30 dana od dana sjednice. Delegati imaju pravo staviti prigovor na zapisnik u pisanoj formi.

Ukoliko u roku od dvije sedmice nakon dostave zapisnika Sekretar ONS Visoko ne primi nikakav prigovor na zapisnik, zapisnik se smatra usvojenim. O osnovanosti eventualnih prigovora odlučuje se na narednoj sjednici Skupštine, bez raspravljanja. Usvojeni prigovori (primjedbe) će se unijeti u zapisnik.

Usvojeni zapisnik potpisuju predsjedavajući Skupštine ONS Visoko i sekretar ONS Visoko. Za čuvanje originalnog zapisnika i za istinitost zapisnika odgovoran je sekretar ONS Visoko.

OTVARANJE SKUPŠTINE

Početak Skupštine

Član 11.

Predsjedavajući otvara zasjedanje Skupštine ONS Visoko

Nakon toga, pristupa se izboru radnih tijela skupštine.

Zatim, na osnovu izvještaja Verifikacione komisije, predsjedavajući konstatuje:

da li postoji neophodan kvorum (2/3 delegata od ukupnog broja delegata odnosno apsolutna većina svih delegata, član 20. Stav 1 i 2 statuta)

Ako ne postoji kvorum, predsjedavajući će prekinuti Skupštinu ONS Visoko na jedan sat kako bi se dalo vremena nedostajućim delegatima da dođu.

Predsjedavajući također može naložiti prozivku da bi se verificiralo prisustvo akreditiranih delegata.

Ako se i nakon što ovaj sat protekne ne postigne kvorum, predsjedavajući mora zatvoriti zasjedanje i objaviti da se Skupština ONS Visoko odgađa i zakazuje novu sjednicu (određuje mjesto i vrijeme) najkasnije za 15 dana u skladu sa članom 20. Stav 2. Statuta ONS Visoko.

Imenovanje tijela Skupštine ONS Visoko

Član 12.

Predsjedavajući predlaže Skupštini imenovanje 2 delegata Skupštine kao ovjerivače zapisnika, s tim da predloženi kandidati ne mogu biti iz istog udruženog člana. Ukoliko ima prijedloga za ovjerivače zapisnika od strane delegata skupštine i ukoliko je ukupni broj predloženih kandidata veći od potrebnog broja (2), onda se glasa za svakog kandidata pojedinačno, a smatraju se izabranim kandidati sa najvećim brojem glasova.

Predsjedavajući predlaže skupštini imenovanje 3 delegata za članove Verifikacione komisije (predsjednika i 2 člana) s tim da ne mogu biti iz istog udruženog člana. Ukoliko ima prijedloga za verifikacionu komisiju od strane delegata skupštine i ukoliko je ukupni broj predloženih kandidata veći od potrebnog broja (3), onda se glasa za svakog kandidata pojedinačno, a smatraju se izabranim kandidati sa najvećim brojem glasova.

Predsjedavajući predlaže skupštini imenovanje 3 člana Odbora za glasanje (predsjednik i 2 člana) s tim da ne mogu biti iz istog udruženog člana. Ukoliko ima prijedloga za ovu komisiju od strane delegata skupštine i ukoliko je konačni prijedlog veći od potrebnog broja (3), onda se glasa za svakog kandidata pojedinačno, a smatraju se izabranim kandidati sa najvećim brojem glasova.

Sekretar kao statutarni organ saveza koji je u skladu sa članom 27. Statuta odgovoran za vođenje zapisnika na sjednici, određuje osobu koja će voditi zapisnik (zapisničar).

Usvajanje izmjena i dopuna dnevnog reda redovne i vanredne Skupštine ONS Visoko

Član 13.

Izvršni odbor ONS Visoko odobrava nacrt dnevnog reda Skupštine ONS Visoko na kojem se nalaze tačke iz nadležnosti redovne i vanredne Skupštine ONS Visoko.

Predsjedavajući obavještava Skupštinu o svim prijedlozima izmjena i dopuna dnevnog reda koje je sekretar ONS Visoko dobio u statutarnom roku ali koje Izvršni odbor nije uvrstio u dnevni red upućen uz poziv delegatima/zamjenskim delegatima.

Skupština ONS Visoko neće uzeti u obzir izmjene i dopune dnevnog reda koje nisu podnesene u zakonskom roku, ali ih može prenijeti na sljedeću (redovnu ili vanrednu) Skupštinu ako takav zahtjev potvrdi delegat predlagač.

Ukoliko Izvršni odbor odbije prijedlog delegata Skupštine ONS Visoko za uvrštavanje neke tačke u dnevni red o tome će konačnu odluku donijeti Skupština.

Predsjedavajući daje riječ delegatu koji traži izmjene i dopune dnevnog reda, koji može ukratko obrazložiti svoj prijedlog. Nakon toga predsjedavajući iznosi stajalište Izvršnog odbora vezano za ovaj prijedlog.

Skupština ONS Visoko zatim donosi odluku o svakom takvom prijedlogu, počinjući sa prijedlozima za skidanje određenih tačaka sa dnevnog reda, a potom o prijedlozima za dodavanje tačaka na dnevni red.

Predložene izmjene i dopune su usvojene ako dobiju podršku većine od ukupnog broja delegata sa pravom glasa, u skladu sa članom 26.Statuta ONS Visoko

Nakon glasanja o svim pojedinačnim prijedlozima i prije obavljanja posljednjeg glasanja, predsjedavajući predlaže konačni dnevni red.

Dnevni red je usvojen ako dobije podršku apsolutne većine (50%+1) prisutnih delegata skupštine.

Predsjedavajući objavljuje konačne rezultate i nastavlja zasjedanje u skladu sa ovim konačnim usvojenim dnevnim redom.

Dnevni red vanredne Skupštine ONS Visoko nije moguće mijenjati tokom zasjedanja u skladu sa članom 23. Statuta ONS Visoko.

Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine ONS Visoko nakon zahtjeva za izmjene i dopune

Član 14.

Ako zapisnik još uvijek nije usvojen u skladu sa definiranom procedurom, nacrt zapisnika, kao i tražene promjene, se upućuju Skupštini ONS Visoko na konačno usvajanje.

O konačnom tekstu zapisnika skupština odlučuje apsolutnom većinom važečih glasova prisutnih članova skupštine.

Predsjedavajući potvrđuje da je zapisnik sa prethodnog zasjedanja Skupštine ONS Visoko usvojen bez ili sa usvojenim izmjenama i dopunama. Odluka je konačna.

PROCEDURALNA PRAVILA TOKOM SKUPŠTINE ONS VISOKO

Učešće u raspravama

Član 15.

Predsjedavajući vodi Skupštinu ONS Visoko u skladu sa usvojenim dnevnim redom i osigurava pravilnu primjenu Statuta ONS Visoko i Poslovnika o radu Skupštine

Rasprava o bilo kojoj tački dnevnog reda prethodi uvodno izlaganje, s tim da Skupština ONS Visoko ima pravo na dodatno pojašnjenje od predsjedavajućeg, imenovanog izvjestioca (npr. Predsjedavajući odbora) ili delegata koji predlaže tačku dnevnog reda.

Na zahtjev, predsjedavajući može dozvoliti pokretanje rasprave i postavljanje pitanja. U principu, predsjedavajući riječ daje delegatima prema redoslijedu njihovog javljanja.

Ako se govornik ne pridržava teme dnevnog reda i vremena dodijeljenog za raspravu, predsjedavajući ga može prekinuti i pozvati slijedećeg govornika sa spiska da uzme riječ. Delegat Skupštine može raspravljati o svakoj tački dnevnog reda najduže 10 minuta, uz jednu repliku koja ne može biti duža od 3 minuta.

U principu, pozvani gosti ne mogu učestvovati u raspravama. Međutim ako je gost uredno najavljen kao govornik u dnevnom redu, predsjedavajući mu može dati riječ tokom rasprave. Gostima nisu dozvoljene intervencije tokom glasanja.

Pauza i prekid Skupštine

Član 16.

Predsjedavajući može dati pauzu ako to traže delegati Skupštine ONS Visoko, ili ako ocijeni da je potrebna zbog trenutnog odvijanja zasjedanja.

Predsjedavajući prekida Skupštinu ONS Visoko ako kvorum ne postoji.

Ako dođe do prekida Skupštine ONS Visoko zbog nepostojanja kvoruma, Skupština će se nastaviti najkasnije za 15 dana u isto vrijeme i na istom mjestu, u skladu sa članom 20. stav 2. Statuta ONS Visoko.

Održavanje reda

Član 17.

Predsjedavajući održava red Skupštine, kojeg svi učesnici moraju poštovati.

Sekretar ONS Visoko može angažirati osiguranje kao mjeru prevencije.

Dužnost poštovanja učesnika

Član 18.

Svi delegati Skupštine ONS Visoko, pozvani gosti i drugi učesnici imaju obavezu poštovati dostojanstvo svakog pojedinca i Skupštine ONS Visoko, te se jedni drugima obraćati sa poštovanjem.

Zabranjena je upotreba uvredljivih izraza ili iznošenje i komentiranje informacija iz privatnog života delegata i drugih.

Upotreba tehničkih uređaja (npr. Mobilnih telefona) koji mogu ometati normalno odvijanje zasjedanja nije dozvoljena u konferencijskoj Sali tokom Skupštine ONS Visoko.

Mjere za osiguravanje reda tokom Skupštine ONS Visoko

Član 19.

Ukoliko dođe do kršenja reda Skupštine ONS Visoko, moguće je primijeniti slijedeće mjere na odgovorne pojedince:

a)      upozorenje,

b)      prekid rasprave,

c)      odstranjivanje sa Skupštine ONS Visoko.

Predsjedavajući može primijeniti svaku od ove tri mjere prema vlastitoj procjeni, a može pozvati i osiguranje ili policiju da ih provede.

Primjenjene mjere se unose u zapisnik Skupštine ONS Visoko.

Upozorenje i prekid rasprave

Član 20.

Upozorenje se upućuje delegatu Skupštine ONS Visoko koji svojim ponašanjem, prekidanjem govornika kada mu predsjedavajući nije dao riječ, govorom o pitanjima koja nisu na dnevnom redu ili iz sličnih razloga krši odvijanje zasjedanja ili ovaj Poslovnik.

Rasprava delegata Skupštine ONS Visoko se prekida ako njegovo obraćanje krši red Skupštine ONS Visoko i ako je već dva puta upozoren da poštuje red i odredbe ovog Poslovnika.

Rasprava delegata Skupštine ONS Visoko se prekida odmah bez predhodnog upozorenja ako vrijeđa dostojanstvo delegata, drugih ili Skupštine, ili iznosi ili komentira informacije koje se tiču privatnog života delegata i drugih.

Odstranjivanje sa Skupštine

Član 21.

Delegat se odstranjuje sa Skupštine ONS Visoko ako ne prekine svoje obraćanje na zajtjev predsjedavajućeg ili na bilo koji drugi način ometa normalno odvijanje Skupštine.

Delegat koji je odstranjen sa Skupštine je dužan odmah napustiti salu u kojoj se održava zasjedanje i ne može više učestvovati u zasjedanju.

Moguće je odstraniti svaku osobu koja se nalazi u Sali a koja ometa normalno odvijanje Skupštine ONS Visoko.

Pauza za ponovno uvođenje reda

Član 22.

Ako predsjedavajući nije u stanju održati red gore propisanim mjerama, može dati kratku pauzu.

Tokom ove pauze može uz pomoć osiguranja ili policije ponovno uvesti red.

DONOŠENJE ODLUKA NA SKUPŠTINI

Glasanje

Član 23.

Skupština ONS Visoko odluke donosi glasanjem, u skladu sa Statutom ONS Visoko i ovim Poslovnikom.

Delegat Skupštine ONS Visoko ima pravo glasati o svakom prijedlogu o kojem odlučuje Skupština, tre može glasati za prijedlog, protiv prijedloga i biti suzdržan.

Svaki delegat ima jedan glas. Glasanje putem opunomoćenika nije dozvoljeno.

Prije početka glasanja predsjedavajući utvrđuje postojanje kvoruma. U slučaju bilo kakve sumnje, može zatražiti mišljenje Verifikacione komisije ili obavljanje prozivke.

Predsjedavajući zatim poziva delegate da glasaju

Nijedan delegat ne smije napustiti salu tokom glasanja.

Predsjedavajući, na osnovu izvještaja nadležne komisije ili neposrednog brojanja, objavljuje rezultate.

Glasanje dizanjem ruke

Član 24.

Skupština ONS Visoko odluke donosi javnim glasanjem dizanjem ruke (dizanjem glasačke kartice), osim ako skupština ne odluči drugačije.

Međutim, delegati Skupštine ONS Visoko mogu zahtijevati tajno glasanje.

Takav zahtjev mora imati podršku apsolutne većine (više od 50%) važećih glasova prisutnih delegata Skupštine ONS Visoko.

Postupak javnog glasanja

Član 25.

Javno glasanje se obavlja dizanjem ruke ili odgovarajuće glasačke kartice.

Dizanje zelene kartice znači da delegat glasa za prijedlog. Dizanje crvene kartice znači da glasa protiv i dizanje žute kartice znači da je suzdržan.

Na zahtjev predsjedavajućeg ili najmanje deset delegata, javno glasanje je moguće obaviti prozivanjem svakog delegata po abecednom redoslijedu njihovih prezimena.

Odluka se usvaja ako dobije podršku apsolutne većine (više od 50%) važećih glasova prisutnih delegata Skupštine ONS Visoko.

Tajno glasanje

Član 26.

Tajno glasanje se obavlja glasačkim listićima koje priprema sekretar ONS Visoko, a odobrava Odbor za glasanje.

Svaki glasački listić je iste boje, štampe, veličine, istog papira itd. Štampa se u iznosu koji će pokriti ukupan broj delegata Skupštine ONS Visoko, odnosno svaki delegat dobija po jedan glasački listić za svaki krug glasanja.

Glasački listić ne smije ničim upućivati na deelegata Skupštine ONS Visoko ili na člana ONS Visoko kojeg predstavlja. Mora omogućavati anonimno glasanje.

Sekretar ONS Visoko, pod nadzorom Izborne komisije, stavlja pečat na prednju i zadnju stranu svakog glasačkog listića prije nego ih Izborna komisija podijeli delegatima Skupštine ONS Visoko.

Za svaki dodatni krug glasanja moraju se koristiti novi glasački listići. Odbor za glasanje mora uništiti neiskorištene glasačke listiće iz prethodnog kruga glasanja prije početka sljedećeg kruga glasanja.

Za glasanje o prijedlozima, na štampanim glasačkim listićima moraju biti navedene riječi „da” i „ne”, odnosno „za” i „protiv”. Valjano je glasanje samo ako je zaokružen jedan od ponuđenih izbora.

OBAVLJANJE IZBORA NA SKUPŠTINI ONS VISOKO

Izbori

Član 27.

Skupština ONS Visoko verifikuje delkegate Skupštine na osnovu izvještaja Verifikacione komisije koji se podnosi predsjedavajućem Skupštine. Predsjedavajući saopštava sastav Skupštine i mandat delegata

Izbori se provode tajnim glasanjem, slijedećim redoslijedom:

članove Izvršnog odbora ONS Visoko i zamjenske članove Izvršnog odbora

Predsjednika i potpredsjednika saveza

članove pravnih tijela saveza

delegate za skupštinu, članove izvršnog odbora i pravna tijela NSZDK

delegate za skupštinu, članove izvršnog odbora i pravna tijela Sportskog saveza

Glasački listići za izbore

Član 28.

Na izborima, glasački listić sadržava jasno redni broj, ime i prezime svakog kandidata.

Na izborima u kojima učestvuje više kandidata, redni broj (1, 2,3 itd.) se upisuje lijevo od prvog stupca u kojem se nalazi prezime.

Na glasačkom listiću su navedeni valjani i odobreni kandidati po abecednom redoslijedu prema prezimenu. Ako ima kandidata sa istim prezimenom i imenom, glasački listić mora također, sadržavati datum i imjesto rođenja tih kandidata.Izuzetno, kod glasačkog listića za izbor članova Izvršnog odbora (redovnih i zamjenskih) kandidati se mogu upisati i mimo abecednog reda kako bi se provela Izborna procedura u skladu sa članom 33. stav 1. ovog Poslovnika, a u vezi sa članom 28. stav 2. Statuta.

Svaki delegat skupštine ONS Visoko glasa jasno zaokružujući redni broj kandidata za kojeg glasa, odnosno zaokružujući „ZA” ili „PROTIV” liste kandidata.

Početak izbornog procesa u Skupštini ONS Visoko

Član 29.

Predsjedavajući Skupštine najavljuje tački „Izbor…” (npr. Izvršnog odbora ONS Visoko) prema usvojenom dnevnom redu.

Predsjedavajući objavljuje broj upražnjenih mjesta koja treba popuniti i broj predloženih kandidata na konačnoj listi koju je sačinio Izvršni odbor saveza. Također, ukratko objašnjava svaki korak izbornog postupka kojeg se delegati sa pravom glasa moraju pridržavati da bi omogućili nesmetano i ispravno obavljanje izbora.

Predsjedavajući zatim čiza spisak predloženih kandidata abecednim redom prema njihovim prezimena onako kako su navedeni na glasačkom listiću.

Nakon toga predsjedavajući poziva odbor za glasanje da podijeli po jedan glasački listić svakom delegatu. Odbor za glasanje upisuje u pripremljeni izborni obrazac broj podijeljenih glasačkih listića.

Svaki delegat zaokružuje redni broj ispred imena kandidata i to najviše do broja upražnjenih mjesta koja su naznačena na glasačkom listiću.

Na poziv predsjedavajućeg svaki delegat abecednim redoslijedom prema prezimenimu pristupa i svoj ispunjeni i presavijeni glasački listić ubacuje u glasačku kutiju.

Nakon što i posljednji delegat ubaci glasački listić u glasačku kutiju, Odbor za glasanje otvara kutiju i pristupa proceduri utvrđivanja valjanosti glasačkih listića i upisuje broj glasačkih listića ubačenih u glasačku kutiju.

Ocjena valjanosti glasačkih listića od strane Odbora za glasanje

Član 30.

Po završetku glasanja, predsjedavajući poziva Odbor za glasanje da otvori glasačku kutiju i da pristupi brojanju glasačkih listića.

U odgovarajućem polju izbornog obrasca, Odbor za glasanje upisuje broj podijeljenih glasačkih listića

Predsjednik odbora za glasanje broji sve glasačke listiće pod nadzorom ostalih članova odbora za glasanje i utvrđuje broj „primljenih glasačkih listića”, koji rezultat upisuje u polje „primljeni glasački listići”.

Ako je broj primljenih glasačkih listića veći od broja podijeljenih listića, cijeli krug glasanja se proglašava nevažećim i mora se ponoviti.

Kada je broj primljenih glasačkih listića jednak ili je manji od podijeljenog broja, svi članovi odbora za glasanje zajedno potvrđuju valjanost svakog glasačkog listića. Glasački listić nije valjan ako:

a)      na glasačkom listiću nema pečata ili je pečat lažan;

b)      ima više ili manje zaokruženih odabranih kandidata nego što ima upražnjenih mjesta;

c)      sadrži uvrede ili druge pogrdne riječi, itd.;

d)     da je prazan, što označava suzdržanost od glasanja;

e)      je na njega dodano ime koje se ne nalazi na spisku valjanih kandidata kojeg je odobrio Odbor za glasanje.

Nakon što se provjeri valjanost svakog glasačkog listića, Odbor za glasanje utvrđuje broj važećih i nevažećih glasova i taj broj upisuje u odgovarajuća polja na obrascu („važeći” i „nevažeći glasovi”).

Svi „nevažeći” listići se odmah stavljaju u poseban omot sa oznakom nevažeći listići koji se zatvara i na poleđini ga ovjeravaju svi članovi odbora za glasanje.

Brojanje važećih glasova

Član 31.

Odbor za glasanje će izvršiti brojanje važećih glasačkih listića te utvrditi rezuiltate izbora.

Nakon toga Odbor za glasanje popunjava obrazac sa rezultatima koji je pripremio sekretar ONS Visoko na osnovu rezultata koje su zajedno utvrdili. Kandidati koji dobiju apsolutnu većinu (više od 50%) važećih glasova bivaju izabrani.

Obrazac sa rezultatima za prvi krug sadrži:

Rezultate prvog kruga glasanja za izbor….;

a)      broj podijeljenih glasačkih listića;

b)      broj primljenih glasačkih listića;

c)      broj nevažećih glasačkih listića;

d)     broj važećih glasačkih listića;

e)      broj glasova koje je svaki kandidat dobio.

Obrazac sa rezultatima se potpisuje od strane članova Odbora za glasanje.

Odbor za glasanje stavlja sve važeće glasačke listiće u drugi omot zajedno sa potpisanim izbornim obrascem. Prva omotnica sa važećim glasačkim listićima i druga sa nevažećim glasačkim listićima se zajedno stavljaju u jednu veliku omotnicu u koju se original obrasca za unošenje rezultata također stavlja. Velika omotnica sa svim dokumentima iz prvog kruga glasanja se mora zapečatiti, na poleđini se moraju potpisati svi članovi odbora za glasanje, a na prednjoj strani treba napisati „Prvi krug glasanja za izbor…..”. Nakon završetka Skupštine predaje se sekretaru ONS Visoko koji je arhivira na sigurno mjesto.

Predsjedavajući objavljuje rezultate

Član 32.

Primjerak obrasca sa rezultatima se predaje predsjedavajućem Skupštine koji objavljuje rezultate izbora (odnosno prvog kruga).

Predsjedavajući Skupštine objavljuje rezultate „prvog kruga glasanja za izbor …”.

Član 33.

Kod glasanja za redovne članove Izvršnog odbora Saveza među 11 zaokruženih kandidata sa liste, mora biti zaokružen samo po 1 kandidat iz klubova Premijer lige BiH, Prve lige FbiH i Druge lige FbiH, u suprotnom glasački listić neće biti važeći. Isto ovo pravilo važi i kod glasanja za zamjenske članove Izvršnog odbora (član 28.stav 2.Statuta ONS Visoko).

Kod sastavljanja liste predloženih kandidata za zamjenske članove Izvršnog odbora, Izvršni odbor saveza će voditi računa da na listu uvrsti i one kandidate koji predhodno nisu prošli izbor za redovnog člana. Ukoliko ovako sačinjena konačna lista za zamjenske članove Izvršnog odbora bude imala 11 kandidata, onda će sistem glasanja biti po principu „za listu i protiv liste kandidata”, a ukoliko lista bude imala više od 11 kandidata, onda će se glasati po principu pojedinačnog zaokruživanja kandidata.

Kod glasanja za Predsjednika, prvog i drugog potpredsjednika Saveza, sastavlja se posebna jedinstvena lista, tako što se postojeća konačna lista eventualno koriguje (mijenja, skraćuje ili dopunjuje u zavisnosti od rezultata glasanja za članove Izvršnog odbora, obzirom da na ovoj listi mogu biti samo oni koji su predhodno izabrani za redovne članove Izvršnog odbora). Onaj kandidat koji ima najviše glasova izabran je za Predsjednika, dok se drugi i treći kandidat po broju glasova za predsjednika, imaju smatrati izabranim za prvog i drugog potpredsjednika (član 35. stav 2. Statuta ONS Visoko).

Kod glasanja za pravna tijela ONS Visoko, delegate za skupštinu, članove izvršnog i pravna tijela NSZDK i Sportskog saveza, glasački listić za svako pravno tijelo će sadržavati prijedloge kandidata za predsjednika, redovne članove i zamjenske članove. Ukoliko se na glasačkom listiću (konačnoj listi kandidata) broj predloženih kandidata bude poklapao sa brojem upražnjenih mjesta koliko po Statutu treba popuniti, onda će se glasati po principu „za listu” i „protiv liste”, a ukoliko predloženih kandidata bude bilo više od broja upražnjenih mjesta koliko po Statutu treba popuniti onda će se glasati po principu pojedinačnog zaokruživanja kandidata.

Drugi i naknadni krugovi glasanja

Član 34.

Na osnovu prvog kruga glasanja, ako sva upražnjena mjesta nisu popunjena, Odbor za glasanje, uz podršku sekretara Saveza, pripremaju glasačke listiće za drugi  krug glasanja. Prezimena i imena kandidata već izabranih u prvom krugu glasanja se uklone sa novog odštampanog glasačkog listića, na kojem se također nalazi pečat ONS Visoko.

Predsjedavajući objavljuje broj preostalih upražnjenih mjesta koja treba popuniti i broj preostalih kandidata, kako je to potvrdio Izvršni odbor ONS Visoko. Također podsjeća delegate o postupku glasanja, koji je isti i u drugom krugu.

Zatim čita imena preostalih kandidata abecednim redom prema njihovim imenima, onako kako su navedeni na glasačkom listiću za drugi krug glasanja.

Procedura glasanja u drugom krugu za preostala upražnjena mjesta se odvija po utvrđenoj proceduri kao i za prvi krug glasanja.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova smatrati će se da je odgovarajuće kandidatsko mjesto  ostalo upražnjeno te će se ponoviti procedura glasanja.

Izborni rezultati u zapisniku

Član 35.

Predsjedavajući skupštine mora osigurati da se ispravni izborni rezultati unesu u zapisnik date skupštine.

ZATVARANJE SKUPŠTINE I NAKNADNE AKTIVNOSTI

Zatvaranje Skupštine

Član 36.

Predsjedavajući skupštine zatvara skupštinu nakon što se iscrpe sve tačke usvojenog dnevnog reda.

Predsjedavajući skupštine može zatvoriti Skupštinu i prije završetka ako je iz bilo kojeg razloga nemoguće osigurati njeno daljnje normalno odvijanje.

JAVNOST RADA SKUPŠTINE

Obavještavanje članova ONS Visoko

Član 37.

Mediji i javnost se obavještavaju o svakoj Skupštini ONS Visoko.

Sekretar ONS Visoko će na vrijeme obavijestiti članove ONS Visoko o zasjedanju Skupštine ONS Visoko, dnevnom redu i svim donesenim odlukama.

Saopštenje za medije

Član 38.

Saopštenje za medije i održavanje konferencije za štampu se može objaviti nakon završetka Skupštine ONS Visoko.

ZAVRŠNE ODREDBE

Nepredviđeni slučajevi

Član 39.

Način rada skupštine o pitanjima koja nisu predviđena i utvrđena ovim poslovnikom uređuje Skupština posebnim zaključkom.

Skupština ONS Visoko može po analogiji primjeniti odgovarajuće odredne Poslovnika NS ZDK ili, u krajnjoj liniji, principe prava i pravde.

Stupanje na snagu

Član  40.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu odmah nakon usvajanja.

 

STATUT SKUPŠTINE ONS VISOKO

S A D R Ž A J

I           DEFINICIJA TERMINA

II         OPŠTE ODREDBE

Pravni status

Član 1

Član 2

Naziv, sjedište i obilježja

Član 3

Pravni subjektiviteti, jezici i obaveze

Član 4

Neutralnost i nediskriminacija

Član 5

Pravila igre

Član 6

Učesnici u organizovanom nogometu

Član 7

Ciljevi i zadaci

Član 8

III        ČLANSTVO

Članovi Saveza

Član 9

Prijem u članstvo

Član 10

Zahtjev i procedura za prijem u članstvo

Član 11

Prava članova

Član 12

Obaveze članova

Član 13

Istupanje i prestanak članstva, raspuštanje i gubitak članskog statusa

Član 14

Počasni predsjednik i počasni član

Član 15

IV        ORGANIZACIJA

Organi, tijela i nezavisnost

Član 16

Uslov za status člana organa ili tijela ONS Visoko

Član 17

V         SKUPŠTINA

Član 18

Članovi Skupštine

Član 19

Kvorum prisustva Skupštini

Član 20

Nadležnost Skupštine

Član 21

Sazivanje, predlaganje članova, kandidature

Član 22

Vanredna Skupština

Član 23

Rukovođenje Skupštinom

Član 24

Izbori i glasanje

Član 25

Donošenje odluka

Član 26

Zapisnik

Član 27

VI        IZVRŠNI ODBOR

Struktura, sastav

Član 28

Kandidature, mandat i zamjena

Član 29

Nadležnosti Izvršnog odbora

Član 30

Sjednice, dnevni red, kvorum i odlučivanje

Član 31

Komitet za hitnost

Član 32

Nadležnost i odlučivanje

Član 33

VII       PREDSJEDNIK SAVEZA

Predsjednik Saveza ONS Visoko

Član 34

Mandat predsjednika i dopredsjednika

Član 35

VIII     NEZAVISNI REVIZOR

Član 36

IX        SEKRETAR (Stručna služba Saveza)

Član 37

Član 38

X         PRAVNA TIJELA I KOMISIJE SAVEZA

Član 39

Pravna tijela Saveza

Član 40

Disciplinska komisija

Član 41

Apelaciona Komisija

Član 42

Tužioci

Član 43

Disciplinske mjere

Član 44

Član 45

Komisije Saveza

Član 46

Član 47

XI        SREDSTVA (FINANSIJE) SAVEZA I RAČUNOVODSTVO

Član 48

Fisikalna godina i budžet

Član 49

Član 50

XII       MEDIJI I TAKMIČENJE

Član 51

Televizijski i radio prijenos

Član 52

Takmičenje na nivou ONS Visoko

Član 53

Pravila takmičenja

Član 54

Zabrana udruživanja

Član 55

XIII     SPOROVI

Nezavisni i nepristrasan arbitražni tribunal – CAS

Član 56

Nadležnost

Član 57

XIV     PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Raspuštanje Saveza

Član 58

Pitanja koja nisu obuhvaćena Statutom

Član 59

Važeći zakoni

Član 60

Primjena i stupanje na snagu

Član 61

Obaveze prilagođavanja Statuta

Član 62

Broj: 01 /13

Visoko, 28.02.2013. godine

Na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 45/02), čl. 72 stav 1. Statuta Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Skupština Općinskog nogometnog saveza Visoko, na sjednici održanoj dana 28.02.2013. godine u Visokom , u s v o j i l a je

S T A T U T

OPĆINSKOG NOGOMETNOG SAVEZA

VISOKO

I           DEFINICIJA TERMINA

FIFA:                          Federaction Internationale de Football Association

(Menunarodna nogometna organizacija)

UEFA:                                     Unison udes Associatons Europeennes de football

(Evropska nogometna unija)

IFAB:                          International Footbal Association Board

(Međunarodni nogometni odbor koji donosi Pravila igre)

N/FS BiH:                   Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine

NS F BiH:                    Nogometni savez Federacije Bosne i Hercegovine koji se sastoji od deset kantonalnih/županijskih nogometnih saveza

NS ZDK :                    Nogometni savez Zeničko – dobojskog kantona

ONS VISOKO:                        Općinski nogometni savez Visoko – Skraćeno ONS Visoko

DUŽNOSNIK:             Svaki član organa, tijela ili komisije i pojedinci kao što su sudije, pomoćne sudije, treneri i drugi pojedinci odgovorni za tehnička, administrativna i medicinska pitanja u ONS Visoko, ligama ili klubovima

IGRAČ:                       Svaki nogometaš registrovan u skladu sa važećim FIFA-inim odredbama

ORGANIZOVANI NOGOMET:         Nogomet koji je pod kontrolom FIFA-e i koji se organizira u skladu sa Pravilima igre

SKUPŠTINA:              Najviše zakonodavno tijelo ONS Visoko

IZVRŠNI ODBOR:     Izvršni organ ONS Visoko

ČLAN:                        Pravno ili fizičko lice koje je Skupština primila u članstvo ONS Visoko

REDOVNI SUDOVI: Redovni sudovi u Bosni i Hercegovini koji rješavaju sporove u skladu sa nadležnošću propisanom Ustavom BIH, Ustavom FBiH, Ustavom ZDK i drugim zakonima u Bosni i Hercegovini.

ARBITRAŽNI TRIBUNAL:    Nezavisni i nepristrasni arbitražni tribunal koji su osnovala pravna ili fizička lica i koje djeluje umjesto redovnog suda u okviru djelokruga rada i nadležnosti, osnovano u skladu sa državnim zakonima Bosne i Hercegovine.

CAS:                           Sud za arbitražu u sportu, u Lozani (Švicarska)

Napomena:                 Termini koji se odnose na fizička lica važe za oba gramatička roda/pola, a svaki termin u jednini važi za množinu i obratno

II         OPĆE ODREDBE

Pravni status

Član 1.

1.Općinski Nogometni savez Visoko (u daljem tekstu: Savez) je nevladino, nepolitičko, sportsko udruženje od javnog interesa, u koje su ravnopravno udruženi nogometni/fudbalski klubovi, u skladu sa ovim Statutom, Statutom NSZDK, Statutom NS FBiH, Statutom N/FS BiH, kao i Statutom, propisima i direktivama i odlukama FIFA-e i UEFA-e, u cilju unaprenenja i razvoja fudbala na području općine Visoko.

2.Savez je osnovan na neodređeno vrijeme kao nogometno sportsko udruženje na nivou općine Visoko sa zadatkom da organizuje takmičenja i promoviše nogometni sport na području općine Visoko u skladu sa ovim Statutom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora ONS Visoko kao i u skladu sa Statutom, propisima, direktivama i odlukama NS ZDK, NS FBiH, N/FS BiH, FIFA-e i UEFA-e.

Član 2.

a)  Savez se bavi svim pitanjima koja se odnose na nogomet na području Općine, Kantona,  Federacije BiH i Bosne i Hercegovine,

b)  Rukovodi svim vrstama nogometa, razvija ih i unapređuje na svim nivoima i na teritoriju općine Visoko,

c)  Savez prihvata u cjelosti odredbe Statuta, pravilnika i odluka NS ZDK, NS F BiH, N/FS BiH,  UEFA-e i FIFA-e,

d)  Štiti prava i interese svojih članova i rješava sporove menu njima,

e)  Unapređuje nogomet u duhu mira i fair playa bez diskriminacije po političkom, spolnom,  vjerskom     i rasnom osnovu,

f)  Savez ostvaruje i uspostavlja saradnju sa NS ZDK, NS F BiH i N/FS BiH i razvija prijateljske   odnose, u cilju razvoja i unapređenja nogometa,

g)  Savez ostvaruje i druge ciljeve i zadatke od značaja za razvoj nogometnog sporta.

Naziv, sjedište i obilježja

Član 3.

1.Naziv sportskog udruženja je: Općinski Nogometni savez Visoko – skraćeno ONS Visoko (u   daljem tekstu: Savez)

2.Sjedište Saveza je u Visokom, ul.Alije Izetbegovića

3.Savez ima znak, zastavu, pečat i štambilj.

4.Oblik i sadržaj znaka, zastave, pečata i štambilja utvrđuje Izvršni odbor Saveza posebnom odlukom.

Pravni subjektivitet, jezici i obaveze

Član 4.

1.Savez ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

2.Savez se upisuje u registar udruženja kod nadležnog ministarstva ZE-DO kantona u skladu sa  Pravilnikom o registraciji udruženja/udruga građana i fondacija Bosne i Hercegovine.

3.Savez za preuzete obaveze odgovara sopstvenom imovinom (potpuna odgovornost).

4.Savez ima svoj bankovni račun.

5.Službeni jezici Saveza su jezici utvrđeni Ustavom Federacije BiH, uz upotrebu latiničnog i čirilićnog pisma.

6.Savez je udružen u Nogometni savez Zeničko-dobojskog kantona, Nogometni savez Fedracije Bosne i Hercegovine i Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, i zbog toga u cjelosti prihvata odredbe Statuta, propise, direktive i odluke NS ZDK, NS FBiH, N/FS BiH, UEFA i FIFA-e.

7.Savez ima slijedeće dužnosti:

a)  da u potpunosti poštuje Statut, propise, direktive i odluke tijela NS ZDK, kao i odluke CAS-a donesene po žalbi na osnovu Statuta.

b)  da učestvuju u takmičenjima koja organizuje ONS Visoko, NS ZDK, NS FBiH i N/FS BiH (ako je to primjenjivo)

c)  da plaća članarinu i druge naknade kako to definira NSZDK

d)  Savez, članovi, pridruženi članovi, klubovi, igrači, treneri, službena lica, i dr. putemsvojih statuta, licenci, registracija ili nekog drugog pisanog dokumenta, obavezuju se:

I  pridržavati se Statuta, propisa, direktiva FIFA-e, UEFA-e, N/FS BiH, NS F BiH, NSZDK i   ONS Visoko, kao i odluka drugih tijela

II  poštivati principe lojalnosti, integriteta i sportskog duha u skladu sa duhom fairplay,

III  da se pridržavaju važećih Pravila igre kako ih je objavio IFAB, kao i Pravila igre za  mali nogomet koja je objavio IFAB.

IV  da priznaju nadležnost CAS-a kako je navedeno u relevantnim odredbama Statuta FIFA-e i Statuta UEFA-e,

V  izbjegavati bilo kakav oblik diskriminacije, kako je to definisano članom 5 ovog Statuta

VI  da osiguraju plaćanje kotizacija za takmičenje, članarine za klub i igrače i druge finansijske obaveze prema Savezu

VII  da izvršno tijelo bude slobodno izabrano, te da druga statutarna tijela budu birana ili imenovana na potpuno nezavisan način, bez uticaja trećih lica

VIII  da izabrani delegati ili zamjenski delegati za Skupštinu NS ZDK imaju dužnost da prisustvuju redovnoj ili vanrednoj Skupštini NS ZDK

IX  osigurati da imenovani ili izabrani ili zamjenski članovi nekog statutarnog tijela NS ZDK imaju dužnost da prisustvuju sastancima na koji su pozvani

X  da klubovi mogu sve svoje odluke donositi nezavisno od trećih lica i bez obzira na korporativnu strukturu koju je savez izabrao, te uzimajući u obzir propise o zaštiti integriteta takmičenja

e) da svoje poslove vode nezavisno i da osiguraju da njihovi poslovi nisu pod uticajem trećih lica,

f) da održi izbornu Skupštinu u istoj godini kad i NS ZDK, a između 30 i 90 dana prije datuma izborne skupštine NS ZDK,

g) da osigura da je mandat predsjednika maksimalno četiri godine,

h) da poštuje i unapređuje jedinstvo NS ZDK.

i) da ne održava bilo kakve kontakte sa savezima članovima FIFA-e i UEFA-e bez prethodnog odobrenja NS ZDK; isto važi za bilo koji savez koji je suspendiran ili isključen iz FIFA-e, uključujući pridružene članove,

j)da se u potpunosti pridržava svih drugih dužnosti koje proizilaze iz Statuta NS ZDK i drugih propisa.

XI  da sve sporove domaćeg karaktera koji su rezultat ili proizilaze iz primjene Statuta N/FS BiH, Statuta NS FbiH, Statuta NS ZDK i Statuta ONS Visoko, propisa, direktiva ili odluka donesenih na osnovu Statuta ili u vezi sa bilo kakvim ugovorom, u posljednjoj instanci iznose pred isključivu nadležnost nezavisnog i nepristrasnog arbitražnog tribunala, konkretno CAS-a u Lozani (Švicarska), kako je to navedeno u relevantnim odredbama FIFA-inog i UEFA-inog statuta, dok propisima Bosne i Hercegovine ne bude ustanovljen odgovarajući arbitražni tribunal na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji ispunjava minimalne zahtjeve FIFA-e i UEFA-e. CAS će davati konačna rješenja takvih sporova bez učešća redovnog suda, osim ako to nije eksplicitno zabranjeno važećim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini.

8. Savez sarađuje sa NS ZDK, NS FBiH i N/FS BiH, kao i sa ostalim sportskim udruženjima  u cilju razvoja i unapređenja nogometa i sportskog duha i fair –play.

Neutralnost i nediskriminacija

Član 5.

1.ONS Visoko je neutralan u političkim i vjerskim pitanjima.

2.Diskriminacija bilo koje vrste, protiv neke zemlje, privatnog lica ili grupe ljudi, na osnovu etničkog porijekla, spola, jezika, politike ili bilo kog drugog razloga, strogo je zabranjena i može se sankcionisati suspenzijom, isključenjem ili drugim disciplinskim mjerama.

Pravila igre

Član 6.

1.ONS Visoko  i svaki njegov član igraju organizovani nogomet u skladu sa Pravilima igre koje je izdao IFAB, ili sa Pravilima igre za mali nogomet koje je izdao Izvršni komitet FIFA-e.

2.Samo IFAB ili Izvršni komitet FIFA-e mogu propisati ili izmijeniti odgovarajuća Pravila igre.

Učesnici u organizovanom nogometu

Član 7.

Registracija i evidencija klubova i igrača vrši se na osnovu Pravilnika o registraciji i odluka N/FS Bosne i Hercegovine.

Registraciju igrača vrši Registracioni sudija NS ZDK, kojeg imenuje Izvršni odbor NS ZDK, na mandat od četiri godine.

Evidenciju nogometnih sudija i trenera vrši Sekretar Saveza u saradnji sa nadležnim komisijama NS ZDK, a na osnovu Pravilnika i propisa koje izdaje N/F S BiH.

Status igrača i odredbe o njihovom transferu urenuje se Pravilnikom o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BiH, u skladu sa FIFA-im Pravilnikom.

Ciljevi i zadaci

Član 8.

Ciljevi i zadaci Saveza su sljedeći:

a)        da se bavi svim pitanjima koja se odnose na nogomet na području općine Visoko, Ze-do kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine,

b)       da rukovodi svim tipovima nogometa, razvija ih i unapređuje u skladu sa ovim Statutom,

c)        da rukovodi takmičenjima koja su u njegovoj nadležnosti, razvija ih i unapređuje

d)       da održava kontakte i surađuje sa NS ZDK, NS FBiH i N/FS BiH, kao i sa svojim članovima i drugim sportskim udruženjima

e)        da štiti i poštuje prava i interese svojih članova i da rješava sporove menu njima,

f)        da unapređuje nogomet u duhu mira i fair playa, bez diskriminacije po političkom, spolnom, vjerskom i rasnom osnovu,

g)        da poštuje principe lojalnosti, integriteta i sportskog duha u skladu sa principima fair playa.

h)       da osigurava da njegovi uključeni članovi mogu donositi sve odluke po bilo kojem pitanju vezanom za članstvo nezavisno od bilo kojeg vanjskog tijela,

i)         da osigurava da nijedno ni fizičko ni pravno lice (uključujući holdinge i podružnice) ne vrše kontrolu u više od jednog kluba kad god bi mogao biti ugrožen integritet neke utakmice ili takmičenja

j)         da osigurava izvore novčanih sredstava za finansiranje nogometnog sporta, a Savez svoju djelatnost ne smije obavljati radi sticanja dobiti. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Savez ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unaprjenenje djelatnosti Saveza, kojima se ostvaruju ciljevi Saveza.

III        ČLANSTVO

Članovi Saveza

Član 9.

Članovi Saveza su:

a) klubovi muškog nogometa,

b) klubovi velikog i malog nogometa,

c) članovi Saveza mogu biti i strukovne organizacije pojedinaca (sudije, treneri dr.) ukoliko ispunjavaju uslove iz ovog Statuta.

Prijem u članstvo

Član 10.

1.Skupština Saveza, na osnovu preporuke Izvršnog odbora ONS Visoko prima u članstvo i vrši suspenziju ili isključuje iz članstva ONS Visoko.

2.Svako pravno lice koje želi postati član ONS Visoko mora se pismeno prijaviti Sekretaru, koji podnosi pismeni izvještaj Izvršnom odboru.

3.Zahtjev sadrži:

a)        primjerak zakonski važećeg Statuta i propisa, osnivački dokument i dokaz o registraciji kod nadležnog državnog organa,

b)       izjavu da će sve domaće utakmice igrati na teritoriji općine Visoko,

c)        izjavu da se podnosilac prijave obavezuje da će uvijek poštivati Statut, propise, direktive i odluke ONS Visoko, NS ZDK, NS FBiH, N/FS BiH, FIFA-e i UEFA-e, te osigurati da ih poštuju i svi njegovi članovi, klubovi, službena lica, igrači i treneri,

d)       izjavu da je podnosilac prijave saglasan da se pridržava važećih Pravila nogometne igre koja je objavio IFAB, kao i Pravila igre za mali nogomet koje je objavio Izvršni odbor FIFA-e,

e)        izjavu da priznaju nadležnost Arbitražnog suda (CAS) u Lozani (Švicarska), kako je navedeno u relevatnim odredbama Statuta FIFA-e i Statuta UEFA-e,

f)        izjavu da je saglasan da će u posljednjoj instanci svi sporovi domaćeg karaktera, koji proizilaze ili su vezani za primjenu Statuta ONS Visoko, NS ZDK, NS FBiH, N/FS BIH, propisa, direktiva ili odluka donesenih na osnovu tih Statuta, ili vezanih za bilo kakav ugovor, prosljeđivati na isključivu nadležnost nezavisnog i nepristrasnog arbitražnog tribunala, konkretno CAS – a u Lozani, kako je to navedeno u relevatnim odredbama Statuta FIFA, UEFA-e, N/FS BiH, NS FbiH, NS ZDK i ONS Visoko, dok se zakonodavstvom BiH ne uspostavi odgovarajući arbitražni tribunal, koji zadovoljava minimalne zahtjeve FIFA-e i UEFA-e. CAS će donositi konačna rješenja sporova bez redovnih sudova, osim ako to nije eksplicitno zabranjeno važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine.

g)        izjavu kojom pokazuje da zakonski sastav podnosioca zahtjeva za članstvo u ONS Visoko, bez obzira na svoju pravnu strukturu, garantuje da je u stanju sve svoje odluke donositi nezavisno od bilo kojeg vanjskog tijela.

h)       listu svojih službenika, navodeći one koji su ovlašteni potpisnici sa pravom izvršenja pravno obavezujućih sporazuma sa trećim stranama,

i)         izjavu da se podnosilac zahtjeva slaže da će organizirati i učestvovati u prijateljskim utakmicama samo uz prethodnu saglasnost ONS Visoko,

j)         primjerak zapisnika sa zadnje sjednice skupštine podnosioca zahtjeva ili sa njegovog

osnivačkog sastanka,

k)       izjavu da će podnosilac zahtjeva osigurati da se njegovi članovi, klubovi, dužnosnici, igrači, treneri, medicinsko osoblje i dr. pridržavaju zahtjeva navedenih pod gornjim tačkama b) do g) putem statuta, registracije, licence ili nekog drugog pisanog i potpisanog dokumenta.

l)         Asocijacije klubova moraju dati izjavu da niti jedno pravno ili fizičko lice (uključujući holding, kompanije i podružnice) za podružnice nema kontrolu nad više od jednog kluba, kad god bi integritet bilo koje utakmice ili takmičenja mogao biti ugrožen

4.Asocijacije pojedinaca moraju svoje aktivnosti organizovati na cijelo teritoriji Federacije BiH i to navesti u svojoj prijavi

Zahtjev i procedura za prijem u članstvo

Član 11.

1.Skupština usvaja posebne propise koji regulišu proceduru prijema.

2.Izvršni odbor Skupštini preporučuje da li da primi ili ne primi nekog podnosioca zahtjeva u članstvo.

3.Podnosilac zahtjeva može iznijeti Skupštini razloge za svoju prijavu u članstvo.

4.Skupština na osnovu svog punog diskrecionog prava donosi konačnu odluku o prijavi nekog kandidata za članstvo u ONS Visoko. Delegati imaju pravo da glasaju, a rezultati tog glasanja na snagu stupaju odmah.

Prava članova

Član 12.

1. Članovi imaju sljedeća prava:

a) da učestvuju u skupštini ONS Visoko, da unaprijed dobiju njen dnevni red, da budu pozvani na skupštinu u propisanom vremenu, te da ostvaruju svoje pravo glasa,

b) da daju prijedloge za uključenje u dnevni red skupštine,

c) da nominuju kandidate za izbor u sva tijela ONS Visoko i NS ZDK

d) da podnose zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine,

e) da budu obaviješteni o poslovima ONS Visoko, kroz njena zvanična tijela,

f) da učestvuju u takmičenjima (ako je to primjenjivo) i/ili drugim sportskim aktivnostima

koje organizira ONS Visoko, NS ZDK, NS FBiH i NS BiH

g) da ostvaruje sva druga prava koja proizilaze iz Statuta i propisa ONS Visoko, NSZDK, NS FBiH i N/F S BiH.

2  Ostvarivanje ovih prava podliježe drugim odredbama Statuta i važećih propisa.

Obaveze članova

Član 13.

1.Članovi imaju sljedeće dužnosti:

a) da u potpunosti i uvijek poštuju Statut, propise, direktive i odluke tijela ONS Visoko, NS ZDK, NS FBiH i N/FS BiH, kao i odluke CAS – a donesene po žalbi na osnovu ovog Statuta,

b) da učestvuju u takmičenjima koja organiziraju ONS Visoko, NS ZDK, NS FBiH i N/FS BiH (ako je to primjenjivo),

c) da plaćaju članarinu i druge naknade, kako to definiraju ONS Visoko, NS ZDK, NS FBiH i N/FS BiH

2.Članovi, pridruženi članovi, klubovi, igrači, treneri, službena lica i dr. moraju:

a) da se pridržavaju principa lojalnosti, integriteta, sportskog duha u skladu sa duhom fairplay,

b) da poštuju principe neutralnosti i nediskriminacije u političkim i vjerskim pitanjima, u skladu sa članom 5. ovog Statuta

c) da se pridržava važećih pravila igre, kako ih je objavio IFAB kao i Pravila igre za mali

nogomet koji je objavio izvršni odbor FIFA-e

d) da se obavežu Statutom, propisima i direktivama N/FS BiH, FIFA-e i UEFA-e, kao i odlukama donesenim u skladu sa njima, da će se pridržavati istih,

e) da priznaje nadležnost CAS-a, kako je navedeno u relevantnim odredbama Statuta FIFA-e i Statuta UEFA-e,

f) sve sporove domaćeg karaktera koji su rezultat ili proizilaze iz primjene Statuta ONS Visoko, NS ZDK, NSFBiH i Statuta N/F S BiH, propisa, direktiva ili odluka donesenih na osnovu Statuta ili u vezi sa bilo kakvim ugovorom, u posljednjoj instanci iznose pred isključivu nadležnost nezavisnog i nepristrasnog arbitražnog tribunala, konkretno CAS-a u Lozani (Švicarska), kako je to navedeno u relevantnim odredbama FIFA-inog i UEFA-inog statuta, dok propisima Bosne i Hercegovine ne bude ustanovljen odgovarajući arbitražni tribunal na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji ispunjava minimalne zahtjeve FIFA-e i UEFA-e. CAS će davati konačna rješenja takvih sporova bez učešća redovnog suda, osim ako to nije eksplicitno zabranjeno važećim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini.

3.Članovi se obavezuju da će usko sarađivati sa Savezom u cilju razvoja i unaprenenja nogometa na svim nivoima, kao i na organizaciji takmičenja na nivou općine Visoko

4.Članovi imaju prava i obaveze da vrše registraciju i evidenciju igrača i stručnih kadrova,

5.Članovi se obavezuju da će izbjeći formiranje raznih interesnih grupa, koje prejudiciraju ili bi mogle prejudicirati jedinstvo nogometa u BiH.

6.Članovi se obavezuju da će poštovati i unapređivati interes i cjelovitost Saveza.

7.da održavaju redovnu Skupštinu jednom godišnje.

8.da blagovremeno obavještavaju ONS Visoko o terminu održavanja svojih skupština.

9.da održavaju izbornu Skupštinu u istoj godini kada i ONS Visoko, a najkasnije 30 dana prije datuma izborne Skupštine ONS Visoko.

10.Članovi moraju osigurati da se izvršno tijelo njihove asocijacije bira putem slobodnih izbora i da tu odredbu uključe u njihove Statute, u protivnom, Savez će odbiti da prizna takvo tijelo.

11.da osiguraju da je mandat njihovih predsjednika maksimalno četiri godine.

12.Statuti članova sadrže odredbu da je svaki klub koji je član asocijacije u poziciji da donosi vlastite odluke po svim pitanjima vezanim za svoje članstvo i to neovisno od bilo kojeg vanjskog dijela.

13.da će blisko sarađivati sa ONS Visoko, NS ZDK, NS FBiH i N/FS BiH u cilju razvoja i unapređenja nogometa na svim nivoima, kao i na organizaciji takmičenja na svim nivoima

14.da će organizirati takmičenja koja mu u nadležnost ustupi ONS Visoko.

15.da se u potpunosti pridržavaju svih drugih dužnosti koje proizilaze iz ovog Statuta i drugih propisa.

16.ako bilo koji član prekrši gore navedene dužnosti, to može dovesti do sankcija predviđenih ovim Statutom. Nadležna pravna tijela ONS Visoko, NS ZDK, NS FBiH i N/FS BiH mogu izreći daljne sankcije.

Istupanje i prestanak članstva, raspuštanje i gubitak članskog statusa

Član 14.

1.Član Saveza može istupiti iz članstva Saveza na kraju fiskalne godine, pod uslovom da o tome obavijesti Skupštinu putem Sekretara Saveza šest mjeseci unaprijed.

2.Istupanjem iz članstva Saveza udruženi član gubi status članstva koji je ostvario putem Saveza, a njegov članski status i prava istovremeno prestaju.

3.Član može biti isključen iz Saveza u slučaju da:

a)   ne ispuni svoje finansijske obaveze prema Savezu,

b)   teško i ponovljeno krši Statut, Pravilnike i odluke Saveza,

c)   ugrožava interese i jedinstvo Saveza,

d)   izgubi svojstva na bazi kojih je dobio članski status.

4.Odluku o prestanku članstva donosi Skupština u skladu sa odredbama ovog Statuta.

5.Član mora ispuniti sve svoje finansijske obaveze prema Savezu prije nego što izgubi članski status. U slučaju raspuštanja člana njegov članski status i prava istovremeno prestaju.

Počasni predsjednik i počasni član

Član 15.

Na prijedlog Izvršnog odbora, Skupština može dodijeliti status počasnog predsjednika ili počasnog člana. Taj status dodjeljuje se za posebne zasluge u nogometu.

Počasni predsjednici i počasni članovi mogu prisustvovati Skupštini u savjetodavnom svojstvu, ali nemaju pravo glasa.

IV        ORGANIZACIJA

Organi, tijela i nezavisnost

Član 16.

1.Organi i tijela Saveza su :

a) Skupština (zakonodavni organ)

b) Izvršni odbor (izvršni organ)

c) Predsjednik (osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje)

d) Pravna tijela

e) Sekretar (administrativno tijelo)

ONS Visoko ima i slijedeća konsultativna tijela:

f)  Stalne komisije

g) Ad-hoc komisije

h) Nezavisnog revizora

2.Izvršni odbor ONS Visoko može stalnim komisijama prenijeti ovlaštenje za odlučivanje, kako je definisano u njihovom opisu poslova i zadataka.

3.Svi članovi organa i tijela ONS Visoko dužni su pridržavati se FIFA-inog etičkog kodeksa prilikom vršenja svojih funkcija, kako je definisano ovim Statutom i relevatnim propisima.

4.Član Izvršnog odbora (uključujući predsjednika i dopredsjednika) ne može istovremeno biti i član pravnog tijela, delegat Skupštine, ili generalni sekretar i obratno.

5.Član nekog statutarnog organa ONS Visoko ne smije učestvovati u donošenju odluka po bilo kojem pitanju u kojem postoji i može nastati sukob interesa.

6.Svaki član statutarnog organa ili tijela ONS Visoko dužan je prisustvovati pravovaljano sazvanim sastancima. Odsustva bez opravdanih razloga mogu dovesti do sankcija u skladu sa Statutom i Disciplinskim pravilnikom N/FS BiH i dodatno dovesti do zamjene takvog člana u skladu s ovim Statutom. Glasanje putem opunomoćenika u nekom statutarnom organu ili tijelu nije dozvoljeno.

7.Svaki član nekog organa ili tijela ONS Visoko ima jedan glas.

Uslovi za status člana organa ili tijela ONS Visoko

Član 17.

1.Da bi postao kandidat za neki statutarni organ ili tijelo u ONS Visoko, ta osoba mora ispunjavati sljedeće kumulativne uslove, i to :

a)  biti izabran ili imenovani član, po procedurama propisanim ovim Statutom i biti udružen u ONS Visoko ili u neki od njegovih statutarnih članova

b)  mora biti aktivan u nogometu,

c) mora biti državljanin Bosne i Hercegovine i priložiti biografiju (CV) koja sadrži informacije o obrazovanju i profesionalnim iskustvima,

d)  mora biti stalno nastanjen u Bosni i Hercegovini,

e)  ne smije biti suspendiran ili isključen iz ONS Visoko, NS ZDK, NS FBiH i N/FS BiH ili iz nekog svog statutarnog člana,

f)  mora podnijeti dokaz da protiv njega ne postoji krivična istraga niti da je osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu dužu od tri mjeseca zatvora.

2.Zahtjevi stavova 1e) i 1g) ovog člana primjenjuju se i na sekretara. Međutim, Izvršni odbor može kroz organizacione propise za njih postaviti daljne zahtjeve.

3.Ako osoba tokom svog mandata u ONS Visoko prestane ispunjavati jedan od gore navedenih uvjeta, on odmah gubi status člana organa ili tijela ONS Visoko.

V         SKUPŠTINA

Član 18.

1.Skupština je najviši organ upravljanja i odlučivanja u Savezu.

2 Skupština može zasjedati kao redovna i vanredna.

3.Redovna Skupština zasjeda jednom godišnje, najkasnije u roku od tri mjeseca po isteku fisikalne godine.

4.Redovna izborna Skupština zasjeda svake četiri godine.

Članovi Skupštine

Član 19.

1.Skupština se sastoji, u pravilu od 31 delegata koji se biraju iz klubova i asocijacija primljenih u članstvo Saveza, čiju strukturu čine: tri delegata iz NK „Bosna”, te po jedan delegat iz ostalih klubova velikog nogometa kao i po jedan delegat iz asocijacija  pojedinaca (treneri, sudije, instruktori i dr.) koji su primljeni u članstvo Saveza.

2.Broj delegata Skupštine sa pravom glasa može biti promjenjiv, zavisno od broja klubova koji su primljeni u članstvo ili su istupili iz članstva Saveza, ili zavisno od broja klubova koji se aktivno takmiče, a što se sve precizno utvrđuje prema tački 4. ovog člana.

3.Delegati Skupštine Saveza moraju biti pravovaljano izabrani na skupštinama članica Saveza, najkasnije jedan mjesec prije održavanja Skupštine Saveza.

4.Izvršni odbor mjesec dana prije održavanja Skupštine utvrđuje termin i dnevni red Skupštine Saveza. Istovremeno utvrđuje i broj članova Saveza sa pravom glasa, broj delegata u Skupštini i tačnu listu delegata Skupštine Saveza.

5 Smatra se da je izabrani odnosno predloženi kandidat za Skupštinu Saveza pravovaljano izabran ukoliko ga je izabrala Skupština članice Saveza.

6.Članovi Saveza biraju po jednog zamjenskog delegata Skupštine. Delegat koji nije u mogućnosti da prisustvuje Skupštini iz bilo kog razloga, mora se odmah javiti sekretaru ONS Visoko, da bi se na Skupštinu pozvao zamjenski član. Taj zamjenski delegat prisustvuje Skupštini ONS Visoko umjesto onog delegata koji to nije u mogućnosti.

7.Mandat delegata i zamjenskih delegata u Skupštini traje 4 godine i počinje od dana verifikacije njihovog mandata u Skupštini, a ističe danom verifikacije mandata članova Skupštine sljedećeg saziva.

8.Slijedeće osobe se pozivaju da prisustvuju Skupštini:

a)   delegati iz klubova i drugih asocijacija

b)   članovi Izvršnog odbora Saveza,

c)   počasni predsjednik i počasni članovi,

d)   predsjednik i generalni sekretar NS ZDK

e)   drugi gosti koje pozove Izvršni odbor saveza.

9.Samo delegati imaju pravo glasa na Skupštini ONS Visoko. Sve druge osobe koje prisustvuju Skupštini nemaju pravo glasa.

Kvorum prisustva Skupštini

Član 20.

1.Skupština zasjeda pravovaljano i ima kvorum ako je prisutno 2/3 delegata od ukupnog broja delegata Skupštine, i odlučuje većinom od ukupnog broja delegata.

2.U slučaju da nije postignut kvorum, Skupština zasjeda po istom dnevnom redu najkasnije za 15 dana, kada je dovoljan kvorum apsolutna većina (50%+1) svih delegata.

3.Odluka koja traži glasanje donosi se podizanjem ruke (aklamacijom), osim ako Skupština ne odluči drugačije.

4.Odluke koje donese Skupština stupaju na snagu odmah, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Nadležnost Skupštine

Član 21.

1.Skupština ima sljedeće nadležnosti:

a)   usvaja, mijenja i dopunjava dnevni red,

b)   bira dva delegata kao ovjerivače zapisnika,

c)   usvaja Statut Saveza, kao i njegove izmjene i dopune,

d)   usvaja Poslovnik o radu Skupštine, kao i izmjene i dopune Poslovnika,

e)   usvaja opis poslova i zadataka pravnih tijela,

f)   bira i razrješava Predsjednika i dva dopredsjednika Saveza,

g)   bira i razrješava članove IO ONS Visoko, kao i predsjednika i dva dopredsjednika, na osnovu liste kandidata koji su predloženi,

h)   bira neovisnu revizorsku kompaniju kao revizorsko tijelo,

i)   verificira delegate Skupštine,

j)   usvaja plan prihoda i rashoda Saveza za tekuću godinu,

k)   razmatra i usvaja izvještaj o financijskom poslovanju Saveza,

l)   razmatra i usvaja izvještaj o radu Izvršnog odbora,

m)   usvaja strukturu takmičenja na nivou općine,

n)   daje ovlaštenje Izvršnom odboru da odlučuje o sistemu takmičenja na nivou ONS Visoko,

o)   usvaja i razmatra programe i planove za sve vrste takmičenja na nivou Saveza, a sve na prijedlog Izvršnog odbora Saveza,

p)   bira po potrebi radna tijela Skupštine (odbor za glasanje, komisija za verifikaciju),

q)   dodjeljuje počasno članstvo,

r)   razmatra i donosi odluke po drugim pitanjima koja ovim Statutom nisu dana drugom organu, a spadaju u djelokrug Saveza i to na prijedlog Izvršnog odbora Saveza,

s)   bira i razrješava pravna tijela Saveza

t)   vrši izbor delegata u Skupštinu i Izvršni odbor NS ZDK, NS FBiH, N/FS BIH

u) suspenduje – isključuje članove ili službena lica Saveza,

v) prima u članstvo Saveza i vodi evidenciju o istupanju iz Saveza.

2 .Sve potrebne materijale, po pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine Saveza, priprema Izvršni odbor Saveza, uz podršku nadležnih tijela i Sekretara.

Sazivanje, predlaganje članova, kandidature

Član 22.

1.Odluku o sazivanju redovne sjednice Skupštine donosi Izvršni odbor Saveza na svoju inicijativu, ili na inicijativu 2/3 članova Saveza. Izvršni odbor utvrnuju dnevni red sjednice.

2.Poziv za održavanje Skupštine sa prijedlogom dnevnog reda, vremenom i mjestom održavanja sekretar upućuje delegatima Skupštine, najkasnije u roku od 30 dana prije održavanja Skupštine.

3.Članovi Skupštine, mogu dostaviti prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda sa obrazloženjem i eventualnim pisanim materijalima sekretaru Saveza, koji je dužan sa istim upoznati predsjednika i Izvršni odbor Saveza, najkasnije 15 dana prij održavanja Skupštine. Sekretar potrebne materijale sa konačnim dnevnim redom upućuje pozvanim najmanje deset dana prije Skupštine.

4.Kandidature za izborne funkcije (uključujući njihove radne biografije) moraju biti dostavljene pismenim putem u sekretaru najkasnije dva mjeseca prije datuma održavanja Skupštine Saveza.

Vanredna Skupština

Član 23.

1.Vanrednu sjednicu Skupštine saziva Izvršni odbor na pismeni zahtjev 2/3 članova saveza preko većine svojih delegata. Zahtjev mora sadržavati teme za dnevni red i kratko obrazloženje zahtjeva, a mora se uputiti sekretaru Saveza.

2 .Ako se pravovaljano zatraži sazivanje vanredne Skupštine, ona se mora održati u roku od najviše 30 dana. Poziv za Skupštinu i njen dnevni red sekretar Saveza mora dostaviti pismenim putem članovima Saveza i delegatima Skupštine u roku od dvije sedmice.

3.Dnevni red vanredne Skupštine ne može se mijenjati.

Rukovođenje Skupštinom

Član 24.

Redovnom ili vanrednom Skupštinom rukovodi predsjednik Saveza. U slučaju spriječenosti predsjednika Skupštinom predsjedava prvi dopredsjednik Saveza, a u slučaju njegove spriječenosti drugi dopredsjednik. Ukoliko su oni spriječeni da prisustvuju Skupštini, Skupštinom predsjedava najstariji član Izvršnog odbora Saveza.

Izbori i glasanje

Član 25.

1 Izbori se vrše tajnim glasanjem.

2.Druge odluke donose se aklamacijom, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

3.Nije dopušteno davanje punomoći za glasanje.

4.Skupština Saveza bira 11 članova Izvršnog odbora među kojim predsjednika, prvog i drugog dopredsjednika Saveza, kao i pravna tijela Saveza. Skupština Saveza bira 11 zamjenskih članova Izvršnog odbora.

5.Skupština saveza bira 4 delegata i 2 zamjenska delegata za Skupštinu NS ZDK za mandat od 4 godine.

6.Skupština Saveza bira 2 kandidata (uključujući i zamjenskog) za člana IO NS ZDK.

7.Delegati skupštine i kandidati za člana IO NS ZDK se biraju najkasnije 30 dana prije održavanja izborne sjednice Skupštine NS ZDK.

8.Kandidate za delegate Skupštine NS ZDK i za članove IO NS ZDK predlaže IO Saveza, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.

9.Ukoliko je dati predsjednik NS ZDK iz ONS Visoko onda Savez predlaže 1 kandidata za izbor zamjenskog člana IO.

10.Delegate odnosno kandidate za organe NS ZDK, NS FBiH i NS BiH predlažu klubovi i drugi članovi Saveza, a konačan prijedlog sačinjava IO Saveza.

11.Usvajanje liste kandidata za pravna tijela NS ZDK, NS FBiH i N/F S BiH vrši Skupština Saveza na prijedlog IO.

12.Predloženi kandidati biraju se apsolutnom većinom glasova svih delegata Skupštine.

13.Ukoliko u prvom krugu kandidati ne dobiju dovoljan broj glasova u drugom krugu glasanja potrebna je relativna većina (većina od prisutnih delegata). Izabrani su oni kandidati koji dobiju veći broj glasova.

Donošenje odluka

Član 26.

1.Skupština Saveza odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

2.Kada Skupština zasjeda u novom sazivanju prema članu 19. stav 2. ovog Statuta, odluke se donose većinom glasova od prisutnih članova Skupštine.

3.Slijedeće odluke mogu biti donesene samo ako Skupština (redovna, vanredna ili ponovoljena) ima kvorum od 2/3 većine od ukupnog broja članova Skupštine i ako dobije večinu glasova od ukupnog broja članova o:

a)         promjeni sjedišta Saveza,

b)         izmjeni dnevnog reda

c)         usvajanju i izmjeni strukture prvenstva na razini ONS Visoko (npr. broj ekipa koje učestvuju, sistem takmičenja, itd.),

d)         usvajanju, izmjeni i dopuni Statuta ONS Visoko,

e)         suspenziji i isključenju člana Saveza,

f)         napuštanju – raspuštanju Saveza,

g)         i drugim pitanjima o kojima odluči Skupština.

4.Odluke donesene na Skupštini provode se odmah, osim ako Skupština ne odluči drukčije.

ZAPISNIK

Član 27.

1.Sekretar je odgovoran za vođenje zapisnika na sjednici Skupštine.

2.Zapisnik sa održane sjednice Skupštine potpisuju ovjerivači zapisnika u roku od dvije sedmice od održane sjednice Skupštine. Zapisnik se potom dostavlja članovima Skupštine u roku od 30 dana od sjednice Skupštine. Ako sekretar ne primi nikakav prigovor u roku od dvije sedmice nakon dostave zapisnika, zapisnik se smatra prihvaćenim. Svi prigovori dostavljaju se na sljedeću redovnu Skupštinu, na kojoj se donosi definitivna odluka.

VI        IZVRŠNI ODBOR

Struktura, sastav

Član 28.

1.Izvršni odbor je izvršno tijelo Saveza.

2.Izvršni odbor se sastoji od 11 članova, menu kojima su predsjednik i dva dopredsjednika. Članove Izvršnog odbora i zamjenske članove predlažu klubovi i drugi članovi Saveza, uz obaveznu zastupljenost predstavnika klubova Premijer i Prve lige. Ukoliko se pojavi upražnjeno mjesto redovnog člana Izvršnog odbora, to upražnjeno mjesto će biti automatski popunjeno zam preostali dio mandata, zamjenskim članom koji predstavlja isti klub kao odlazeći član.

3.Svaki kandidat za člana Izvršnog odbora potvrđuje volju za prihvatanje funkcije člana ovog tijela pred Skupštinom Saveza.

4.Sekretar prisustvuje sjednicama Izvršnog odbora.

5.Mandat predsjednika i dopredsjednika traje četiri godine.

Kandidature, mandat i zamjena

Član 29.

1.Trajanje mandata članova Izvršnog odbora je četiri godine.

2.Svaki član Izvršnog odbora može biti ponovno izabran.

3.Članovi Izvršnog odbora ne mogu biti članovi Skupštine Saveza.

4.Izvršni odbor može zamijeniti člana Izvršnog odbora na zahtjev kluba, sa zamjenskim članom Izvršnog odbora za preostali dio mandata, do prvog zasjedanja Skupštine, kada se vrši i verifikacija.

Nadležnosti Izvršnog odbora

Član 30.

Izvršni odbor ima slijedeće nadležnosti:

a) donosi smjernice za rad Saveza i članova Saveza u svim aspektima nogometa,

b) predlaže nacrt Statuta,

c) donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora,

d) predlaže program razvoja i unapređenja nogometnog sporta,

e) utvrđuje prijedlog finansijskog plana – budžeta Saveza i priprema materijale za završni račun i za obračun prihoda i rashoda

f) utvrđuje visinu naknada klubova,

g) odlučuje o finansiranju Saveza i rasporedu korištenja sredstava,

h) provodi zaključke i odluke Skupštine,

i) utvrđuje visinu naknada službenih lica na ligama kojima rukovodi Savez,

j) po ovlaštenju Skupštine donosi odluke o sistemu takmičenja, rukovodi istim, putem organa,

k) donosi Propozicije za organizaciju takmičenja na nivou Saveza i utvrđuje kalendar takmičenja i sistem takmičenja na nivou Općine

l) imenuje i razrješava selektore selekcija ONS Visoko,

m) imenuje i razrješava Komisije Izvršnog odbora,

n) imenuje i razrješava Stručnu službu Saveza,

o) donosi Pravilnik o sistematizaciji i djelokrugu rada sekretara,

p) donosi poslovnik o radu stalnih i ad-hoc Komisija Saveza, te druge akte koji nisu u nadležnosti Skupštine

q) razmatra i usvaja izvještaje stalnih i ad hoc komisija i Sekretarijata saveza, kao i drugih organa koji nisu u nadležnosti Skupštine

r) predlaže Skupštini kandidate za počasnog člana i počasnog Predsjednika

s) odlučuje o zaštiti Pravilnika po podignutim zahtjevima-vanrednim pravnim sredstvima

t) nadzire rad sekretara Saveza

u) obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština ili su predviđeni općim aktima Saveza

v) odlučuje i o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti nekog drugog statutarnog tijela

Sjednice, dnevni red, kvorum i odlučivanje

Član 31.

1.Izvršni odbor se sastaje u pravilu jednom mjesečno. Sjednicu saziva i njom predsjedava predsjednik. Na zahtjev 1/3 članova, predsjednik saziva sjednicu Izvršnog odbora u roku od deset dana.

2.Članovi Izvršnog odbora mogu dostaviti sekretaru teme za dnevni red najmanje deset dana prije održavanja sjednice.

3.Dnevni red dostavlja se članovima Izvršnog odbora najmanje 7 dana prije sjednice, od strane sekretara.

4.Sjednica Izvršnog odbora ONS Visoko nije otvorena za javnost. Izvršni odbor može pozvati treća lica da prisustvuju sjednici Izvršnog odbora. Ta treća lica nemaju pravo glasa, ali im je dozvoljeno da izraze svoje mišljenje uz dozvolu Izvršnog odbora.

5.Sekretar prisustvuje sjednicama Izvršnog odbora u konsultativnom svojstvu.

6.Izvršni odbor ima kvorum i može pravosnažno odlučivati ako je na sjednici prisutna 2/3 većina od ukupnog broja članova.

7.Ako se ne postigne ovaj kvorum, Izvršni odbor se automatski mora sastati narednog radnog dana na istom mjestu i u isto vrijeme, da bi razmatrao isti dnevni red. U ponovljenoj sjednici Izvršni odbor ima kvorum ako je prisutna većina članova od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

8.Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova, a u ponovljenoj sjednici odluke se donose većinom glasova od prisutnih članova. U slučaju jednakog broja glasova, u ponovljenoj sjednici odlučuje glas predsjednika ili predsjedavajućeg.

9.Odluke Izvršnog odbora provode se odmah, osim ukoliko izvršni odbor ne odluči drugačije.

10.Ako član Izvršnog odbora ne prisustvuje na najmanje tri sastanka tokom iste kalendarske godine, IO mora razriješiti takvog člana i zamjeniti ga do naredne Skupštine.

11.Izvršni odbor može suspendovati ili isključiti iz funkcije članove komisija, te im imenovati zamjenu za preostalo trajanje mandata.

Komitet za hitnost

Član 32.

1.Komitet za hitnost ONS Visoko bavi se svim pitanjima koja traže da budu riješena odmah, između dva sastanka Izvršnog odbora.

2 Komitet za hitnost sastoji se od četiri (4) člana:

a) predsjednika,

b) dopredsjednika (prvog i drugog)

c) jednog redovnog člana Izvršnog odbora, kojeg imenuje predsjednik, od slučaja do slučaja, a u skladu sa njihovom dostupnošću i uz izbjegavanje sukoba interesa.

3.Sekretar, po zahtjevu predsjednika, saziva sastanke Komiteta za hitnost. Ako se sastanak ne može sazvati u odgovarajućem vremenskom roku, odluke se mogu donositi drugim sredstvima komunikacije (telefon, telefax, pismo ili elektronska pošta).

4.Ako predsjednik i/ili dopredsjednik nisu u mogućnosti da prisustvuju ili imaju sukob interesa, sastav Komiteta za hitnost upotpunjuje se kroz imenovanje daljnjih članova Izvršnog odbora, po redoslijedu najviše rangiranog i nepristrasnog člana ili, u slučaju da su samo redovni članovi dostupni, po starini.

5.Član Izvršnog odbora koji u konačnici ima pravo da imenuje članove Komiteta za hitnost za konkretan slučaj, isto tako i predsjedava umjesto predsjednika.

6.Sekretar je zadužen za administraciju Komiteta za hitnost i može prisustvovati sastancima u savjetodavnom svojstvu. Daje administrativnu podršku i vodi zapisnik na tim sastancima, koji podnosi svim članovima Izvršnog odbora, u pismenom obliku, u roku od tri radna dana.

Nadležnost i odlučivanje

Član 33.

1.Komitet za hitnost je ovlašten da donosi odluke o hitnim pitanjima koja ulaze u nadležnost Izvršnog odbora.

2.Komitet za hitnost donosi valjane odluke ako svi imenovani članovi prisustvuju sastanku ili su uključeni u proces odlučivanja. Odluka se donosi ako je podrži najmanje tri člana, ali se uvijek mora tražiti konsenzus.

3.Ako se ne odluči drugačije, takva odluka stupa na snagu odmah.

4.Na narednoj sjednici Izvršnog odbora, predsjedavajući Komiteta za hitnost obavještava sve članove o vijećanju i odlukama, kao i o izvršenju tih odluka.

VI        PREDSJEDNIK SAVEZA

Predsjednik Saveza ONS Visoko

Član 34.

1.Predsjednik Saveza, predstavlja i postupa u ime Saveza.

2.On je prvenstveno zadužen za:

a)   provonenje odluka koje donosi Skupština i Izvršni odbor, kao i Komitet za hitnost, preko sekretara

b)   osiguravanje djelotvornog funkionisanja tijela ONS Visoko, da bi se ostvarili ciljevi opisani u ovom Statutu i programima koje odobri Skupština ili drugo nadležno tijelo;

c)   nadziranje rada Sekretara

d)   održavanje odnosa između ONS Visoko i njegovih članova, NSZDK, NSFBiH, N/FSBiH i svih drugih članova i klubova, kao i političkih vlasti i svih drugih organizacija

3.Uz podršku Sekretara predsjednik saziva i priprema sastanke Skupštine, Izvršnog odbora, kao i Komiteta za hitnost kojim i predsjedava.

4.Predsjednik koordinira rad Skupštine, Izvršnog odbora i Komiteta za hitnost, te prati rad pravnih tijela, kao i stalni i ad-hoc komisija.

5.U slučaju neriješenog glasanja na Izvršnom odboru ili Komitetu za hitnost, predsjednikov glas je odlučujući.

6.U odsutnosti predsjednika ili nemogučnosti da izvršava svoje dužnosti zbog bolesti ili nesreće, prvi dopredsjednik preuzima njegova ovlaštenja i dužnosti. Ako ni prvi dopredsjednik nije u mogučnosti da preuzme dužnost onda dužnost preuzima drugi dopredsjednik. Ukoliko su oba dopredsjednik spriječena da preuzmu dužnost, Izvršni odbor imenuje zamjenika iz svojih članova, do naredne Skupštine.

7.Predsjednik, zajedno sa sekretarom ima pravo da bude ovlašteni potpisnik, osim ako nije drugačije određeno propisima Izvršnog odbora.

Mandat predsjednika i dopredsjednika

Član 35.

1.Mandat predsjednika i dopredsjednika traje četiri godine.

2.Član Izvršnog odbora koji je dobio najviše glasova izabran je za predsjednika, a za prvog i drugog dopredsjednika izabrani su članovi koji su slijedeći po broju glasova.

VII       NEZAVISNI REVIZOR

Član 36.

Služba računovodstva i knjigovodstva je obavezna voditi računovodstvene knjige u skladu sa zakonom, kao i podnositi finansijski izvještaj koje razmatra i usvaja Skupština Saveza.

Skupština Saveza bira neovisnu revizorsku kompaniju kao revizorsko tijelo sa kojom se zaključuje ugovor na godinu dana. Moguć je ponovni izbor.

Revizorsko tijelo vrši reviziju obračuna i podnosi pismeni izvještaj Skupštini Saveza na razmatranje i usvajanje.

VIII     SEKRETAR SAVEZA

Član 37.

1.Sekretar Saveza izvršava administrativne, stručne, tehničke poslove i to:

a)   sprovodi odluke Izvršnog odbora i stalnih komisija,

b)   priprema sjednice Skupštine i Izvršnog odbora Saveza, i vodi zapisnik sa istih,

c)   kontaktira sa članstvom Saveza i pruža im potrebnu pomoć,

d)   vodi sve operativne radnje za organizaciju i provođenje takmičenja na svim nivoima, kojim rukovodi Savez.

e)   kontaktira sa javnošću i priprema materijale za izradu glasila “Bilten”.

2.Sekretar za poslove koje obavlja prima novčanu naknadu iz sredstava kojima raspolaže Savez

3.Odgovoran je za obavljanje svih zadataka koje mu povjeri Izvršni odbor.

4.Prisustvuje svim sjednicama Skupštine, Izvršnog odbora i drugih organa i tijela, učestvuje u raspravama u savjetodavnom svojstvu.U slučaju spriječenosti, može imenovati svoju zamjenu.

5.Sekretar podnosi Izvršnom odboru izvještaj o poslovanju i godišnjem finansijskom poslovanju Saveza

6.Potpisuje odluke iz djelokruga rada Sekretara.

7.Ostvaruje saradnju sa svim članicama Saveza, N/F Saveza BiH i NS F BiH i NS ZDK.

8.Učestvuje u pripremi dnevnog reda za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora.

9.Po ovlaštenju Izvršnog odbora i predsjednika zastupa Savez.

10.Vrši i druge poslove i zadatke od interesa za Savez.

IX        PRAVNA TIJELA I KOMISIJE SAVEZA

Član 39.

1.Skupština Saveza bira pravna tijela.

2.Članovi pravnih tijela ne mogu istvoremeno biti članovi Izvršnog odbora ili bilo koje stalne ili ad – hoc komisije.

Pravna tijela saveza

Član 40.

1.Pravna tijela Saveza su:

a)  Disciplinska komisija

b)  Apelaciona komisija

c)  Tužioci

2.Mandat članova Pravnih tijela traje četiri godine. Pravna tijela se sastoje od 3 člana, od kojih predsjednici moraju biti diplomirani pravnici. Za svako pravno tijelo imenuju se 2 zamjenska člana, za slučaj spriječenosti redovnog člana da obavlja dužnost ili izbjegavanje sukoba interesa.

Disciplinska komisija

Član 41.

1.Disciplinska komisija je prvostepeni organ Saveza i riješava sve sporove, za sve subjekte disciplinske odgovornosti na nivou Saveza. Kvorum i odlučivanje je većina od ukupnog broja članova komisije.

2.U slučaju opravdane potrebe, iz reda disciplinske komisije, Izvršni odbor imenuje Disciplinskog sudiju kao inokosni prvostepeni organ za odlučivanje o prekršajima iz takmičenja.

3.Disciplinska komisija i disciplinski sudija donosi odluke u skladu sa Disciplinskim pravilnikom N/F Saveza BiH i aktima ovog Saveza.

Apelaciona komisija

Član 42.

1.Apelaciona komisija je drugostepeni organ Saveza, a sastoji se od tri člana.

2.Apelaciona komisija rješava predmete po žalbi na odluke prvostepenih organa saveza.

3.Kvorum i odlučivanje je većina od ukupnog broja članova komisije.

Tužioci

Član 43.

1.ONS Visoko ima jednog tužioca, koji mora biti diplomirani pravnik.

2.Tužilac zastupa interese ONS Visoko u disciplinskim postupcima.

3.Predsjednik ONS Visoko i predsjednici pravnih tijela mogu tražiti da tužilac ONS Visoko provede istragu.

4.Tužilac ima pravo uložiti žalbu na odluku Disciplinske komisije i reagovati na odluku Apelacione komisije.

5.Bliže odredbe o pravima i obavezama tužilaca utvrđuju se Pravilnikom o radu tužilaca, koji donosi Skupština.

Disciplinske mjere

Član 44.

Disciplinske mjere mogu biti izrečene za nesportsko ponašanje, povredu Pravilnika nogometne igre i prekršaj Statuta Saveza, pravilnika ili odluka donesenih u skladu sa njima.

Član 45.

1. Članovima Saveza mogu biti izrečene disciplinske mjere, u skladu sa Disciplinskim pravilnikom N/FS BiH.

2. Vrste disciplinskih mjera su:

1) Za pojedince:

a) opomena

b) novčana kazna

c) zabrana igranja odrenenog broja utakmica ili za određeni period

d) zabrana obavljanja funkcije za određeni period

e) isključenje iz kluba

f) isključenje iz nogometne/fudbalske organizacije

2) Za klubove i asocijacije:

g) opomena

h) novčana kazna

i) zabrana odigravanja utakmica u inostranstvu

j) zabrana odigravanja utakmice na određeno vrijeme na određenom igralištu ili svim igralištima određenog regiona

k) zabrana igranja sa gledateljima

l) oduzimanje bodova

m) negativni bodovi

n) vračanje u niži stepen takmičenja

o) diskvalifikacija iz takmičenja

Komisije saveza

Član 46.

1.Stalne komisije formira Izvršni odbor Saveza.

2.Komisije su sastavljene od 3 člana.

3.Mandat članova komisija traje četiri godine uz mogučnost ponovnog izbora.

4.Kvorum za rad komisija i donošenje odluka je večina od ukupnog broja članova Komisije.

Član 47.

1.Stalne komisije su:

a) Komisija za takmičenje

b) Stručno trenersko – tehnička komisija

c) Komisija za sudije i suđenje

d) Komisija za bezbjednost

e) Komisija za omladinski nogomet

f) Komisija za nagrade i priznanja

2.Izvršni odbor može po potrebi osnovati i druge ad – hoc komisije, radi riješavanje posebnih pitanja.

X         SREDSTVA (FINANSIJE) SAVEZA I RAČUNOVODSTVO

Član 48.

Sredstva Saveza čine:

a) kotizacija, članarine i takse članova Saveza, klubova, igrača, sudija, trenera i ostalih  službenih lica,

b) prihod od izrečenih kazni i taksi na žalbu,

c) prihod od pretplate na službeni glasnik Saveza,

d) prihod od utakmica u organizaciji Saveza,

e) prihod od budžeta Općine i Kantona

f) ostali prihodi.

Fisikalna godina i budžet

Član 49.

1.Fiskalna godina Saveza počinje 01. januara i završava 31. decembra.

2.Izvršni odbor Saveza utvrđuje budžetske smjernice Saveza, finansijski plan prihoda i rashoda za tekuću godinu koje razmatra i usvaja Skupština Saveza.

3.Angažovanje ovlaštenog knjigovodstvenog servisa vrši se potpisivanjem ugovora.

4.O vanrednim troškovima odlučuje Izvršni odbor.

5.Nalogodavac za izvršenje plana prihoda i rashoda utvrđenom odlukom o budžetu Saveza za tekuću godinu je sekretar Saveza.

6.Godišnji izvještaj o poslovanju kao i godišnji plan budžeta usvaja Skupština Saveza.

Član 50.

Savez organizuje, vodi knjigovodstvo, finansijske i komercijalne poslove u skladu sa usvojenim budžetom i poštujući računovodstvene i finansijske propise Federacije Bosne i Hercegovine. Sektor računovodstva i knjigovodstva obavezan je voditi računovodstvene knjige u skladu sa zakonom, kao i podnositi finansijski izvještaj koje razmatra i usvaja Skupština Saveza.

XI        MEDIJI I TAKMIČENJA

Član 51

Savez je dužan da o svom radu redovno obavještava svoje članice, putem  internog glasila Saveza.

Televizijski i radio prijenos

Član 52.

1,.Za utakmice koje su u njegovoj nadležnosti, Savez je nosilac ekskluzivnih prava za televizijski i radio prijenos, kao i za bilo koje drugo korištenje i emitiranje putem slike ili zvuka, direktno ili snimkom, u cijelosti ili u dijelovima, s tim da klubovi imaju pravo na dio prihoda.

2.Klubovi su nosioci prava iz stava 1. ovog člana za turnire čiji su organizatori klubovi.

3.Izvršni odbor donosi pripadajuće odredbe o primjeni ovog člana.

Takmičenja na nivou općine Visoko

Član 53.

1.Savez je odgovoran za organizaciju takmičenja na nivou ONS Visoko kao i za ona takmičenja koja su mu u nadležnost prenešena sa nivoa NS ZDK, NS FBIH I NS BIH.

2.Takmičenja Saveza su Prva Opštinska liga, Druga Opštinska liga , omladinske lige, Omladinski i Seniorski KUP i takmičenja koja u nadležnosti ustupa NS ZDK.

Pravila takmičenja

Član 54.

1.Izvršni odbor donosi pravila, propozicije za takmičenja na nivou općine Visoko kao i za druga takmičenja koja su u njegovoj nadležnosti.

2.Uslov za učestvovanje na takmičenju je da klub prihvaća Statut Saveza, pravilnike i odluke donesene u skladu sa njima.

Zabrana udruživanja

Član 55.

1.Svaka liga ili bilo koja druga grupa klubova udruženih u ONS Visoko mora biti podređena i priznata od strane ONS Visoko.

2.Statuti i pravilnici takvih udruženja prethodno moraju dobiti saglasnost Izvršnog odbora Saveza.

3.Članovi ONS Visoko i klubovi ne smiju formirati nikakve kombinacije ili saveze bez prethodnog odobrenja IO Saveza.

4.Bez izričitog odobrenja, klubovi koji su članovi Saveza ne mogu igrati protiv klubova koji nisu učlanjeni u Savez

XII       SPOROVI

Nezavisni i nepristrasni arbitražni tribunal – CAS

Član 56.

1.NS BIH njegovi članovi, klubovi, igrači, službena lica i drugi učesnici u organiziranom nogometu mogu u konačnoj instanci svaki spor domaćeg karaktera koji proizilazi ili je vezan za NS BiH, Statut, propise, direktive i odluke donesene u vezi s njim, kao i sporove vezane za bilo koji ugovor, podnijeti na isključivu nadležnost CAS-a u Lozani, u Švicarskoj. Izvršni odbor može putem N/FS BiH uspostaviti odgovarajući dogovor sa CAS-om kojim se određuje postupanje u slučajevima NS BiH, NS FBiH, NS ZDK i ONS Visoko kao članicama NS BiH.

2.CAS ostaje priznati arbitražni tribunal N/FS BiH sve dok sportska organizacija ne uspostavi, u skaldu sa zakonodavstvom BiH, odgovarajući arbitražni tribunal za teritoriju Bosne i Hercegovine, koja zadovoljava minimalne zahtjeve FIFA-e i UEFA-e.

3.CAS donosi konačna rješenja u sporovima, uz isključenje bilo kojeg redovnog suda,osim ako to nije eksplicitno zabranjeno važećim zakonima Bosne i Hercegovine.

4.U slučajevima kada je odluka statutarnog tijela NS BiH postala konačna i nema drugih dostupnih pravnih lijekova, strana koja ima pravnog interesa može žalbu na takvu odluku podnijeti CAS-u, uz isključenje žalbe pred bilo kojim redovnim sudom.

5. Ako se strane ne dogovore drugačije, pred CAS-om važe švicarski zakoni.

6.Međutim, CAS neće razmatrati žalbe po ovim pitanjim:

a) žalbe u vezi sa kršenjem Pravila igre,

b) žalbe na suspenzije do četiri utakmice ili do tri mjeseca,

c) žalbe na odluke koje donose nezavisni i propisno formirani arbitražni tribunal saveza ili konfederacije,

d) odluke tijela za licenciranje klubova.

7.Što se tiče FIFA-inih odluka u međunarodnim stvarima, primjenjuju se relevantne odredbe FIFA-inog Statuta.

Nadležnost

Član 57.

1.N/FS BiH, njegovi članovi, igrači i službenici, klubovi, agenti grača, službena lica Saveza svoje sporove neće podnositi redovnim sudovima, osim ako to nije konkretno predviđeno ovim Statutom i FIFA-inim propisima. Svako neslaganje će se podnositi na nadležnost FIFA-e, UEFA-e, ili N/FS BiH.

2. N/FS BiH je nadležan u internim sporovima, tj. sporovima izmenu stranaka koje pripadaju N/FS BiH. N/FS BiH je nadležan u međuentitetskim sporovima, tj. sporovima između stranaka koje pripadaju različitim entitetima. FIFA je nadležna u međunarodnim sporovima, tj. sporovima između stranaka koje pripadaju različitim savezima ili konfederacijama.

XIII     PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Raspuštanje saveza

Član 58.

1 Savez prestaje sa radom u slučajevima utvrđenim zakonom.

2.Lice koje zastupa Savez postupiće u skladu sa Zakonom.

3.U slučaju da nastupe okolnosti na osnovu kojih Savez prestaje da postoji, za odluku o raspuštanju Saveza potrebno je 3/4 većina članova Skupštine Saveza

4.Imovina Saveza ne može se dijeliti.

5.U slučaju raspuštanja Saveza nadzor nad imovinom Saveza će biti povjerena Nadležnoj općinskoj službi.

Pitanja koja nisu obuhvaćena statutom

Član 59.

Izvršni odbor ovlašten je da odlučuje o svim pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Statutom ili u slučajevima više sile. On odlučuje u skladu sa pravom i pravdom.

Važeći zakoni

Član 60.

U svim slučajevima kada je to potrebno, pored ovog Statuta, Statuta NS ZDK, Statua NS F BiH i Statua N/FS BiH, pravilnika, direktiva i poslovnika njihovih organa, kao i pored Statuta FIFA-e i UEFA-e i njihovih propisa i direktiva, kao supsidijarni propis primjenivat će se zakonodavstvo Bosne i Hercegovine

Primjena i stupanje na snagu

Član 61.

Ovaj Statut usvojen je na sjednici Skupštine Saveza, održanoj 28.02. 2013. godine i primjenjuje se osam dana od dana kada ga usvoji Skupština ONS Visoko.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut ONS Visoko, usvojen na sjednici Skupštine održanoj ________. godine.

Obaveza prilagođavanja statuta

Član 62.

Obavezuju se članovi Saveza da svoje statute usklade sa ovim Statutom najkasnije do 30.04.2013.godine i iste dostave na reviziju usklađenosti u NS ZDK.