Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: Usvojen budžet za 2013. godinu

altDanas je održana i 3. sjednica Općinskog vijeća Visoko kojoj je prisustvovalo 25 vijećnika, a na Dnevnom redu bilo je 13 tačaka.

1.tačka Dnevnog reda bio je Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Visoko, i ova tačka usvojena je jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative bili su pod tačkom 2, a upućene su sljedeće inicijative:

Špiodić  Elvir (Nezavisni klub vijećnika) uputio je inicijativu da na vratima općinskih kancelarija bude napisan broj kancelarije, naziv službe, ime i prezime službenika te natpis:”Ovdje nema korupcije” –skupa sa zakonskim tačkama koje tretiraju oblast korupcije.

Mirza Omanović (Stranka demokratske akcije) uputio je inicijativu o uvođenju bar jednog odjeljenja smjer poljoprivredno-prehrambeni tehničar u MSC „Hazim Šabanović”.

Dervišević Halim (Bosanskohercegovačka patriotska stranka) uputio je inicijativu za formiranje službe koja će pružati besplatnu pravnu pomoć stanovnicima općine Visoko.

Inicijativa koju je uputila Mirela Mateša-Bukva (SDA) odnosi se na zapošljavanje prosvjetnih radnika iz drugih općina. Predsjedavajuća OV smatra da kandidati koji su iz općine Visoko treba na konkursu da imaju više bodova.

Upućeno je više vijećničkih pitanja. Između ostalih, Jasmin Omanović (SBB) postavio je pitanje o rješavanju ulaza u osnovnu školu u Donjem Moštru i kada će se riješiti pitanje dežurne apoteke u Visokom; Dalibor Tomičić (SDP) postavio je pitanje o regulisanju plaćanja parking-prostora u Visokom kao i izgradnju parkinga u Prijekom; Dejan Šćepanović (SDP) uputio je pitanje da li je u posljednje vrijeme bilo zapošljavanja u Općini, na koje vrijeme i po kojim kriterijima.

Prema 3. tačci Dnevnog reda, načelnica Amra Babić iznijela je osnove programa i politike načelnice općine Visoko za mandatni period 2012-2016. godine. Na ovaj program bilo je sugestija ali je zaključeno da svi skupa, bez obzira iz koje političke opcije dolazili, treba da nastoje ostvariti planirano.

I ova tačka je jednoglasno usvojena.

4. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko za period I – VI  2012. godine – usvojen sa 17 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH.

5. tačka bila je Prijedlog budžeta Općine Visoko za 2013. godinu.

Ova tačka je ujedno izazvala i najviše pažnje kao i najviše rasprave, a na kraju je usvojena sa 18 glasova ZA, dok su protiv prijedloga budžeta bili vijećnici SDP-a i SBB BiH. U raspravi su učestvovali:

Špiodić  Elvir (Nezavisni klub vijećnika)koji  smatra da treba usvojiti i podržati ovaj oblik budžeta te dati šansu načelnici. Špekulacije o Nezavisnom klubu vijećnika koje su se pojavile, a koje se odnose na njihovo funkcionisanje nisu utemljene, ovi vijećnici prema Špiodićevim riječima  funkcionišu besprijekorno te  rade u interesu birača i građana.

Dejan Šćepanović  (SDP) iznio je kritiku na povećanje sredstava za plaće, a umanjenje sredstva za učenike i studente. Također je iznio i kritike na sistem transfera. Prijedlog da se u Općini zaposle volonteri koji bi bili plaćeni po učinku, a koji je odbijen, Šćepanović i dalje smatra najrealnijim prijedlogom, a tu tvrdnju bazira i na europskim standardima prema kojima je predviđeno da na 500 stanovnika bude jedan uposlenik u Općini, što bi značilo da Općina Visoko treba imati oko 80 uposlenika, pa samim tim povećanje broja uposlenika je i kršenje europskih standarda.

Prema riječima Halima Derviševića vidljiv je popriličan broj nedostataka, prije svega prema učenicima, studentima, radnicima, socijalno ugroženima. Problem rasvjete vangradskih mjesnih zajednica, problemi divljih deponija, kanalizacije, vodosnabdjevanja… Prioritet je rješenje gradske deponije,kao i konsolidacija javnih preduzeća. Prema riječima Derviševića BPS je ušao u koaliciju, ali nisu bilo konsultovani o Nacrtu budžeta, pa tako Dervišević smatra da oni koji su kreirali budžet treba da preuzmu odgovornost za sve dobro, ali i za sve loše što nosi ovaj budžet.

Muhamed Husić  (SDP) je također stava da neće podržati budžet, a kao osnovne razloge naveo je amandmane koji nisu uvaženi – plate i doprinosi su uvijek sa  100% izvršenjem, a štedi se na svim ostalim stvarima. Zapošljavanje volontera, jedan od boljih amandmana SDP-a.

18 ZA i 7 PROTIV usvojen prijedlog budžeta za 2013.godinu (PROTIV 3 SDP I 4 SBB)

6. Prijedlog odluke o izvršenju sa programima za 2013.godinu

18 ZA 3 PROTIV (SDP) I 4 UZDRŽANA (SBB) USVOJENA Prijedlog odluke o izvršenju sa programima za 2013.godinu

a)      Usvojena sa 25 ZA

b)      Usvojena sa 25 ZA

c)       Usvojena sa 25 ZA

d)      Usvojena sa 25 ZA

e)      Usvojena sa25 ZA

f)       Usvojena sa 25 ZA

g)      Usvojena sa 24 ZA I 1 PROTIV

7. Prijedlog odluke o finansiranju klubova vijećnika Općinskog vijeća Visoko

Usvojen sa 25 ZA

8. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013.godinu

Usvojen sa 23 ZA

9. Prijedlog odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Visoko

Usvojen sa 25 ZA

10. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti Bakiru Keso za otuđenje dijela nekretnine označene kao k.č. 47/6 KO Visoko

Usvojen sa 25 ZA

11. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Emine Haasečić za preuzimanje suvlasničkog dijela parcele označene kao k.č 2809/1 KO Visoko

Usvojen sa 25 ZA

12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina (potreba dorade rješenja, načelnica povukla prijedlog ove tačke dnevnog reda)

13. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana komisije za raspisivanje i provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora.

Usvojena sa 24 ZA I 1 UZDRŽAN 

{joomplucat:828 limit=28|columns=4}