Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javni poziv za prodaju Tehničko-tehnološke cjeline u Topuzovom Polju

altJavni poziv broj 128 za prodaju metodom neposredne pogodbe Tehničko-tehnološka cjelina za preradu kože i krzna u Topuzovom polju, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko.

Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) i člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/05), Odluke Nadzornog odbora „KTK Visoko“ d.d. Visoko broj:XIII-1/12 od 30.11.2012.godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje: JAVNI POZIV BROJ 128 za prodaju metodom neposredne pogodbe Tehničko-tehnološka cjelina za preradu kože i krzna u Topuzovom polju, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko.

 

Naziv predmeta: Tehničko-tehnološka cjelina za preradu kože i krzna u Topuzovom polju, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko

Adresa predmeta:Topuzovo polje bb, Visoko

Šifra predmeta: 11000213

Prodavac: „KTK Visoko” d.d. Visoko, Prijeko broj 1, Visoko putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Početna cijena: 28.681.627,00 KM

Naknada za učešće: 28.681,00 KM

Depozit : 100.000,00 KM

Opis predmeta:

– Fabrika krupne kože i krzna koja se nalazi na k.č. 564/1, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, poslovna zgrada u privredi br. 1,2 i 3 sa pripadajućim zemljištem 35.170 m2

– Fabrika regenerata i ostale privredne zgrade označena kao k.č. 567/1, K.O.Kraljevac, zk.ul. 213, poslovna zgrada u privredi br. 1,2,4,7,8,9,10 i 11 sa pripadajućim zemljištem površine 33.267 m2

– zemljište uz privrednu zgradu „Topuzovo polje“ k.č. 567/4 , K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 3.400 m2

– zemljište „Očazi“ na kome se nalaze objekti spoljnjeg vodovoda k.č. 53/1, K.O. Kraljevac, zk.ul 213, površine 25.054 m2 u vlasništvu 1/1

– objekat spoljnjeg vodovoda „Bijele vode“ koji se nalazi na k.č. 305, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, sa pripadajućim zemljištem 11 m2, u vlasništvu 1/1

– zemljište uz privrednu zgradu „Topuzovo polje“ k.č. 568, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 12.264 m2

– zemljište uz privrednu zgradu „Topuzovo polje“ k.č. 569 K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 2.104 m2

– nekategorisani put u Topuzovom polju k.č. 871/1, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 1.633 m2

– nekategorisani put u Topuzovom polju k.č. 871/2, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 1.063 m2

– zemljište u Topuzovom polju na kojem je izgradjena kapija k.č. 795, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 3.209 m2

– zemljište uz privrednu zgradu u Topuzovom polju k.č. 565/1, K.O.Kraljevac, zk.ul.213, površine 12.460 m2

– objekat spoljnjeg vodovoda „Lopare“ koji se nalazi na k.č. 1714/2, K.O.Moštre, z.k.ul.

1136 površine 93 m2, u vlasništvu ½,

– objekat spoljnjeg vodovoda „Očazi“ koji se nalaze na k.č. 53/3 površine 135 m2, 53/4 površine 300 m2 i 54 površine 236 m2, K.O. Kraljevac, zk.ul. 215 sa pripadajućim zemljištem koje se nalazi u vlasništvu ½

Pojedine nekretnine navedene u opisu predmeta označene su kao poljoprivredno zemljište te su u vezi s tim izdata uvjerenja Općine Visoko u svrhu privatizacije.

Za sljedeće nekretnine „KTK Visoko“ d.d. Visoko će kupcu omogućiti pravo korištenja istih, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima a što će se regulisati posebnim ugovorom između kupca i prodavca.

– Objekat spoljnjeg vodovoda „Ravne“ koji se nalazi na k.č. 821, K.O. Kraljevac, z.k.ul. 215, sa pripadajućim zemljištem površine 1.245 m2, koje se nalazi u vlasništvu ½

– crpna stanica koja se nalazi na k.č. 14, K.O. Kraljevac, z.k.ul. 213, sa pripadajućim zemljištem 148 m2, u vlasništvu 1/1

– trafo stanica za potrebe objekata spoljnjeg vodovoda k.č.1825, K.O. Moštre, zk.ul. 269

– objekat spoljnjeg vodovoda koji se nalazi na k.č. 1825, K.O. Moštre, zk.ul. 269, sa pripadajućim zemljištem 592 m2, u vlasništvu 1/1

– Bara – rezervoar k.č.1434/1, K.O. Kraljevac, zk.ul.213, površine 2.973 m2

– zemljište koje se nalazi u vodozaštitnoj zoni k.č. 1713 površine 3.331 m2, 1714/1 površine 1.226 m2, 1715 površine 2.434 m2, K.O. Moštre, zk.ul. 269, koje se nalazi u vlasništvu 1/1

Na predmetu prodaje upisane su hipoteke u korist:

  1. Porezna uprava-Kantonalni porezni ured Zenica;
  2. Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica;
  3. JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo;

Navedeni povjerioci dali su saglasnosti za prodaju naprijed navedenih nekretnina

  1. Zeničko-dobojski kanton ( u toku je izmirenje obaveza)

Na predmetu prodaje upisane su zabilježbe u korist:

  1. Semić Emine iz Visokog
  2. SARL GAMM TRADING COMPANI

Napomena:

Prodavac se obavezuje da će iz ostvarene kupoprodajne cijene izmiriti obaveze po osnovu upisanih hipoteka i zabilježbi.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1. Cijena ……………………………………………………………..350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 28.681.627,00 KM. Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od 60% od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

2. Zapošljavanje …………………………………………………..350 bodova ili 35 %

Preuzimanje 150 (stotinupedeset) radnika „KTK Visoko“ d.d. Visoko u roku od 30 dana po zaključivanju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje 3 (tri) godine od dana prijema.

3. Nova finansijska ulaganja…………………………………300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 2.000.000,00 KM u periodu od 12 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora i to u renoviranje objekta. Investicije veće od 2.000.000 KM neće se dodatno vrednovati.

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, 2/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) (u daljem tekstu Zakon).

Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Rok za podnošenje ponuda je 07.01.2013. godine do 16,00 sati. Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo, u zapečećenoj koverti na kojoj je naznačeno naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5., Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, dana 10.01.2013. godine u 12:00 sati;

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Fuada Jusić, tel. 032/738-411

Kontakt osoba u Agenciji: Fikret Talić tel. 033/212-884

Javni poziv je objavljen u dnevnim novinama :

“Dnevni avaz” Sarajevo