Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javni poziv za prodaju fabrike obuće Goruša

Javni poziv broj 127 za prodaju metodom neposredne pogodbe Tehničko-tehnološke cjeline za proizvodnju obuće Goruša, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko.

Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) i člana 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/05), Odluke Nadzornog odbora „KTK Visoko“ d.d. Visoko broj:XIII-2/12 od 30.11.2012.godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje: JAVNI POZIV BROJ 127 za prodaju metodom neposredne pogodbe Tehničko-tehnološke cjeline za proizvodnju obuće Goruša, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko.

Naziv predmeta:   Tehničko-tehnološke cjeline za proizvodnju obuće Goruša, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko

Adresa predmeta: Goruša, Visoko

Šifra predmeta: 11000212

Prodavac: „KTK Visoko” d.d. Visoko, Prijeko broj 1, Visoko, putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Početna cijena: 4.256.277,00 KM

Naknada za učešće: 4.256,00 KM

Depozit : 100.000,00 KM

Opis predmeta:

Predmet prodaje je Tehničko-tehnološka cjelina za proizvodnju obuće Goruša, upisana je u Z.K.ul. 201. K.O. Gračanica, k.č. 35/1. Tehničko-tehnološku cjelinu za proizvodnju obuće Goruša čine poslovne zgrade površine 3.569 m2 sa pripadajućim zemljištem površine 11.551 m2, što ukupno čini 15.120 m2.

Na predmetu prodaje upisane su slijedeće hipoteke u korist:

  1. Investicijska banka Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  2. Porezna uprava-Kantonalni porezni ured Zenica

Navedeni povjerioci dali su saglasnosti za prodaju naprijed navedenih nekretnina.

Na predmetu prodaje upisane su zabilježbe u korist:

  1. Semić Emine iz Visokog
  2. SARL GAMM TRADING COMPANI

Pojedine nekretnine navedene u opisu predmeta označene su kao poljoprivredno zemljište te su u vezi s tim izdata uvjerenja Općine Visoko u svrhu privatizacije.

Prodavac se obavezuje da će iz ostvarene kupoprodajne cijene izmiriti obaveze po osnovu upisanih hipoteka i zabilježbi.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1. Cijena  ………………………………………………………….    350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 4.256.277,00 KM.

Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od 70% od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

2. Zapošljavanje ………………………………………………..350 bodova ili 35 %

Preuzimanje 150 (stotinupedeset) radnika „KTK Visoko“ d.d. Visoko u roku od 30 dana po zaključivanju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje 3 (tri) godine od dana prijema.

3. Nova finansijska ulaganja…………………………………300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 400.000,00 KM u periodu od 12 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora u renoviranje objekata. Investicija veća od 400.000,00 KM neće se dodatno vrednovati.

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, 2/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) (u daljem tekstu Zakon).

Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Rok za podnošenje ponuda je 07.01.2013. godine do 16:00 sati. Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo, u zapečećenoj koverti na kojoj je naznačeno naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće. Ponuđač umjesto dokaza o uplati depozita može dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa rokom važenja najmanje180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti ovjerenu izjavu pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5., Zakona da učestvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12.stav 2. alineja 2., 3., 4,. i 5. Zakona.

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića 1, dana 10.01.2013. godine u 11:00 sati;

Za dodatne informacije o proceduri neposredne pogodbe i podatke o predmetu prodaje, kupci mogu kontaktirati:

Kontakt osoba u preduzeću: Fuada Jusić, tel. 032/738-411

Kontakt osoba u Agenciji: Fikret Talić tel. 033/212-884

Javni poziv će biti objavljen u dnevnim novinama :

“Dnevni avaz” Sarajevo