Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Usvojen dnevni red 85.sjednice Vlade ZDK

Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o primanju k znanju;

Informacija o stanju u oblasti srednjeg obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o primanju k znanju;

Informacija o realizovanim mjerama u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona i mogućnost unapređivanja stanja, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;

Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organim državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2012. godine;

Prijedlog Rješenja o uspostavljanju Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i imenovanju njegovih članova;

Prijedlog Zaključka o usvajanju Prijedloga akta za formiranje Revolving kreditno-garancijskog fonda (RKGF) za Zeničko-dobojski kanton;

Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj;

Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Odbor za reviziju privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj;

Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva privrednom društvu „Prograd“ d.o.o. Žepče na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom;

Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva privrednom društvu „Tisakomerc“ d.o.o. Žepče na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom;

Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva samostalnom obrtu „Hamlet“, vlasnika Omanović Ahmeta iz Visokog, na ime refundacije administrativnih troškova za legalizirani izgrađeni proizvodni objekat;

Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera;

Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aidi Šarić iz Zenice, udovici poginulog branioca Armije BiH, u svrhu kupovine stambenog objekta i rješavanja stambenog pitanja porodice;

Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delviji Musić iz Zenice, udovici poginulog branioca Armije BiH, u svrhu kupovine stana i rješavanja stambenog pitanja porodice;

Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Naili Fejzić iz Zenice, udovici poginulog branioca Armije BiH, u svrhu kupovine stana i rješavanja stambenog pitanja porodice;

Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zdenki Janjić iz Zenice, udovici poginulog branioca Armije BiH, u svrhu kupovine stana i rješavanja stambenog pitanja porodice;

Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Asimu Katkiću iz Zenice, 90% RVI III grupe, u svrhu kupovine stana i rješavanja stambenog pitanja porodice;

Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;

Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Hasan Kikić“ Zenica;

Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;

Prijedlog Odluke o isplati sredstava za klubove poslanika političkih stranaka i samostalne poslanike u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za mjesec oktobar 2012. godine;

Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;

Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;

Upoznavanje članova Vlade sa:

aktom Zajedničke advokatske kancelarije Mujarić&Gagula od 15.10.2012. godine u vezi  prijenosa prava iz koncesionog ugovora sa privrednog društva GP „Bosnaputevi“ d.d. Sarajevo na privredno društvo „Amina Trade“ d.o.o. Sarajevo,

aktom uprave GP „Bosnaputevi“ d.d. Sarajevo broj: 190 od 20.10.2012. godine u vezi prijenosa prava iz koncesionog ugovora sa privrednog društva GP „Bosnaputevi“ d.d. Sarajevo na privredno društvo „Amina Trade“ d.o.o. Sarajevo.