Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prvih 100 dana Džemila Ugarka kao ministra privrede ZDK

dzemilugarakMinistarstvo za privredu (u daljem tekstu „Ministarstvo“) je u svom radu tokom  posljednjih 100   dana slijedilo  smjernice  i  provodilo  aktivnosti  utvrđene  Programom  rada  Ministarstva,  Programom rada Vlade i Programom rada Skupštine Kantona za 2012. godinu.

U    Ministarstvu    je  trenutno   uposleno    dvanaest   uposlenika.   Pored    ministra,  sekretara ministarstva i dva pomoćnika u Ministarstvu radi šest stručnih saradnika i dva namještenika,  tako    da  su   sva  radna   mjesta,   sistematizirana   Pravilnikom     o  unutrašnoj   organizaciji Ministarstva, popunjena.

II      AKTIVNOSTI PREMA USVOJENOM PROGRAMU RADA VLADE ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU

Vlada Kantona je razmatrala i usvojila prethodno pripremljene sljedeće akte Ministarstva:
    • Informacija o realizaciji poticajnih mjera za 2011. godinu;
    • Program utroška sredstava za 2012. godinu.
    • Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva;
    • Informacija o koncesijama u Zeničko-dobojskom kantonu za 2011. godinu.

III     AKTIVNOSTI PREMA USVOJENOM PROGRAMU RADA SKUPŠTINE ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU

Skupština Kantona je razmatrala i usvojila prethodno pripremljene sljedeće akte Ministarstva:
• Prijedlog Zakona o rudarstvu;
• Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva;
• Informacija o koncesijama u Zeničko-dobojskom kantonu za 2011. godinu.

IV      OSTALE AKTIVNOSTI MINISTARSTVA PREMA PROGRAMU RADA MINISTARSTVA ZA PRIVREDU ZA 2012. GODINU

Ministarstvo    je u   posljednjih   100   dana,   pored   poslova   i   radnih   zadataka   predviđenih  Programom rada Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, djelovalo u skladu sa vlastitim Programom rada, kako slijedi:

a.       Normativno pravna djelatnost

    1)  Na osnovu Programa utroška sredstava za 2012. godinu, sačinjeni su Postupci i kriteriji, a nakon toga objavljeni su Javni pozivi za sljedeće poticaje:

             –      Subvencioniranje administrativnih troškova za izgradnju novih proizvodnih objekata;
             –      Regresiranje kamata na investicijske kredite;
             –      Subvencioniranje investicija kod obrta;
             –      Subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima;
             –      Subvencioniranje inovatora;
             –      Subvencioniranje       povećanja     iskorištavanja     kapaciteta    u   ugostiteljskim objektima skupine „hoteli”;
             –      Subvencioniranje nastupa privrednika na sajmu ZEPS – 2012;
             –      Subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona.

    2)   Reafirmirana   je   ranije   pokrenuta   inicijativa   za   realizaciju   projektne   ideje   „Banjsko lječilište i rehabilitacijski centar- Bosna” u selu Bosna, općina Kakanj,

    3)   Urađen  je  prijedlog  odluke  o  obavezi  primjene  principa  energetske  efikasnosti  u objektima finansiranim iz budžeta Kantona.

    4)   Nastavak      aktivnosti    na   izradi   Inicijative  za    izradu    studije   „Analiza    sistema zagrijavanja objekata obrazovnih institucija na području Zeničko-dobojskog kantona”.

    5)   Procesuirani su zahtjevi za realizaciju poticaja:
             –      11   podnesaka   za   subvencioniranje   administrativnih   troškova   kod   izgradnje novih proizvodnih objekata;
             –      1 podnesak za subvencioniranje inovacija;
             –      3 podneska za subvencioniranje poslovnih zona,
             –      7 podnesaka za subvencioniranje uvođenja međunarodnih standarda,
             –      6 podnesaka za refundiranje investicija kod obrta.

    6)   Vlada Kantona je u posljednjih 100 dana razmatrala i usvojila 21 odluku, 23 zaključka i 3 rješenja koje je pripremilo Ministarstvo.

b.      Informativno-analitička djelatnost

     1)  Izrada   redovnih     mjesečnih     pregleda     rashoda    u    Ministarstvu,     prema    projektu Upravljanje  Budžetom  Zeničko-  dobojskog   kantona,   te   vanbudžetskim   fondovima   u 2012. godini;
    2)   Kontinuirano vođenje aktivnosti pripreme i dostavljanja informacija za web stranicu Kantona i Press-službu;
    3)   Informisanje     Federalnog   ministarstva   trgovine   o    kretanju    cijena   proizvoda   u   toku 2012. godine u skladu sa Zakonom o kontroli cijena.

c.      Poslovi upravnog rješavanja

     1)  Potpisano je 5 koncesionih ugovora na istraživanju i eksploataciji mineralnih resursa i to:
             –      „Libos““ d.o.o. Žepče- anex ugovora o koncesiji, broj: 04-18-760-1-1/12 od 22.06.2012. godine;
             –      „Proton“ d.o.o. Žepče- anex ugovora o koncesiji, broj: 04-18-11834-1-1/12 od 28.06.2012. godine;
             –      „Marmex“ d.o.o. Sarajevo, koncesioni ugovor na istraživanje i eksploataciju ukrasno-tehničkog  krečnjaka  na  lokalitetu  „Dobrun“             Olovo,   broj:  04-18- 9044-2/12 od 21.06.2012. godine;
             –      „Geomet“ d.o.o. Sarajevo, koncesioni ugovor na istraživanje i eksploataciju metaličnog mineralnog resursa- ceruzita na lokalitetima Očekalj i Prgoševo u općini Olovo, broj: 04-18-15242-1/12 od 20.07.2012.g.
             –      „Radići   kamenolom“         d.o.o.  Zenica,  koncesioni      ugovor   na    istraživanje mineralnog resursa- krečnjaka na lokalitetu Radići u općini Zenica, broj: 04-18-21007-1/12 od 22.06.2012.godine.

    2)   Provedena   je   procedura   dodjele   koncesije   na   istraživanje   i   eksploataciju   mineralnih resursa na 4 lokaliteta i to:
    –      Javni poziv za dodjelu koncesije na istraživanje i eksploataciju metaličnh mineralnih sirovina  olova,  cinka  i  barita  na  lokalitetima  Veovača  i  Rupice  (kao  najpovoljniji „MM Project“ d.o.o. Kreševo;
    –      Pokrenut postupak za dodjelu koncesije na istraživanje i eksploataciju mrkog uglja na lokalitetu „Brezovi Dani“ kod Maglaja;
    –      U postupku dodjela koncesije na istraživanje i eksploataciju dijabaza na lokalitetu „Donji Rakovac“ kod Maglaja;
    –      U postupku dodjela koncesije na istraživanje i eksploataciju krečnjaka  na lokalitetu „Kosova“ kod Maglaja.

    3)   Donesena su 2 Rješenja za odobravanje istraživanja mineralnih resursa i to:
             –      Privrednom društvu „Libos“ d.o.o. Žepče odobrava se istraživanje dijabaza na  lokalitetu  „Krmance“  Kovanići,  općina  Zenica,  rješenje  broj:  04-18-
                    2698/12 od 22.06.2012. godine 

          –      Privrednom      društvu    „Radići    kamenolom“       d.o.o.   Zenica    odobrava     se izvođenje  detaljnih  geoloških  istraživanja  krečnjaka  na  lokalitetu  „Radići“,  općina Zenica, rješenje broj: 04-18-4249-2/12 od 10.09.2012. godine

    4)   Donesena su 2 Rješenja za obavljanje djelatnosti rezanja drveta i to:
             –      Daje  se  saglasnost  za  obavljanje  djelatnosti  rezanja  drveta  na  izgrađenom objektu   pilane   „LUX-CO“  d.o.o.  Olovo,  na  lokaciji  Olovske  Luke,  općina Olovo, rješenje broj: 04-18-4400-4/11 od 06.07.2012. godine;
             –      Daje   se   saglasnost   za   obavljanje  djelatnosti  rezanja  drveta  na  izgrađenom objektu     pilane   investitoru   „Prominvest“      d.o.o.  Konjic    PJ   „Prominvest Stupčanica“ Olovo, na lokaciji Olovske  Luke, općina Olovo,  rješenje broj:  04-18-6465/11 od 25.07.2012. godine

    5)   Provedena     je  aktivnost   obezbjeđenja  garancija  plaćanja  koncesionih  naknada  kod koncesionara koji to nisu imali, a u periodu od 100 dana naplaćeno je 790.824,91 KM:

d.       Ostale aktivnosti

     1)  Intenzivno  je  vođena  aktivnost  na  rješavanju  problema  u  vezi  funkcioniranja  više privrednih subjekata, a naročito u: rmk promet-Zenica, Nova trgovina-Žepče, Visoko-gas -Visoko, KTK-Visoko, Velepromet-Visoko,…

    2)   Organizirana je posjeta u dvije općine i više privrednih subjekata i to:
             –      Općinskim  načelnicima  Tešnja  i  Visokog,  te  privrednim  subjektima:   IGM, SEKOM, OMEGA COMERC iz Visokog, te MAN+HUMEL i DUKAT iz
                    Tešnja.

    3)   Provedena je procedura izbora izbora NO u više privrednih subjekata;
    4)  Pokrenute   su   pripreme   za   organizovan   kolektivni   nastup   privrede   na   sajmu   ZEPS 2012;

    5)  Obavljeno      je  više  razgovora    sa  potencijalnim    investitorima  u  Zeničko-dobojskom kantonu;

    6)  Pokrenut je projekt povremenog upošljavanja mještana sela u blizini tvrđave Bobovac na čišćenju rastinja.

    7)  U   okviru   programa   SeeNet,   vertikalne   akcije   2.B  „razvoj   agroturizma   u   planinskom području    Bosne  i   Hercegovine,  učestvovali  smo  u  procesu  definisanja  projekta   „Integrisanog      planiranja  područja  oko  Parka       prirode   Tajan    sa  ciljem   društveno- ekonomskog        razvoja    ruralnih    područja    Zeničko-dobojskog        kantona     i   općina  Zavidovići, Zenica, Kakanj, Vareš, Olovo, Breza, Visoko i Žepče.

 

M I NI ST AR
Đemil Ugarak