Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jasmin Dlakić, kandidat A-SDA za općinskog načelnika

altDanas se u Velikoj sali Općine Visoko predstavio kandidat A-SDA Visoko za općinskog načelnika Jasmin Dlakić. Kako je u svom predstavljanju naveo, radi se o prvom kandidatu za načelnika u posljednih 20 godina koji dolazi kao intelektualno zrela i visokomoralna osoba, kao uspješan privrednik sa dokazanim poslovnim i životnim uspjehom. Jasmin Dlakić rođen je 01.06.1973.godine u Visokom. Odrastao i živi u Mokronozima u naselju Hlapčevići. Osnovno obrazovanje stekao je u Osnovnoj školi „Mula Mustafa Bašeskija” u Donjem Moštru. Srednju informatičku školu u MSŠ „Hazim Šabanović” Visoko, a diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Zenici. Oženjen je suprugom Almirom s kojom ima sina Velida. Radno iskustvo u struci stekao je dugogodišnjim radom u OŠ „Mula Mustafa Bašeskija” u Donjem Moštru. Iskazujući afinitet i sposobnost za postizanje viših ciljeva u životu, napustio je posao u prosvjeti i krenuo u privatni biznis. Osnivač je i direktor respektabilnog preduzeća ATLAS-D d.o.o. Visoko.

Današnji govor Jasmina Dlakića, kandidata A-SDA  za načelnika Općine Visoko:

Poštovani sugrađani, dame i gospodo, cijenjeni gosti.

Imam posebnu čast i zadovoljstvo da prvi od kandidata za načelnika općine Visoko, baš u ovoj sali gdje sam u proteklom periodu vodio bezpoštednu borbu za pravdu i poštenje, predstavim svoju izbornu platformu koju sam zasnovao na faktičkom stanju i realnim pretpostavkama rješavanja svih problema u lokalnoj zajednici kao i viziju budućeg razvoja i prosperiteta naše općine.

Moja programska orjentacija za predstojeće lokalne izbore osigurava i daje garanciju svim stanovnicima općine Visoko da će imati normalne uslove za život dostojan čovjeka, privrednicima kvalitetan poslovni ambijent, građanima siguran i bezbjedan život, mladima perspektivu budućnosti, penzionerima mirnu i lijepu starost, bolesnima uslove za liječenje, sportistima mogućnost uspjeha, kulturnim radnicima realizaciju ideja, volonterima u društvenom životu i svim ostalim vjeru u vlast i vodeće ljude u politici, jer svi skupa to zaista i zaslužuju.

Nemam neko posebno političko iskustvo, ali smatram da je moj način rada i djelovanja u duhu moralnih normi i zakonskih propisa, jako dobro prepoznatljiv kroz učešće u radu Općinskog vijeća od aprila 2011. godine.

Svjedoci smo da nezaposleni i siromašni, gladni i žedni, nesigurni i izbezumljeni građani naše općine ne mogu više čekati da se nesposobna i korumpirana općinska vlast enormno bogati, zapošljava samo rodbinu i prijatelje, bukvalno pljačka javne novce i ne riješava nagomilane životne probleme naših građana.

Motiv za moju kandidaturu leži upravo u tome da želim da sve svoje moralne i intelektualne kapacitete stavim na raspolaganje svojoj lokalnoj zajednici i da zajednički pobijedimo sve negativne  pojave u društvu i time stvaramo uslove bolje budućnosti našoj djeci.

Ja vam neću davati nikakva velikodušna obećanja kao što to rade skoro svi političari i na kraju vas slažu i iznevjere zbog svojih ličnih i stranačkih interesa, ja vam se samo mogu ponuditi kao lider koji želi da zajedno s vama, sa iskazanom vizijom bolje i svjetlije budućnosti svih nas, budem prvi među jednakim.

Na početku ovih izbora želim da istaknem, da sam za razliku od svih drugih kandidata za načelnika, ali u pravom smislu te riječi, kandidat svih njenih građana i ukoliko budem izabran tako ću se i ponašati, a ne biti marioneta političkih stranaka, interesnih grupa i grupacija.

Ukoliko budem izabran za načelnika općine Visoko mogu vam obećati samo jedno, da ću raditi u skladu sa ovim ponuđenim programom, da ću raditi iskreno i predano, pošteno i odgovorno, profesionalno i korektno, istrajno i vjerno, planski i stručno u kojem će mi PRAVDA i ZAKON biti MJERA STVARI.

Imajući u vidu obimnost programa, danas ću u najkraćim crtama da predstavim suštinu moje strateške orjentacije, viziju i pretpostavke jakog ekonomskog razvoja sa akcentom na probleme koji se bezuslovno i u najkraćem mogućem periodu moraju riješiti.

MOJA STRATEŠKA ORJENTACIJA

Sagledavajući sveukupno stanje općine Visoko sa posebnim osvrtom na njen geografsko-ekonomski položaj, kulturno-historijsko nasljeđe i mogućnost društveno-privrednog razvoja, otvaraju se jako dobre predpostavke za njen snažan privredni, ekonomski, infrastrukturni, kulturni, sportski, turistički i društveni razvoj.

Za realizaciju ovakvog cilja neophodno je da se ostvari partnerska saradnja izvršne i zakonodavne vlasti, prvenstveno sa privrednim subjektima sa područja naše općine, koji će uvijek predstavljati glavnu snagu cjelokupnog razvoja lokalne zajednice, a onda i sa ostalim segmentima društvenog života i svim građanima.

Općedruštveni interesi lokalne zajednice i interesi građana, moraju da prevladaju i stave se iznad ličnih, stranačkih i interesa lojalnih grupa i grupacija.

Izvršna vlast na čelu sa općinskim načelnikom mora da bude u funkciji svih njenih građana tokom cijelog mandata i da radi u interesu prosperiteta i razvoja općine u skladu sa svojim pravima i ovlaštenjima.

Definirati obaveze i funkciju Javnih preduzeća i Javnih ustanova kao servisa od općedruštvenog interesa te na kormilo istih dovesti sposobne i odgovorne menadžere, a ne politički podobne i korumpirane.

Neophodno je koristiti sve ljudske resurse kojima raspolaže općina Visoko bez obzira na stranačku, teritorijalnu, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Samo sa najkvalitetnijim kadrovima možemo stvarati ambijent prosperiteta i ugodnog življenja na cijelom području naše općine.

Planirati ravnomjeran razvoj općine Visoko po pitanju putne i komunalne infrastrukture sa akcentom rješavanja problema vodosnabdjevanja.

Dugoročno riješiti problem odlaganja otpada sa cijelog teritorija općine Visoko u skladu sa ekonomsko-finansijskim mogućnostima svih građana naše općine kao preduslov za stvaranje ekološki čistog i zdravog ambijenta za život naših građana.  Podići nivo zdravstvenih usluga i participirati u liječenju svih socijalno-ugroženih kategorija te posebno u budžetu planirati sredstva za liječenje osoba i njihovih porodica koji nemaju ovjerene zdravstvene knjižice zbog neuplaćivanja doprinosa poslodavca. Kada je u pitanju urbanizam i prostorno planiranje, neophodno je planirati i donositi jedinstvena građevinska i saobraćajna rješenja kako u gradskom tako i u ruralnom području, te ista u cijelosti provoditi u praksi.

Svim građanima općine Visoko na adekvatan način u zimskom periodu obezbijediti prohodne i čiste putne komunikacije na krajnje profesinalan i odgovoran način.

U skladu sa zakonskim mogućnostima, učiniti sve kako bi se konačno spriječila nelegalna gradnja i nezakonito uzurpiranje javnih površina.

U saradnji sa direkcijom cesta ZDK sve regionalne puteve R445 i R443 koji prolaze kroz našu općinu u potpunosti rekonstruisati i modernizirati, na adekvatan način u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Na osnovu stvarnih potreba, sa akcentom realnih prioriteta, u duhu aktuelne legislative i struke, planirati budžet Općine Visoko, te bezkompromisno u skladu sa zakonskim propisima i moralnim normama raditi na njegovoj realizaciji.

Sa kvalitetnim projektima i zahtjevima nametnuti se višim nivoima vlasti (kanton, federacija, država) kao ozbiljan partner za velika finansijska ulaganja koja imaju perspektivu održivosti i jakog ekonomskog razvoja lokalne zajednice.

Napraviti jednostavniju i efikasniju općinsku administraciju, koja će u pravom smislu te riječi, biti servis svih građana općine Visoko i njenih privrednih subjekata.

Ukinuti nepotizam u općinskim strukturama po pitanju zapošljavanja po prijateljskim, rodbinskim i stranačkim vezama, kao i zloupotrebe javnih ovlaštenja i službenih položaja.

Prilikom otvaranja novih radnih mjesta, beskompromisno, u skladu sa zakonskim mogućnostima, zalagati se za korištenje “domaćih” ljudskih resursa i zapošljavanje osoba koje imaju prijavljen boravak na teritoriju općine Visoko.

Adekvatno stimulisati kvalitetan rad u općinskoj administraciji, ali paralelno s tim sankcionisati nesavjestan rad u službi.

Uvesti „instituciju odgovornosti” za sve izabrane dužnosnike, rukovodioce i uposlenike Općine Visoko i cjelokupnog javnog sektora koji je u ingerencijama Općine (Javna preduzeća i Javne ustanove) u skladu sa zakonskim odredbama i važećim propisima.

Sa nivoa Općine, uložiti maksimalne napore za realizaciju uspješne privatizacije preduzeća čiji je postupak u toku, u cilju zaštite svih uposlenika i lokalne zajednice, te istim pomoći u okvirima mogućnosti.

Na svaki mogući način zaštiti društvenu imovinu i prema istoj se odnositi u duhu dobrog domaćina, a sve one koji su načinili ili prouzrokovali nepotrebnu materijalnu i imovinsku štetu lokalnoj zajednici i njenim građanima pozvati na odgovornost.

Poduzeti sve zakonske mogućnosti i mnogo snažnije nego do sada tražiti od Policijske uprave II – Policijske stanice Visoko na suzbijanju kriminalnih radnji na području naše općine kojima su ugroženi građani naše općine i njihova imovina. U saradnji sa Policijskom upravom II – Policijska stanica Visoko, ali i ostalim institucijama učiniti maksimalne napore da se neviđeno zlo – droga ukloni i izbriše sa lica ulica općine Visoko.

Trajno i bezkompromisno riješiti sada već veliki problem pasa lutalica na cijelom području naše općine koji svakodnevno ugrožavaju bezbjednost i zdravlje građana, u skladu sa zakonskim propisima.

Transparentno i ravnomjerno ulagati u sport i njihove infrastrukturne objekte, te najuspješnije i najkvalitetnije sportske organizacije i pojedince posebno tretirati.

Poboljšati dosadašnju saradnju sa svim osnovnim i srednjim školama na području naše općine i redovno pratiti socijalno-društveni tok razvoja. Stimulisati nadarene učenike koji će biti kvalitetna osnova razvoja i budućnosti naše lokalne zajednice.

Ostvariti saradnju sa mladim i zajednički sa njima planirati sadržaje neophodne za edukaciju i zabavu kao predpostavku smanjenja negativnih pojava u društvu.

Izdvajati više sredstava iz budžeta Općine za stipendiranje studenata, naročito onih nadarenih i socijalno ugroženih, na transparentan i pošten način.

Sa višim nivoima vlasti uspostaviti usku saradnju i aplicirati za sredstva kojima bi se na zavidan nivo podigla bogata kulturna baština srednjovjekovne Bosne, čije se zvanično utemeljenje i niz kulturno-historijski spomenika nalazi baš na području naše općine.

Iskoristiti sve kulturno-historijske spomenike uz projekat bosanskih piramida, rijeke Bosnu i Fojnicu, šume i lovišta na području općine Visoko kao realnu osnovu u lancu ekonomskog razvoja kroz privrednu granu turizma, koja do sada nije bila iskorištena.

U korak sa ekonomskim razvojem raditi na poboljšanju kvaliteta života i položaja socijalno-ugroženih kategorija te stvarati uslove kojima bi se broj ovih lica sveo na minimum.

Na temeljima demokratije i jednakopravnosti, graditi korektnu saradnju sa svim vjerskim zajednicama na području naše općine, kojima bi se ostavljale jednake mogućnosti učešća u javnom i vjerskom životu.

Ostvariti saradnju sa svim susjednim općinama te sagledati mogućnosti zajedničkih interesa ulaganja i ekonomskog razvoja na regionalnom nivou.

OPĆINU VISOKO NAPRAVITI OTVORENOM ZA SARADNJU I  NOVA ULAGANJA, ČIME BI SE STVORILI PREDUSLOVI JAKOG EKONOMSKOG CENTRA KAKO U SARAJEVSKOJ I ZENIČKOJ EKONOMSKOJ REGIJI TAKO CIJELOJ CENTRALNOJ BOSNI I HERCEGOVINI.

Poštovani sugrađani,

Nakon što pročitate ovaj program, ali i pored njega, spreman sam prihvatiti sve dobronamjerne sugestije i prijedloge koje će doprinijeti boljitku naše lokalne zajednice i unaprijediti standard i život naših građana.

SAMO ZAJEDNO MOŽEMO BOLJE!