Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zabrana saobraćaja za motorni saobraćaj (osim teretnog i autobuskog) u vremenu od 06.30 do 18.00 sati, dana 10.05.2012. u ulici Mule Hodžića

altNačelnik Općine Visoko na osnovu člana 11 Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko (“Sl. glasnik Općine  Visoko” br. 6/09) i člana 6 Odluke  o osnivanju jedinstvenog općinskog organa uprave i posebnih  službi Općine Visoko (“Sl.glasnik Općine Visoko”,  br. 5/06),  d o n o s i

R J E Š E N J E

 

  1. UVODI SE ZABRANA SAOBRAĆAJA za motorni saobraćaj (osim teretnog i autobuskog)  u vremenu  od 06.30 do 18.00 sati, dana 10.05.2012. u  ulici Mule Hodžića (na potezu raskrsnica Sebilj, ul. Moštrina), radi izvođenja radova na asfaltiranju saobraćajnice.
  2. Uvođenje  zabrane saobraćaja za putnička vozila iz tačke 1. ovog  rješenja primjenjuje se dana  (četvrtak) 10.05.2012. godine.
  3. Za realizaciju ovog rješenja zadužuje se MUP Ze-do kantona, Policijska uprava Visoko, Policijska stanica Visoko i  izvođač radova.
  4. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n   j  e

Načelnik Općine Visoko primjenjujući član 11 Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko (“Sl. glasnik Općine  Visoko” br. 6/09) odlučio je kao u dispozitivu.

Da žalba ne zadržava izvršenje rješenja temelji se na članu 267, stav 4 Zakona o upravnom postupku  (“Sl. novine Federacije” broj 2/98).

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Komisiji za statutarna pitanja, poslovnik i propise Općine Visoko u roku od 15 dana računajući od  dana dostavljana.