Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ko će nas liječiti?

altNa 18. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održanoj 28.02.2012.godine, poslanik Skupštine Senad Karavdić postavio je poslaničko pitanje koje prema dijelu transkripta glasi:

“Na koji način će biti organizovana specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita u Domu zdravlja sa poliklinikom u Visokom, primjenom novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti i da li će ljekari određenih specijalnosti zadržati sadašnji radno-pravni status uposlenika u Domu zdravlja Visoko ili će morati zasnovati radni odnos na nekom drugom mjestu, odnosno bolnici kojoj će pripasti specijalističko-konsultativna djelatnost?”

Na postavljena poslanička pitanja dajemo slijedeći odgovor:

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine FBiH, broj 46/10) u članu 39. utvrđeno je da specijalističko-konsultativnu djelatnost, kao podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti, osigurava bolnica. Radi se o uslugama  opće interne medicine, opće hirurgije, neurologije, otorinolaringologije, oftalmologije, ortopedije, dermatologije i radiološke dijagnostike primarnog nivoa, čime će se obezbijediti dostupnost usluga specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite korisnicima zdravstvenih usluga u općinama njihovog prebivališta. Dom zdravlja je dužan učestvovati u osiguranju uvjeta za pružanje specijalističko-konsultativne djelatnosti.

Navedeni način organizovanja specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite ne podrazumijeva promjenu sadašnjeg radno-pravnog statusa ljekara specijalista Doma zdravlja Visoko.