Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Činjenice o Visokogasu na današnji dan

1. “VISOKOGAS” d.o.o. Visoko je javno preduzeće u vlasništvu Općine Visoko, sa ukupno 11 zaposlenih i jednim pripravnikom.
2. Trenutno je izgrađeno približno 100 Km gasne mreže 3 i 0,1 bar na koju se može priključiti oko 5000 korisnika sa satnom potrošnjom gasa do 16000 m3 gasa, bez ikakvih dodatnih ulaganja u gasnu mrežu.
3. Trenutno je na gasnu mrežu priključeno 1500 domaćinstava i manjih komercijalnih korisnika , te 40 industrijskih i većih komercijalnih korisnika.
4. Ukupna potrošnja gas-a u 2011.godini je bila 5.700.000 Sm3 gasa što odgovara količini od 5.700.000 l lož ulja odnosno 5.700 tona lož ulja.
5. Dobit u 2011.godini je oko 430.000 KM (tačna cifra će se znati do kraja ovog mjeseca kada će biti predat i završni račun).
6. Godišnja amortizacija u 2011.godini je oko 180.000 KM.
7. Trenutna tržišna vrijednost mreže je minimalno 10.000.000 KM za koju “VISOKOGAS”  nije dužno niti jednu KM.
8. Dug “VISOKOGAS” -a na dan 31.12.2011.godine za isporučeni gas “BH-GAS”-u je 1.231.071KM.
9. Potraživanja “VISOKOGAS” -a od svojih kupaca za isporučeni gas su 1.575.705 KM,  od ovih potraživanja najveći duge je firme “VITEX”d.d. Visoko u iznosu od 500.473 KM, ovaj dug će biti namiren prodajom jedne od “VITEX”-ovih zgrada, na koju “VISOKOGAS”  ima upisanu hipoteku, čija je prodaja u toku. Drugi dužnik je “ASFALTPLANT”d.o.o. Visoko u iznosu od 350.546 KM. Ovaj dug će se naplatiti putem mjenica koje je dao “ASFALTPLANT”, i koje su već puštene na naplatu. Ostatak duga u iznosu od 724.686 KM je dug ostalih naših velikih korisnika za isporučeni gas u decembru koji je u momentu pisanja ovog izvještaja već plaćen.
10. Dug “VISOKOGAS” -a prema Općini Visoko na dan 31.12.2011.godine je 198.447 KM dok je dug Općine Visoko prema “VISOKOGAS” -u za isporučeni gas za kotlovnicu Općine Visoko i djelomično kotlovnicu MSŠ “Hazim Šabanović” je 122.001 KM,tako da je stvarni dug “VISOKOGAS”  prema Općini Visoko 76446 KM.
11. Dug “VISOKOGAS”-a za kredit kojim je kupljeno 1.600 kom mjerača gasa VI generacije, kojim se trenutno mijenjaju postojeći mjerači je 327.070 KM, rata kredita je 9.022 KM i već je vraćeno šest rata.
12. Ostalih dugova “VISOKOGAS” nema.
13. Bez novih korisnika gasa u narednom periodu se može očekivati potrošnja gasa od 5,5 do 6 miliona Sm3 gasa, što će donositi čistu dobit od 350-450.000 KM godišnje. Primjera radi, od ove dobiti se može svake dvije godine napraviti jedna školska sportska dvorana dimenzije 45×26 m, tako da bi sve škole u Visokom u narednih 12 godina mogle dobiti dvoranu za takmičenje u rukometu i ostalim sportovima. Jasno je da o korištenju ove dobiti odlučuje Općinsko vijeće.
14. U toku su pregovori sa Ministarstvom prosvjete Ze-do kantona da gimnazija Visoko, OŠ “Kulin ban” Visoko i OŠ “Safvet-beg Bašagić” pređu sa potrošnje lož ulja na potrošnju gasa, čime će se troškovi za zagrijavanje ovih škola skoro prepoloviti.

Ovo su činjenice koje se mogu provjeriti u dokumentaciji koju posjeduje “VISOKOGAS”.

Visoko, 25.01.2012. godine    
Direktor “VISOKOGAS”-a                                                                               
_________________________
Hajrudin Handžić, dipl.ing.maš.