Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Primjedbe na nacrt Plana upravljanja otpadom Općine Visoko

Prema pokazateljima odvoza otpada i deponovanja otpada, sa područja općine Visoko odvozi se prosječno 570 tona/mjesečno (486 tona/mjesečno se ne odvozi) s tim da 95% ukupnog otpada predstavlja otpad iz domaćinstava i javnih ustanova-po definiciji to je komunalni otpad. Prema nacrtu općinskog plana jedan od tri osnovna problema u funkcionisanju trenutnog načina prikupljanja i deponovanja otpada je postojeća organizacija i opremljenost komunalnih operatera. Informacija po kojoj na području općine Visoko IMA 200 DIVLJIH DEPONIJA KOJA SE NALAZE U NEPOSREDNOJ BLIZINI RUBNIH NASELJA KOJA NISU OBUHVAĆENA REDOVNIM ODVOZOM OTPADA   je do te mjere zastarjela da ne može predstavljati stvarno stanje na terenu , nepostojanje pravilnog monitoringa ovog dijela ukupnog problema ne daje za pravo predlagaču ovog nacrta da paušalno ocjenjuje u jednom ovako  važnom dokumentu za širu lokalnu zajednicu broj divljih deponija. Dakle,neozbiljno je prepisivati brojeve bez konkretnog istraživanja,to je neutemeljen dokaz za ovaj plan.Što se tiće tačke 2.9. Analiza i zaključci  kad je u pitanju zakonska regulativa  odnosno podzakonski akti potrebni za provođenje našeg plana za upravljanje otpadom nigdje nije precizirano rokovima  donošenje Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu, Izmjene Odluke o provođenju prostornog plana , Odluke o visini cijene odvoza komunalnog otpada po kilogramu a za prostorni obuhvat koji je obuhvaćen prostornim planom. Ponuđeni  nacrt  nije u skladu sa Odlukom o komunalnom redu  iz 2001 godine u članu  108 gdje su precizno pobrojana područja na kojima je obavezno prikupljanje i odvoz kućnog smeća i krutog otpada, svojom analizom sam uvidjela da se ne vrši odvoz istog na područjima: Buci, Kula Banjer,Taukčići,Šačići,jedan dio Poriječana, dio Uvorića,Veliko Čajno,Podvinci, Muhašinovići,Dobrinje , Maurovići,Bradve,Vratnica,Kralupi, Goduša i Tušnjići.Takođe nije u skladu sa Strategijom razvoja zasnovanom na poštivanju ljudskih prava 2006-2015 u dijelu razvojni cilj 4  poboljšanje kvaliteta življenja lokalnog stanovništva kroz unaprijeđenje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša-  projekat 18 na str.77 gdje stoji da je to projekat naziva:  Pripremne aktivnosti i realizacija I faze izgradnje lokalne deponije gdje u kratkom opisu projekta stoji da se deponija Oćazi treba gasit do 2006, Iznađene su potencijalne lokacije za deponiju (Vrela-Kralupi ili Vratnica) i u toku 2007 trebala bi se pripremiti i ploha za istresanje smeća.Kaže se da projekat traje 5 godina po ovom to je znači u 2011 smo trebali imati  vlastitu  sanitarnu deponiju . U predloženom nacrtu u tačci 4.1.1.Otpad od privrednih subjekata  kaže se da nemamo bazu podataka o otpadu iz industrije  a u tačci 2.5. kod javnih ustanova  nemamo na koji način  i one zbrinjavaju otpad pogotovo medicinski otpad  ja hoću da znam ko je zaključio posebni ugovor sa njima i da li on uopšte postoji to nemam u ovom planu upravljanja , gdje odvoze i zbrinjavaju otpad JU „Dom zdravlja sa poliklinikom „ Visoko , Veterinarska stanica koja ima opasni otpad , naša kožarska industrija Prevent, KTK,mesne industrije na području općine, drvna industrija , građevinske firme i dr.Postavlja se pitanje kako riješiti problem otpada za koji nemamo pouzdane podatke o  tokovima i zbrinjavanju tog otpada kao npr.plastika,staklo, željezo i metal , zeleni otpad , specijalni , opasni, te medicinski otpad gdje u ponuđenom nacrtu piše  da Dom zdravlja  vrši razdvajanje komunalnog i medicinskog otpada te da medicinski otpad odvozi na osnovu Ugovora sa JKP Visočica da li je to tačno data informacija  u ovom dokumentu ili je samo mrtvo slovo na papiru.

Rezime

Izgradnja pretovarne stanice koja se potencira u ovom nacrtu je svakako neopravdano kratkoročno rješenje koje uključuje odlaganje 1056 tona/mjesečno otpada sa njegovim pretovarom radi daljeg transporta na regionalnu deponiju. To će dvostruko povećati troškove odvoza otpada i osim toga, pored transfer stanice, i dalje nam ostaje otpad poput starih guma, glomazni otpad, opasni otpad, građevinski šut pa je priča o opravdanosti njene izgradnje u ekonomskom i svakom drugom smislu sasvim nerealna. Osim toga, informacija po kojoj radna jedinica 2 JKP-a Visočica sa postojećom organizacijom i tehničkom opremljenošću nije u stanju odgovoriti na radne zadatke u ovom obimu je u suprotnosti sa Strategijom ovog komunalnog preduzeća o odlaganju komunalnog otpada na području općine Visoko iz 2005. godine čime se na ovoj javnoj raspravi  imam s razlogom upitati zašto je nadležni općinski organ za zaštitu okoliša kao predlagać u koliziji sa menadžmentom javnog komunalnog preduzeća i kako to utiće na konačno rješavanje ovog problema. Također, broj od 200 lokaliteta divljih deponija otpada koji nisu obuhvaćeni redovnim odvozom otpada je svakako neutemljen jer ovim nacrtom nije predstavljen bilo kakav monitoring istih kojim bi se ovaj broj potvrdio ili odbacio. Neusklađenost  sa postojećim  podzakonskim propisima općine  Visoko.

Zaključci

Nacrt plana upravljanja otpadom općine Visoko za period 2011-2016 nije prihvatljiv u onom dijelu koji se odnosi na izgradnju transfer stanice i on kao takav ne može biti sastavni dio ovog Plana.Znaći nisam za izgradnju transfer stanice jer to je skupa investicija kojom ne postižemo pojeftinjenje ulaza u Moščanicu. Informacija o stanju divljih deponija iz ovog Plana je također nerealna i neprihvatljiva sve dok se ne utvrdi stvarno stanje sa deponijama u onom dijelu općine gdje nema odvoza to je onih oko 40 posto ,a nismo ni  deponiju u Očazima priveli krajnjoj  namjeni.

Ako govorimo o Planu  upravljanja otpadom  na općini Visoko onda ovaj  ponuđeni nacrt plana nije u praksi sprovodiv zato što nije usklađen sa podzakonskim propisima Općine Visoko  koje treba  mjenjati, dopunjavati , redefinirati Strategiju razvoja općine Visoko 2006-2015 ,  jer neću kao  vijećnica  da podržim formalno-pravno ovaj dokument  koji je neprimjenjiv u praksi ,koji je u  koliziji sa svim gore navedenim propisima i koji neće riješiti NAŠE  SMEĆE a pogotovo industrijski otpad. Smatram da nam je plan ponuđen ad hoc te isti  neću podržati prilikom usvajanja prijedloga  sve dok se ne ispune uslovi za njegovo donošenje.