Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Najviše se raspravljalo o gubitašu iz Zavidovića

U Zenici je danas održan nastavak 13. sjednice Skupštine ZDK, prekinute 19. oktobra, nakon koje je održano i novo, 14-to skupštinsko zasijedanje. Tokom nastavka 13. sjednice Skupština ZDK razmatrala je Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za prošlu godinu. Ovaj Izvještaj u septembru nije prihvatila Skupština ovog Društva, kao niti izvještaj Nadzornog odbora, niti Odbora za reviziju ovog preduzeća, sa zaključkom da se zadužuje Uprava društva i Nadzorni odbor da sačine Program mjera za izlazak iz krize, te da se postupi u skladu sa nalazima i preporukama nezavisnog revizora. Razmatrajući ovaj dokument i Vlada ZDK složila se sa ovim zaključcima Skupštine Društva, ali i većina današnjih diskutanata na sjednici kantonalne Skupštine. Naime, ŠPD je prošlu godinu okončalo sa gubitkom od 3 miliona i 315.543 marke, kao rezultat najvećim dijelom slabe realizacije što je po revizorskom izvještaju, uz  uočen niz nepravilnosti, gubitak iznad vrijednosti kapitala preduzeća. Ovo je podcrtano i u današnjim diskusijama skupštinskih poslanika, koji  većinom nisu  prihvatali pomenuti Izvještaj, ali su isticali nužnost  provedbe aktivnosti na konsolidaciji ovog preduzeća. Kao svijetla tačka u ovoj situaciji, mišljenja su bili poslanici, je činjenica da je u međuvremenu promijenjena kompletna uprava ŠPD-ea, zajedno sa generalnim direktorom, koji takođe ne prihvataju Izvještaj o prošlogodišnjem poslovanju, a ohrabruje i podatak da je ovo preduzeće u tekućoj godini dosada iskazalo znatno manji gubitak, koji iznosi preko pola miliona maraka. Uprkos prijedlogu Asima Čajlakovića da se Izvještaj o poslovanju ŠPD-ea prihvati sa posebnim akcentom na nalaze nezavisnog revizora, Skupština ZDK je ovaj izvještaj danas je odbila većinom glasova, podržavajući zaključke Skupštine Društva.

Skupština ZDK danas je prihvatila i Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom na prostoru ovog kantona u prošloj, sa presjekom stanja u 2009. godini, koja govori da je lani registrovan i ostvaren dalji razvoj socijalnih prava, sa povećanjem obuhvata korisnika, kao i broja prava u koja su uvedeni. Po okončanju nastavka 13- te, danas je započela i 14. sjednica Skupštine ZDK, a usvojeni su prijedlozi odluka o izmjeni sastava Kluba poslanika Bošnjaka, Kluba Hrvata i Kluba Srba, zatim  Prijedlog Odluke o izmjeni obrazovanja Kolegija Skupštine kao i Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Skupštine. Posljednja tačka dnevnog reda je  Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici sa Izvještajem o njegovom poslovanju u  2010. godini.