Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dokle smo sa privatizacijom KTK?

Rješenjem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH odobren je Program privatizacije i Početni bilans preduzeća “KTK Visoko” d.o.o-d.j.l. Visoko, sa stanjem na dan 31.12.1999. godine, te je istim Rješenjem utvrđeno da će se prodaja državnog kapitala, koji čini 100% ukupnog osnovnog kapitala preduzeća, izvršiti kombinovanim metodom i to:

-67% ukupnog kapitala ili 69.629.266,93 KM metodom tendera,

-33% ukupnog kapitala ili 34.295.012,07 KM metodom javne ponude dionica.

U Prvom javnom pozivu za upis dionica uspješno je okončana prodaja dionica, tj. 33% ukupnog kapitala “KTK Visoko” d.d. Visoko.

Vlada FBiH donijela je Odluku o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala, koji čini 67% ukupnog osnovnog kapitala preduzeća “KTK VIsoko” d.d. Visoko. Javni poziv za prodaju državnog kapitala metodom tendera objavljen je 16.06.2006.godine, a rađen je u saradnji sa IOS-partners. Tender je proglašen neuspješnim, jer nije bilo interesa, odnosno nije dostavljena niti jedna ponuda.

Planom privatizacije za 2007. godinu, a što je preneseno i u Plan za 2008. godinu, predviđeno je da se državni kapital u privrednom društvu “KTK Visoko” d.d. Visoko privatizira uz prethodnu podjelu preduzeća na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije. Donošenjem i stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Sl. novine F BiH” br.42/06) i Uredbe o postupku pripreme i podjele preduzeća na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije (Sl. novine F BiH, br. 73/06), stvorene se pretpostavke za podjelu ovog preduzeća na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije. S tim u vezi provođene su privatizacijske aktivnosti koje su propisane navedenom uredbom. Na osnovu inicijative Uprave društva Nadzorni odbor društva donio je odluku o pokretanju postupka podjele preduzeća na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije. Istom odlukom definisano je pet tehnoekonomskih cjelina i to: Fabrika obuće Goruša, Fabrika obuće Visoko, Fabrika konfekcije i galanterije, Fabrika sitne kože i Fabrika krupne kože i krzna.

Komisija koju je imenovao Nadzorni odbor preduzeća izradila je Prijedlog plana podjele preduzeća na tehnoekonomske cjeline, nakon čega je Nadzorni odbor “KTK Visoko” d.d. Visoko donio odluku kojom se utvrđuje Prijedlog plana podjele preduzeća na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije, te je ista sa prijedlogom plana podjele preduzeća dostavljena Agenciji za privatizaciju u FBiH na dalje postupanje.

Agencija za privatizaciju u FBiH dana 27.03.2008. godine dostavila je Prijedlog plana podjele Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije kako bi se isti dostavio Vladi FBiH radi davanja saglasnosti i donošenja odluke o utvrđivanju metoda privatizacije. Pomenuto ministarstvo Prijedlog plana podjele preduzeća “KTK Visoko” d.d.Visoko nije dostavilo Vladi FBiH radi donošenja odluke. U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora preduzeća APF je u listu “Dnevni avaz” 17.03.2008.godine objavila Javni poziv za iskazivanje interesa za privatizaciju ovog preduzeća. Shodno iskazanom interesu, Nadzorni odbor preduzeća donio je Odluku o prodaji imovine preduzeća kroz postupak male privatizacije, kojom su stavljene van snage ranije donesene odluke u vezi sa postupkom podjele preduzeća na tehnoekonomske cjeline. Dana 15.09.2008.godine Agenciji za privatizaciju u FBiH, Uprava “KTK Visoko” d.d.Visoko na osnovu odluke Nadzornog odbora, prijavila je prodaju kroz postupak male privatizacije za slijedeće predmete prodaje:

1. Tehničko-tehnološka cjelina za preradu kože i krzna u Topuzovom polju

2. Tehničko-tehnološka cjelina za prizvodnju obuće Goruša, a koje se shodno planu podjele.

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora “KTK Visoko” d.d. Visoko o prodaji imovine preduzeća kroz postupak male privatizacije, gore navedenih tehničko-tehnoloških cjelina. Nakon provedenih privatizacijskih procedura sa ponuđačem “Prevent BH” d.o.o. Visoko dana 24.07.2009.godine, potpisani su ugovori između “KTK Visoko” d.d.Visoko i “Prevent BH” d.o.o Visoko za navedene predmete prodaje. Ukupno za oba predmeta prodaje ugovorena je cijena u iznosu od 8.600.000,00 KM, investicije u iznosu 5.000.000,00KM i preuzimanje 456 radnika “KTK Visoko”d.d.Visoko.

Međutim navedeni ugovori su bili uslovljeni oslobađanjem imovine koja je predmet Ugovora tereta-založnih prava upisanih u korist Porezne uprave-Kantonalni porezni ured Zenica, kao i potpisivanjem odgovarajućuh Protokola sa bankama i ostalim založnim povjeriocima Prodavca (“KTK Visoko” d.d.Visoko). Ugovoreno je ukoliko u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora Prodavac ne izvrši obavezu brisanja tereta, ugovori se smatraju raskinutim. Prodavac u gore navedenom roku nije izvršio obavezu brisanja tereta na predmetnim nekretninama te su ugovori raskinuti. Nakon raskida gore navedenih ugovora “KTK Visoko” d.d.Visoko je nastavio postupak prodaje imovine u maloj privatizaciji, putem Agencije za privatizaciju u FBiH, koja nije uvjet obavljanja pretežne djelatnosti društva, u skladu sa članom 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (Sl. novine FBiH br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) kojim je definisano da se u postupku male privatizacije obavezno privatiziraju dijelovi ili imovina preduzeća koji nisu uvjet obavljanja njihove pretežne djelatnosti ili se ne koriste.

Sredstva ostvarena prodajom u maloj privatizaciji pripadaju prodavcu (preduzeću) i služe za restrukturiranje preduzeća i izmirenje obaveza preduzeća. Ukupno efekti od prodaje u maloj privatizaciji preduzeća “KTK Visoko” d.d.Visoko za period 2005/2010. godina putem Agencije za privatizaciju u FBiH iznose 4.668.899,50 KM.

Shodno efektima prodaje imovine preduzeća u postupku male privatizacije i promjenama na kapitalu, bit će potrebno izraditi i usvojiti korigovani Program privatizacije i Početni bilans stanja preduzeća, te utvrditi metod privatizacije državnog kapitala koji čini 67% od ukupnog osnovnog kapitala preduzeća.