Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Ako nećemo smeće – moramo platiti”

Vijećnici Općinskog vijeća Visoko  prihvatili su Informaciju o realizaciji Operativnog plana prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada sa vangradskog područja  koje je trenutno pokriveno organizovanim odvozom otpada. U Zaključku se sugeriše radnoj grupi da prihvati sve konkretne prijedloge koji su izneseni tokom rasprave, među kojima su i bolja informisanost građana o aktivnostima, obavezno  fakturisanje prodaje kesa za smeće i izrada letka sa potrebnim podacima koji će biti lično dostavljeni svakom od 2145 domaćinstva. Komunalni inspektor će na terenu vršiti evidenciju i sankciju odlagača na divlje deponije, a zadužuje se radna grupa i komisija za prostorno uređenje da istraju u razgovorima sa predstavnicima Asfaltgradnje kako bi se završila sanacija deponije u Očazima s rokom od 30 dana. Također će se vršiti evidencija i sankcija za nesavjesne građane koji odlažu smeće na divlje deponije. Zadužuje se radna grupa i nadležna komisija  da sagleda i osmisli prijedlog javnog konkursa za lokaciju deponije.

Tokom rasprave čula su se različita mišljenja, konstatacije i prijedlozi. Većina vijećnika se složila s  mišljenjem da su građani prigradskog naselja neinformisani ali i nezainteresovani, što je potvrdila i radna grupa. Prema dostavljenim podacima iz nadležne službe, samo deset posto domaćinstava od 2145 domaćinstava uključilo se u ovaj projekat. Načelnik općine Visoko Munib Alibegović uputio je poziv mještanima naselja uključenih u projekat da se odazovu i uključe u akciju. Vijećnik Mirza Ganić predložio je da se raspiše javni poziv za mjesne zajednice koji imaju uslove za prostor deponije koje bi time mogle investirati oko 10 miliona KM na svom području kroz asfaltiranja, vodovod, rasvjetu, sportske terene i zapošljavanje. Prijedlog je bio u cilju poticanja mjesnih zajednica, a ne u cilju nametanja rješenja – mišljenja je Ganić. I vijećnik Ganić se složio sa većinom vijećnika da se donese odluka o zabrani upotrebe PVC kesa u prodajnim objektima koji egzistiraju na području općine Visoko.

Vijećnik Predrag Mitrović je istakao kako kod građana nema dobre volje za učešćem u ovom projektu odvoza smeća. Vijećnik Mehemed Zukić  je naglasio da se kod nas sve obaveze tretiraju kao nameti. Jer „ako nećemo smeće – moramo i platiti“.

Vijećnici su prihvatili stav Komisije za statut i propise Općinskog vijeća  Visoko i kluba Stranke za BiH da se prijedlog plana upravljanja otpadom na području  općine Visoko za period 2011-2016. g. usvoji u formi Nacrta, što su vijećnici jednoglasno prihvatili. Zakazana je javna rasprava s rokom od 60 dana u koju će biti uključena šira zajednica i mjesne zajednice, političke partije, institucije i pojedinci, te da se po završetku prijedlozi dostave Općinskom vijeću na razmatranje. Vijećnici su se složili da će se o transfer stanici raspravljati uz prijedlog plana upravljanja otpadom.

U raspravi o Informaciji o prijedlogu načina zbrinjavanja pasa lutalica, komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju OV sugerisala je ovom tijelu da uputi inicijativu za izmjenu Zakona o zaštiti životinja i druge zakonske regulative u ovoj oblasti zbog nedostatka finansijskih sredstava i drugih resursa potrebnih za realizaciju obaveza nametnutih lokalnoj zajednici, što su vijećnici i prihvatili. Zaključkom je prihvaćeno da se interventno djeluje na uklanjanju pasa lutalica s rokom od 30 dana. Bit će upućena inicijativa kantonalnoj Vladi za formiranje azila za pse lutalice na nivou ZDK, a azilu na Ilidži bit će poslan zahtjev za uključenje općine Visoko u njihov rad i zbrinjavanje pasa.