Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Halim Pihljak: Nemamo “općinsku politiku”

Na redovnoj sjednici Općinskog vijeća Visoko razmatrano je osam tačaka dnevnog reda. Tokom rasprave o Izvještaju o ostvarivanju politike općine i o aktivnostima općinskog načelnika i  radu općinskih službi općine Visoko u 2010.g., vijećnici su postavljali različita pitanja, od neadekvatnog saniranja ulica i pločnika, sportskih pitanja, uklanjanja pasa lutalica, te rada nadležnih inspekcijskih službi. Upućene su sugestije za neprovođenje određenih odluka OV i  trošenje grantova. Vijećnik Halim Pihljak konstatovao je da nemamo “politiku općine”, jer vrlo često zacrtano ne bude ostvareno. Zaključeno je i da Općinske službe trebaju biti aktivnije na terenu, upoznavati korisnike svojih usluga o onom što je njima namijenjeno.

Nakon duge rasprave usvojen je i  Izvještaj o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH i Izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari u upravnom i vanupravnom postupku u 2010.g., s preporukama nadležnim službama da uvaže sve konstruktivne prijedloge i sugestije vijećnika kako bi unaprijedile svoj rad, te pripremu budućih izvještaja. Od načelnika se traži da upriliči sastanak načelnika, privrednika s višim instancama vlasti, te da se intenzivira saradnja sa višim instancama vlasti i inspekcija.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2010.g. koji je ocijenjen sveobuhvatnim i sadržajnim i daje sve potrebne informacije uz zaduženje općinskom načelniku da ispita mogućnosti plaćanja koncesije od strane Centrotransa za linijski saobraćaj.

Tokom rasprave o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina na području općine Visoko, vijećnici i predstavnici nadležne službe raspravljali su o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta u građevinske svrhe. Pomoćnica načelnika u službi za Urbanizam i stambeno-komunalne poslove Nidžara Hadžiahmetović istakla je da komisija za legalizaciju nije mogla reagovati ranije, jer, između ostalog, Zakon o poljoprivrednom zemljištu je usvojen 2008.g. i sve što je građeno na poljoprivrednom zemljištu prije te godine, dobilo je građevinsku dozvolu. Vijećnik Ferid Provalić traži formiranje registra bespravno izgrađenih građevina, a poslanik u Skupštini ZDK Senad Karavdić  prenio je informacije sa kantonalnog nivoa da postoji zakonska mogućnost da će rok  za legalizaciju biti produžen do kraja ove godine. Usvojen je Izvještaj o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata  uz dodatak da se zaduži nadležna služba da sačini evidenciju bespravno izgrađenih objekata koja će biti dana Vijeću na uvid.

Tokom diskusije o Informaciji  o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području općine Visoko za 2010.g. raspravljalo se o radu policije, tražena je njihova jača aktivnost i kontrola na terenu, ali i sugestija vijećnika Nijaza Šahinovića da „policija ne treba gledati čiji je automobil parkiran na trotoaru, već da se prema svima odnose isto“. U mišljenju komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Visoko navode se problemi sa udarnim rupama, krađom šahtova i popravci horizontalne i vertikalne signalizacije. U naselju Šareni Hanovi potrebno je riješiti pitanje saobraćaja te u tom cilju planirati izgradnju trotoara sa preprekom za parkiranje vozila (čunjeva), postaviti  saobraćajni znak zabrane parkiranja vozila i kontrola policijskih službenika – stav je komisije.

Edhem Omanović, komandir PS Visoko dao je pojašnjenje o osobama koje boluju od PTSP-a, naglašavajući da je novim zakonom njima onemogućeno upravljanje motornim vozilima.

Do trenutka završetka pisanja ovog teksta nije bilo završeno razmatranje izvještaja o radu osam javnih ustanova na području općine Visoko za 2010.g.