Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reakcija na Javnu raspravu o izgradnji postrojenja za termičku obradu otpada investitora „Prevent Leather Sarajevo, d.o.o. Visoko“

Od samog zakazivanja Javne rasprave u prostorijama Osnovne škole „Kulin ban“ bilo je jasno da će ista biti sve drugo osim istinska rasprava i da će svakim trenutkom sve više gubiti smisao. Imajući u vidu da je rasprava zakazana u prostorijama obrazovne ustanove, i to u vrijeme kada je većina građana na poslu, bilo je jasno da je, u suštini, zakazana samo kako bi se zadovoljila forma, ali i kako bi se umanjio značaj posljedicama koje bi se javile izgradnjom ovog postrojenja.  Iako smo očekivali da će nas stručnjaci koji su se zalagali za opravdanost izgradnje spalionice, kao i ulagači, izvijestiti o svim prednostima, ali i nedostacima ovog čina, to se nije desilo. Štura prezentacija ulagača nije nam dala nikakvo objašnjenje, kao ni izlaganje predstavnika „MULTITEH inženjering“ d.o.o. Zenica, koji svoje izlaganje nisu terminologijom prilagodili, niti učinili razumljivim prisutnima na raspravi. Bitno je napomenuti da su im i predstavnici Federalnog ministarstva zaštite okoliša i turizma  u samoj prezentaciji, ali i odbrani njihovog stava, puno pomogli. Forma kojom je vođena ova rasprava  bila je nezadovoljavajuća jer se nekoliko puta dešavalo da se prekida prezentiranje, što je rezultiralo predugim prezentovanjem koje, ruku na srce, nije ponudilo nove, konkretne i korisne informacije i činjenice. Predstavnici italijanske kompanije „BRU.IMPIANTI group srl“ pobrinuli su se da se Visoko uspoređuje sa poznatim svjetskim skijalištem „St. Moritz“, a kako bi zlo bilo još veće, u tom slavnom skijalištu se spaljuje komunalni otpad, a ne organski koji je mnogo opasniji i posjeduje kancerogene sastojke u svojim emisijama, nastale kao posljedica sagorijevanja. Ono što je irtiralo uši svakog normlanog čovjeka koji je došao na raspravu bio je stav „…kada se spalionica izgradi“, tako da se na trenutke činilo da su Visočani, koji su se u tom trenutku našli u fiskulturnoj sali Osnovne škole „Kulin ban“, osjetili suvišnim, jer je odluka o izgradnji već bila donesena i svaki vid negodovanja  bio je uzaludan. Arogantan stav predstavnika „MULTITEH inženjeringa“ u nekim trenucima zaista vrijeđao je inteligenciju običnih građana Visokog, koji su  zabrinuti za svoju i budućnost svoje djece došli na raspravu. O opasnosti koja građanima prijeti izgradnjom ove spalionice skoro da se nije razgovaralo, a diskusija o štetnom uticaju opasnih produkata, kao što su kancerogeni dioksini, furani i teški metali na ljudsko zdravlje, željela se svesti i svodila se na minimum.

Ni predstavnici Federalnog ministarstva zaštite okoliša i turizma nisu bili od velike pomoći o pitanju ozbiljnog razmatranja zabrinutosti svih prisutnih i davanju prilika svim prisutnim da iznesu svoje mišljenje. Isti ti predstavnici su se stavili u odbranu investitora „Prevent Leather” Sarajevo, a u jednom trenutku su čak potvrdili u žaru rasprave da su imali dojave od  građana, te da su poslali inspekciju koja je zatekla u dotičnom preduzeću stanje koje nije zadovoljavalo norme, zakonom propisane. I nakon toga nije se ništa poduzelo. Iznenađujuće?

Ne tražimo da Prevent plaća penale za svoj nemar prema okolini, nego da jednostavno više pažnje posveti upravljanju otpadom. Na pitanje jednog od učesnika : „Kakve će koristi imati građani Visokog za oduzeto elementarno pravo, odnosno, zdravu okolinu?“, cijeli skup je ostao uskraćen za odgovor. Jasno je poslije svega da samo pojedinac, u ovom slučaju ulagač, ima koristi od izgradnje ovog postrojenja,  a da će obični građani kao i do sada snositi posljedice nečijeg nemara. Ono sto se tokom cijele diskusije nametalo kao logičan zaključak je da će se spaljivanjem organskog otpada smanjiti njegov volumen, ali da će se njegova toksičnost enormno povećati. I na upite zašto se ulagač odlučio na najnepovoljnije rješenje prema hijerarhiji prihvatljivosti zbrinjavanja otpada, predstavnici Preventa nisu imali konkretan odgovor. Mnogo je propusta koji su obilježili ovu raspravu.

Pored navedene neadekvatne organizacije, također izražavamo sumnju da se na raspravi vodio valjan zapisnik, jer je tek na insistiranje članova Udruženja „Damar omladine“ bilo vidljivo da gospođa, prisutna na raspravi kao zapisničar, počinje da bilježi mišljenja zabrinutih građana Visokog. Stoga, zahtijevat ćemo od Federalnog ministarstva zaštite okoliša i turizma da transkript Zapisnika sa navedene javne rasprave bude objavljen u javnim sredstvima informiranja, budući da je (neočekivana) posjećenost ovog skupa i zabrinutost građana zbog već postojećeg problema u zagađenju okoline od Preventa okarakterisana kao negativno iskustvo koje će biti riješeno izgradnjom spalionice. Takav stav se ni u jednom trenutku nije mogao čuti tokom javne rasprave, te nam nije jasno iz kojeg konteksta je izvučen jedan ovakav zaključak.

Na kraju se pozivamo na Član br. 3 Zakona o zaštiti okoliša koji kaže da svi građani imaju pravo na čist zrak. I još jednom želimo skrenuti pažnju svima na važnost ovog problema, kao i da bi osim građana općine Visoko i vlasti trebale da reaguju, te da se ne dozvoli izgradanja ovog postrojenja. Zar bi Općina Visoko trebala biti sufinansijer jednog projekta koji će trovati njene građane, a da pri tome nemaju nikakve naknade?