Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za visoko.co.ba piše dipl.ing. Elvedin Šabanović: (Ne)realnost devetogodišnjeg obrazovanja u Visokom

altNa temelju  člana 23. stav 2. i člana 27. stav 2. Zakona o osnovnoj školi (“Službene novine  Zeničko-dobojskog katona “, broj 5/04 i 20/07). Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu  i sport  Zeničko-dobojskog kantona a na prijedlog  Pedagoškog zavoda,  Zenica, broj: 10-1-38-13400-1/10., od 27.05.2010. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Nastavnog plana i Okvirnog programa za sedmi (VII) razred devetogodišnje osnovne škole. Sastavni dio ovog Nastavnog plana su i okvirni nastavni programi, odnosno programski sadržaji za svaki nastavni predmet, te profil i stručna sprema nastavnika, koji  mogu  izvoditi  nastavu iz  odgovarajućih  predmeta. Ovaj Nastavni  plan  i Okvirni  program  primjenjuje se od školske 2010/2011. godine, u kojoj se trenutno nalazimo. Akt navedene Odluke donesen je 09.06.2010. godine. Ništa začujuđe u ovome i ne bi bilo osim “šutnje” većine onih kojih se ova tematika najviše tiče, da se ovakvom vrstom promjene direktno utiče na ukupan fond sati po pojedinim predmetima, konkretno u predmetnoj nastavi (od V do IX razreda). Uzeta je za primjer biologija /nauka o životu/ kao nastavni predmet kroz koji će se pokušati ukazati na određene činjenice. U onom, sada već “starom” Nastavnom planu biologije sedmični broj nastavnih sati, odnosno godišnji broj nastavnih sati izgledao je ovako:

– peti(V) razred, 2 časa sedmično / 70 časova godišnje

– šesti (VI) razred, 2 časa sedmično / 70 časova godišnje

– sedmi (VII) razred, 2 časa sedmično / 70 časova godišnje

– osmi (VIII) razred, 2 časa sedmično / 70 časova godišnje

Drugim riječima, za one kojima ova tematika baš i ne leži, to je značilo posao za dva nastavnika biologije u školi koja u prosjeku broji 400 učenika u predmetnoj nastavi, odnosno za pretpostaviti barem jednog biologa sa biroa manje. Ako sada ovu teoriju uporedimo sa sljedećim činjenicama koje govore o broju nastavnih sati biologije prema Nastavnom planu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, a to je,

– peti (V) razred ( predaje nastavnik / profesor razredne nastave )

– šesti (VI) razred, 1 čas sedmično / 35 časova godišnje

– sedmi (VII) razred, 2 časa sedmično / 70 časova godišnje

– osmi (VIII) razred, 2 časa sedmično / 70 časova godišnje

– deveti (IX) razred, 2 časa sedmično / 70 časova godišnje

onda, to bi u situaciji za isti broj učenika u predmetnoj nastavi u 2010./11. nastavnoj godini značilo posao za samo jednog visočkog biologa, i naravno, za pretpostaviti jedno mjesto više za biologa na birou. Da stvar doista bude simptomatična, u prilog govori i činjenica po kojoj se “prepisuje” isti okvirni plan uz istovremeno smanjenje broja sati predviđenih za njihovu realizaciju, pa ono što se u petom razredu osmogodišnje osnovne škole realiziralo u 70 sati godišnje, u šestom razredu devetogodišnje osnovne škole mora se realizirati u 35 sati godišnje? A da se ne govori o tome koliko su učenici spremni na jednu ovakvu situaciju, i kolike su njihove sposobnosti da podnesu i ponesu predviđeno nastavno gradivo? Ukoliko se kompariraju slične vrijednosti i za određene druge nastavne predmete, može se vrlo jednostavno doći do sličnih zaključaka. Dakle, za ovoga člana na birou, potrebno je da u ovom prijelaznom roku jednostavno sačeka ulazak učenika u deveti razred da bi bio eventualno angažovan ( 2013./14? ). Međutim, za reakciju je neophodan pravilan administrativni put. Čak sam prilikom jednog seminara, predočio visočkim kolegama ideju o konstituisanju stručnog aktiva biologa na nivou Općine kako bismo se čuli o ovim i sličnim stvarima, međutim bezuspješno. Zato se s razlogom pitam, imamo li onda uopće pravo prigovarati ovoj i sličnoj problematici? Svejedno, o nedostacima bi se trebalo detaljnije razgovarati, uostalom onako kako se to pozitivno dešava ovih dana, pa se pripremaju i detaljniji sastanci na kojima će se razgovarati o tome kako unaprijediti trenutni Model kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona.