Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Na osnovu sudskog rješenja “Zovko oil” izuzima sa “Aerodroma” Visoko 30 rezervoara za gorivo

altRješenjem Općinskog suda u Visokom u izvršnoj stvari tražioca izvršenja “Zovko oil” d.o.o Žepče protiv izvršenika JP “Aerodrom” Visoko radi izvršenja prodajom pokretnih stvari izvršenika -v.v 428.050,00KM, dosuđuje pokretne stvari izvršenika 30 komada rezervara za gorivo ukopanih u zemlju. Nalaže se izvršeniku da kupcu odmah preda u posjed pokretne stvari iz stava 1. ovog rješenja.

Rješenjem Općinskog suda u Visokom broj: 041-0-IP-06-000 455 od 27.03.2008.godine dozvoljeno je izvršenje prema izvršeniku zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvršenika.

Sud je rješenjem broj.41-0-Ip-004037-06-0-Ip od 21.08.2009.godine dozvolio stupanje u postupak tražiocu izvršenja “Zovko oil” d.o.o Žepče, na mjesto tražioca izvršenja RMK”Inžinjering”d.o.o Zenica. Rješenje je pravomoćno sa 07.09.2009.godine.

Na ročištu za drugu javnu prodaju pokretnih stvari, koje je održano 09.10.2009.godine, pokretne stvari su prodate najboljem ponuđaču, tražiocu izvršenja “Zovko oil”d.o.o Žepče za cijenu od 20.000,00KM. Tražilac izvršenja nije bio dužan položiti kupoprodajnu cijenu s obzirom da nema lica koja se iz prodajne cijene namiruje prije njega.

Sud je na osnovu odredbe člana 135. i 93. Zakona o izvršenom postupku “Službene novine Federacije BiH”, broj 32/03, 52/03, 33/06, 39/09 odlučio kao u izreci.

Sudija

Vildana Dervović