Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

BiH za još jedan korak bliže ukidanju viza!?

altVijeće ministara BiH danas je na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, dalo saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, uz prihvaćene sugestije koje su date na sjednici.

Istovremeno je zaduženo Ministarstvo sigurnosti da, u saradnji s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, Državnom agencijom za istrage i zaštitu i Ministarstvom finansija i trezora BiH, u roku od deset dana pripremi odluku o preuzimanju zaposlenih, službenih akata, sredstava za rad, opreme, objekata, materijalno-finansijskih i drugih obaveza između Direkcije i SIPA-e i Ministarstva sigurnosti.

Kako je saopćeno iz VMBiH, donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH jedan je od uvjeta Evropske komisije za liberalizaciju viznog režima za građane BiH.

VMBiH usvojilo je i Informaciju o onemogućavanju adekvatnog zastupanja VM pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Đokić protiv BiH od tijela Vlade Federacije BiH.

S ciljem omogućavanja adekvatnog zastupanja VMBiH i izvršavanja međunarodnih obaveza BiH, Vijeće je pozvalo tijela Federacije BiH i druga tijela vlasti u BiH da izričito postupaju u skladu s Odlukom o zastupniku/agentu VMBiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika/agenta VMBiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Članom 8. ove odluke propisano je da su svi organi uprave i druga tijela vlasti BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikta BiH dužni sarađivati i pružiti svu potrebnu pomoć zastupniku VMBiH i omogućiti mu nesmetan rad u ispunjenju međunarodnih obaveza BiH.

U saopćenju se navodi da je s tim u vezi VMBiH izrazilo neslaganje s postupcima Vlade FBiH u predmetu Đokić protiv BiH i pozvalo je da bez odlaganja izvrši svoje obaveze.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedloge zakona o dopuni Zakona o upotrebi i zaštiti naziva BiH i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu institucija BiH.

Ovi zakonski akti, čiji je predlagač Ministarstvo pravde, bit će upućeni Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Razlozi za izmjene i dopune ovih dvaju zakona temelje se na potrebama proizašlim iz njihove primjene, a cilj je prevazilaženje nedorečenosti u postojećim odredbama.

Također, VMBiH je utvrdilo Prijedlog sporazuma između Vlade Republike Srbije i VMBiH o policijskoj saradnji i uputit će ga Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika Sporazuma odredi ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića.

Sporazum predviđa jačanje saradnje BiH i Srbije u očuvanju javne sigurnosti i javnog mira te u sprečavanju i rasvjetljavanju krivičnih djela, naročito u oblasti organiziranog kriminala, terorizma i korupcije.

Unapređenje saradnje planirano je i u oblasti zaštite državne granice, obrazovanju i stručnom usavršavanju kadrova i prevenciji kriminala te zaštiti svjedoka i podataka.

VMBiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na Koridoru 5C.

Prijedlog sporazuma bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa Rudo Vidović.

Sporazumom se uređuju osnove saradnje i koordinacije na izgradnji mosta na Savi kod Svilaja i priključnih graničnih dionica, i to: Odžak – granica Republike Hrvatske i Sredanci – granica Bosne i Hercegovine.

Planirano je da za izgradnju mosta bude raspisan međunarodni javni konkurs. Građevinsku dozvolu za izgradnju mosta izdat će nadležno tijelo Republike Hrvatske, uz saglasnost nadležnog tijela BiH, a inspekcijski nadzor tokom izgradnje obavljat će predstavnici nadležnih službi obiju država.

Troškove koji se odnose na izdavanje građevinske dozvole ugovorne strane će snositi svaka za sebe, troškove izgradnje mosta i uređenja riječnog korita na tom području snosit će u jedakim dijelovima, a troškove izgradnje priključnih graničnih dionica na vlastitom državnom području svaka ugovorna strana će snositi sama.

Sporazumom je predviđen završetak izgradnje mosta i graničnih dionica u što kraćem vremenu, kako bi priključne granične dionice autoputa na Korodoru 5C bile osposobljene za promet vozila najkasnije do kraja 2012. godine.

Pitanja u vezi s uspostavljanjem graničnog prijelaza i granične kontrole te upravljanjem, održavanjem i kontrolom mosta na Savi bit će uređena posebnim sporazumima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), donijelo je Odluku o imenovanju članova Odbora Fonda za podršku stranim investitorima u BiH.

Ovom odlukom su na mandat od dvije godine u Odbor imenovane: Zehra Selimović, stručna savjetnica u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, predsjedavajuća Odbora, Anka Šešlija, pomoćnica ministra finansija i trezora BiH, i Jelica Grujić, direktorica FIPA-e.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o realizaciji aktivnosti u vezi s utvrđivanjem stanja objekta bivšeg Zavoda za fizičku kulturu BiH i procjenom potrebnih sredstava za njegovu adaptaciju i stavljanje u funkciju.

Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da, u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama, provede postupak angažiranja projektantske kuće za izradu projekta sanacije i adaptacije cijelog prostora na bazi snimka postojećeg stanja.

Angažiranje projektantske kuće Ministarstvo će finansirati iz vlastitih budžetskih sredstava, s pozicije “ugovorene usluge“.

Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da po završetku navedene aktivnosti Vijeću ministara BiH dostavi gotov projekt sanacije i adaptacije prostorija bivšeg Zavoda za fizičku kulturu BiH, s procjenom potrebnih sredstava za izvođenje radova i stavljanje prostora u funkciju, na bazi čega će biti odobrena sredstva tekuće budžetske rezerve za te namjene i proveden postupak angažiranja izvođača radova.

VMBiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o izradi Programa integriranja, strateškog dokumenta neophodnog kako bi se institucije BiH pripremile za ispunjavanje svih obaveza koje proizlaze iz procesa evropskih integracija.

Direkcija za evropske integracija zadužena je da izvrši konsultacije s nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH u vezi s izradom Programa integriranja i taj postupak okonča do kraja januara 2011. godine.

Također, Direkcija je zadužena da u saradnji s nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH pristupi izradi Programa integriranja BiH u Evropsku uniju.

Na sjednici je usvojen i Polugodišnji pregled realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz dokumenta Evropsko partnerstvo sa BiH za period 1. januar – 30. juni 2010. godine, a Direkcija za evropske integracije zadužena je da prevod ovog dokumenta dostavi Evropskoj komisiji.

U dokumentu se navodi da procenat izvršenja aktivnosti čiji je rok bio u prvoj polovini ove godine iznosi 59 posto, odnosno, od ukupno 413 predviđenih aktivnosti u potpunosti je realizirano njih 244, dok je na prijedlog nadležnih institucija prolongirano izvršenje 169 aktivnosti.

U okviru ključnih prioriteta, od 37 planiranih aktivnosti realizirano je 26, u okviru prioriteta iz glave “Politički kriterij“ od planiranih 109 aktivnosti realizirano je 70, a u okviru prioriteta iz glave “Ekonomski kriterij“ od planiranih 55 aktivnosti realizirano je 25.

U okviru prioriteta iz poglavlja “Unutrašnje tržište“, od planiranih 96 aktivnosti realizirano je 59, u okviru prioriteta iz poglavlja “Sektorske politike“ od planiranih 47 aktivnosti realizirano je 19, a u okviru prioriteta iz poglavlja “Pravda, sloboda i sigurnost“ od planiranih 69 aktivnosti realizirano je 45.

Najbolji rezultati postignuti su u oblasti “Intelektualnog vlasništva“, gdje je od planiranih 9 realizirano 8 aktivnosti, u oblasti “Transportne politike“, gdje je realizirano svih 5 planiranih aktivnosti, u oblasti “Viza, granična kontrola, azil i migracije“, gdje je od 22 planirane realizirano 15 aktivnosti, te u oblasti “Ljudskih prava i zaštite manjina“, gdje je od 33 planirane realizirano 27 aktivnosti.

Najteži posao predstoji u oblasti “Finansijske kontrole“, gdje je od 8 planiranih aktivnosti realizirana jedna, u oblasti “Poljoprivrede i ribarstva“, gdje je od 30 planiranih aktivnosti realizirano njih 13, kao i u oblasti “Regionalna pitanja i međunarodne obaveze“, gdje je od 23 planirane realizirano 9 aktivnosti.

VMBiH usvojilo je Izvještaj o realizaciji Programa rada Vijeća ministara za period januar – juni 2010. godine.

Ocijenjeno je da procenat realizacije programskih zadataka nije zadovoljavajući te je od svih nosilaca aktivnosti zatraženo da ulože dodatne napore kako bi programske obaveze bile što prije izvršene.

U Izvještaju se navodi da je, prema Programu rada, Vijeće ministara BiH u prvoj polovini ove godine realiziralo 206 od planiranih 349 programskih zadataka, što procentualno iznosi 59 posto.

Posted in BiH