Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ako ostanu u sastavu ZDK, Olovljani neće izaći na izbore!

Ako Dom na­ro­da Par­la­men­ta FBiH na slje­de­ćem za­sje­da­nju ne usvo­ji iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o fe­de­ral­nim je­di­ni­ca­ma, odno­sno ini­ci­ja­ti­vu Opći­ne Olo­vo o iz­dva­ja­nju iz sas­ta­va ZDK i pri­pajanje Sa­ra­jev­skom kan­to­nu, Olovljani će po­du­ze­ti ra­di­kal­ni­je mje­re.

Ovo je za “San” na­ja­vio na­čel­nik Olo­va Ali­ja Ha­dži­ab­dić i obja­snio da su prve u ni­zu ra­di­kal­nih mje­ra boj­ko­ta­va­nje na­re­dnih izbo­ra.

– Gra­đa­ni Olo­va ne­će iza­ći na slje­de­će izbo­re, ali to je sa­mo je­dna u ni­zu mje­ra. Slje­de­ća je ape­la­ci­ja Us­ta­vnom su­du BiH, a ako ni oni ni­šta ne po­du­zmu on­da će­mo ići i na Me­đu­na­ro­dni sud za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru. Ta­mo će­mo tra­ži­ti svo­ja pra­va – ka­zao je Ha­dži­ab­dić.

Federalni parlamentarci su još 15. sep­tem­bra pro­šle go­di­ne ra­zma­tra­li ovu ini­ci­ja­ti­vu i za­du­žili Vla­du FBiH da u ro­ku 90 da­na dos­ta­vi u pro­ce­du­ru za­kon ko­jim bi se ri­je­ši­lo to pi­ta­nje.

– Me­đu­tim, oni do da­nas ni­su uči­ni­li ni­šta, pa će se po­sla­ni­ci mo­ra­ti na slje­de­ćem za­sje­da­nju izja­sni­ti o na­šoj ini­ci­ja­ti­vi, a slje­de­će za­sje­da­nje oče­ku­je­mo za ne­kih 15 da­na – kaže Ha­dži­ab­dić.

Gra­đa­ni­ma Olo­va ne bi bio pro­blem os­tati u ZDK da im je on bli­ži od Sa­ra­jev­skog i da odne­da­vno i Za­vod za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje ZDK ni­je po­čeo sa svo­jom, kako kaže načelnik, admi­nis­tra­ti­vnom gnja­va­žom.

–  Za­vod svo­jim odlu­ka­ma di­rek­tno krši ljud­ska pra­va gra­đa­na Olo­va. Na­ime, na ba­zi ra­ni­jih po­li­ti­čkih do­go­vo­ra, a u ci­lju rje­ša­va­nja pro­ble­ma zdrav­stve­ne za­šti­te, Olov­lja­ni­ma je bi­lo omo­gu­će­no li­je­če­nje u naj­bli­žem bol­ni­čkom cen­tru, odno­sno Kli­ni­čkom cen­tru uni­ver­zi­te­ta Sa­ra­je­vo. Na li­je­če­nje i pre­gle­de se moglo ići uz ko­mi­sij­ski ovje­re­nu upu­tni­cu iz Do­ma zdrav­lja Olo­vo sa tri lje­kar­ska pe­ča­ta. Me­đu­tim, Za­vod je do­nio odlu­ku da se bol­ni­čka li­je­če­nja, po­se­bno ma­gnen­tna re­zo­nan­ca, mo­ra­ju vrši­ti u Kan­to­nal­noj bol­ni­ci Ze­ni­ca – tvrdi Hadžiabdić.

Za­vo­d je za­bra­nio da­lje upu­ći­va­nje pa­ci­je­na­ta iz Olo­va u Sa­ra­je­vo, a u svojoj odluci naveo da će se svi po­ro­di, ta­ko­đer, upu­ći­va­ti is­klju­či­vo u Kan­to­nal­nu bol­ni­cu Ze­ni­ca.

– Ni­ko ne shva­ta da je to vi­še od dva sa­ta vož­nje i da je to čis­to mal­tre­ti­ra­nje gra­đa­na Olo­va, od fi­nan­sij­skog do fi­zi­čkog – kaže na­čel­nik.

(San)