Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ekskluzivno: Asmir Hodžić podnosi prijavu o počinjenim krivičnim djelima unutar KTK Visoko za period 1995 – 2009 godina!?

Radio Q je došao u posjed dokumenta o “Prijavi počinjenih krivičnih djela”, a vezanih za KTK Visoko d.d Visoko. Podnosilac prijave je Asmir Hodžić v.d direktor ovog preduzeća, a radi se o periodu 1995 – 2009 godina. Za sada se iz dokumenta vidi da je prijava naslovljena na NN odgovorne osobe koje su činjenjem i nečinjenjem izvršili krivično djelo – nesavjestan rad u službi iz člana 387.tačka 1. i 2. Krivičnog zakona Federacije BiH i krivično djelo – zloupotreba položaja i ovlasti iz člana 383. stav 1. Kaznenog zakona Federacije BiH.

U skladu sa odredbama čl.228. stav 1., 229. stav 1 i 2., te 230. stav 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, kojima je utvrđeno pravo i obaveza prijavljivanja izvršenog krivičnog djela, posebno od strane službenih i odgovornih osoba, podnosimo prijavu za izvršenje navedenih krivičnih djela nadležnom Tužilaštvu,a  radi poduzimanja daljih radnji u okviru zakonskih ovlaštenja.

Naime, nadležnost organa uprave privrednih društava prvenstveno je regulirana odredbama Zakona o privrednim društvima, statutom kao najvišim pravnim aktom privrednog društva, te nizom drugih zakonskih i provedbenih propisa, kojima su utvrđena zakonska ovlaštenja i odgovornosti lica koja su opštim aktom privrednog društva, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, imenovana kao odgovorne osobe za zastupanje i predstavljanje privrednih društava u pravnom prometu, iz čega proističe da je, nesumljivo, jedan od primarnih zadataka organa uprave privrednog društva da svojim aktivnim djelovanjem obezbjedi zakonito, odnosno poslovanje privrednog društva u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Vršeći svoja zakonska ovlaštenja i odgovornosti, utvrđene Zakonom o privrednim društvima i odredbama čl.52. – 59. Statuta Društva, novoimenovana Uprava je , od momenta imenovanja za zastupanje i predstavljanje privrednog društva u pravnom prometu permanentno pratila rad svih službi unutar Društva, a s ciljem utvrđivanja stanovitih nepravilnosti, ali i radi poduzimanja mjera za njihovo otklanjanje.

Na osnovu izvršenog predmetnog nadzora i kontrole, aktivno primjenjujući odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, uočen je niz nepravilnosti, te nezakonitosti u načinu vođenja knjigovodstveno – finansijskih obaveza evidencija, te evidentiranja poslovnih promjena. Naime, primjena odredaba navedenog Zakona je utvrđena kao obaveza u poslovanju svih privrednih društava, bez iznimke, a istim je definirano da računovodstvo čini informacijski sistem koji podrazumijeva evidentiranje, klasificiranje i sumiranje poslovnih transakcija pravne osobe i čuvanje originalne poslovne dokumentacije koja pruža dokaze o  ovim transakcijama.

Ovim Zakonom je, također, utvrđena i javna odgovornost pravnog lica, a u slučaju privrednog društva “KTK Visoko d.d. Visoko” izrazito u domenu emitiranja finansijskih instrumenata na javnom tržištu, obzirom da je Društvo registrovano i kod Komisije za vrijedonosne papire u FBiH, kao i da  podnosi finansijske izvještaje ovoj Komisiji ili drugoj regulatornoj organizaciji.

U svom radu, računovodstveno – knjigovodstvena služba je obavezna vršiti aktivnu primjenu standarda i pravila koji, između ostalog, obuhvataju i Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja, kao i primjenu računovodstvenih načela i pravila, za čiju primjenu je utvrđena obaveza svih pravnih lica koja obavljaju ekonomsku aktivnost, a  kao prekršajna aktivnost utvrđeno je:

– sastavljanje finansijskih izvještaja temeljem podataka koji nisu dobiveni iz poslovnih knjiga

– vođenje evidencije mimozvaničnih poslovnih knjiga i neadekvatno identificiranje transkacija

– evidentiranje nepostojećih izdataka

– knjiženje obaveza kod kojih je netačno identificirana njena svrha

– kreiranje ili korištenje lažnih dokumenata

– namjerno uništavanje knjigovodstvenih evidencija ili dokumenata.

 

Na osnovo pomenutog vršenja nadzora, organi novoimenovane Uprave Društva su, kako je navedeno, utvrdili niz nepravilnosti ali i, što je posebno zabrinjavajuće, niz nezakonostosti u vođenje knjigovodstvenih i računovodstvenih evidencija, što u konačnici predstavlja i osnovanu sumnju za utvrđivanje kaznene odgovornosti.

Naime, od pomenutih se posebni ističu: neusaglašenost knjigovodstveno- računovodstvene evidencije kupaca i dobavljača, neurednost vođenja evidencija o potraživanjima u pogledu rokova zastare, kao i neobavještavanje pravne službe radi poduzimanja mjera za zaštitu interesa Društva, neurednost u knjiženju poslovnih promjena, neblagovremeno fakturisanje, nevršenje obaveza zakonske i zatezne kamate u slučajevima kada kupac dospije u docniju, netačnost evidentiranja nepokretne imovine Društva, te pojava da važećim pravnim poslom prodate nepokretnosti Društva nisu blagovremeno i na predviđen način isknjižene iz Knjige osnovnih sredstava, zemljišta, objekata, investicija i opreme, knjigovodstveno-računovodstveno neevidentiranje prodaje zemljišta, objekata i opreme za koje postoji ugovor kao pravni osnov, odnosno evidentiranje takve prodaje uz nedostatak dokumenta koji potvrđuje pravni osnov, a što se u konačnici dovodi u vezu sa davanjem netačnih knjigovodstveno-računovodstvenih iskaza u smislu utvrđivanja bilansa stanja i bilansa uspjeha, te time i davanja netačnih podataka Komisiji za vrijednosne papire FBiH, odnosno Agenciji za privatizaciju FBiH.

Kako je odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH utvrđeno da je za knjigovodstvo i računovodstvo pravne osobe odgovoran njegov direktor, kao odgovorna osoba, ali i uposleni, kao i da je odredbama Kaznenog zakona FBiH utvrđeno da je kazneno djelo učinjeno nečinjenjem kada je učinitelj koji je pravno obvezan spriječiti nastupanje zakonom opisane posljedice krivičnog djela to propustio učiniti, a takvo je propuštanje po djelovanju i značenju jednako učinjenju tog krivičnog djela činjenjem, kao i kaznena odgovornost službene ili odgovorne osobe koja ne prijavi kazneno djelo za koje je sazanala vršenjem svoje dužnosti,  a uzevši u obzir da je većina naprijed nabrojanih nepravilnosti i nezakonitosti sankcionirana odredbama čl. 241. – 272 Kaznenog zakona FBIH koji utvrđuje kaznena djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa, od strane novoimenovane Uprave je naloženo hitno otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti kao i ustrojavanje vođenja knjigovodstveno- računovodstvenih evidencija na način predviđen Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH, čime bi se spriječilo dalje nezakonistosti u smislu odredaba ovog Zakona, kao i Kaznenog zakona FBiH.

Novoimenovana Uprava je također došla u posjed poslovne dokumentacije koja se odnosi na prodaju nekretnina Društva u Prištini (Kosovo), a koju sačinjavaju: 

– Ugovor o kupoprodaji poslovnih prostora od 27.08. 2002.

– Račun broj: 9008-240/A od 03.12.2008.

– Odluka Upravnog odbora broj: XXII/2003 od 24.12.2003.

Na temelju uvida u istu uočen je nesklad vremenskih perioda u kojim su ti poslovni dokumenti nastali. Naime, odredbama Zakona o privrednim društvima, koje se odnose na nadležnosti skupštine, nadzornih odbora i organa uprave jasno su definirane procedure koje podrazumijevaju ovlaštenja za zaključenje pravnih poslova vezanih u otuđenju imovine, prvenstveno uzevši u obzir činjenicu da je Društvo u strukturi kapitala registrovano sa 67% u vlasništvu FBiH

….

Podnosilac ove prijave stoga očekuje da se bez odlaganja ista svestrano razmotri i da se prilikom njenog razmatranja posebno imaju u vidu posljedice koje su nastale po podnosioca izvrešenjem inkriminisanih krivičnih djela

….

Optužnica protiv osumnjičenih bi trebala biti dostavljena nadležnom sudu na daljni postupak.