Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Džinski vjetrovi pušu kroz Visoko

Džini su poseban svijet, za nas nevidljiv. Rijeè džiin je množina arapske rijeèi “džinij” što znaèi prekriven, nevidljiv. Otuda je ovaj svijet nazvan “džinima” što znaèi nevidljivi, dok su ljudi nazvani “insanima”, što znaèi vidljivi.

Ono što se trenutno dešava u Visokom u samom Medžlisu IZ odnosno meðu imamima, možemo nazvati posebnim, za obiène smrtnike nevidljivim, sakrivenim lopovlucima unutar uleme koji su osrmotili, ukaljali, uprljali èast same ahmedije, džemata, muslimana, bošnjaka Visokog…. Nek je haram svima onima koji su nam kao Visoèanima vjernicima priuštili svu sramotu bankarske prevare koja je direktno vezana za više od pola imama Medžlisa IZ Visoko, nakon koje su isplivale i sve ostale prevare unutar Medžlisa koje nisu dostojne jedne takve institucije.

Nije mi namjera da izigravama nekog visoèkog Ahmeta Šabu, namjera mi je koliko je to moguæe sprati ljagu sa onih poštenih i prevarenih imama koji nam vaze na džumama o svetosti naše vjere. Nakon radijske emisije u kojoj su mi gosti bili predsjednik Medžlisa i glavni imam gotovo da mi ne prestaje zvoniti telefon, stalno primam emailove, a prostorije radija pohode razni prevareni ljudi èiju muku svakodnevno slušam i od koje mi se povraæa.

Meðutim izdvajam jednu posebnu posjetu, jednog od 30 imama našeg Medžlisa koji me posjetio odmah nakon emisije. Naravno i on je jedn od prevarenih (prevaren je 20 minuta do Džume op.a). Razgovarali smo u prostorijama radija, razgovor je poèeo reèenicom, “sine èuvaj se…. ne znaš sa kakvim si se hrsuzima i lopovima uhvatio u koštac”. Pustio sam èovjeka da prièa, da kaže šta mu leži na duši. Slušao sam ga duže od èetrdeset minuta, gledao papire i dokaze o nevjerovatnoj sramoti koja se dešava u “vjerskom” svijetu Visokog. Nisam mogao da vjerujem kako svojim ušima, tako i svojim oèima.

Bankarska prevara Ejuba Mušinbegoviæa bivšeg predsjednika je samo taèka na “i” svih lopovluka i nerugularnosti unutar Medžlisa IZ Visoko. Efendija je prièao uzbuðeno i drhtavim glasom, rekao mi je da to što on prièa misli veæina imama, samo ne smiju da govore, neko je utjerao strah meðu njih. Rekao mi je i da je Džemil Ugarak fin i pošten èovjek, ali èovjek do kojeg ne dolaze prave informacije jer ga okružuju oni koji su direktno sa Ejubom Mušinbegoviæem bili involvirani u cjelokupnu prevaru.

Nevjerovatno zvuèi do kojih granica lopovluka idu prevare u ime Allaha. Vakufska zemlja, kafana pored Kraljevaèke džamije, pljaèkau Mdžlisu iz 2005 godine i sumnjive okolnosti oko utvrðivanja kolièine ukradenog novca, izvjesni Agiæ koji je novac “èuvao” kod kuæe, èovjek koji je iskljuèen iz Medžlisa pa sad nekim èudom opet vraæen, svjesni potpisi na kredite bivšeg predsjednika, kredit bivše bule koji vraæa Medžlis, fizièki obraèuni sa neistomišljenicima kao u sluèaju Hasiæ i na poslijetku vrhunac balijske prevare kada se pojavila inicijativa da se daje zekjat  za sanaciju Mušinbegoviæevih gluposti.

U normalnim okolnostima oni koji unose smutnju meðu vjernike, ako vjeruju u Allaha, a trebalo bi da vjeruju jer su imami, trebali bi radi svog obraza da skinu džube i ahmediju i prestanu biti “profesionalni” muslimani, a Rijaset sam po sebi bi trebao razriješiti dužnosti sve prevarante unutar Medžlisa i pokušati vratiti povjerenje meðu vjernike uz malu napomenu da riba uvijek smrdi od glave.