Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Elaborat opravdanosti

nevzeta begic 2015Želim da informiram i pozovem mještane sela Vratnice i Čekrekčije (da se pridruže) kao i njihove predstavnke Mjesne zajednice da se aktivno uključe i daju doprinos u izradi Elaborata opravdanosti konačne uspostave autobusne linije na relaciji Visoko – Vratnica i obrnuto, vezano za odgovore koje sam dobila na dva postavljena Vijećnička pitanja ( 26.sjednica Općinskog vijeća).

Prvo pitanje se odnosilo na  „ Mogućnost uspostave autobusne linije na relaciji Visoko – Vratnica i obrnuto“ i drugo pitanje „ Da li je formirana Komisija i koji su njeni članovi, koja će raditi na provođenju istraživanja tržišta i izradu Elaborata opravdanosti uvođenja autobusne linije Visoko – Vratnica“.

Od Službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj sam dobila sljedeći odgovor

( prenosim dio odgovora) :

  1. Neophodno je provesti istraživanje tržišta i izraditi Elaborat opravdanosti

prijedloga reda vožnje za koji se traži odobravanje.

Nakon izrade Elaborata kojim bi se utvrdila osnovanost i opravdanost uvođenja nove linije, a radi poštivanja javnosti postupka, nadležni organ dužan je pozvati zainteresirane prijevoznike da podnesu zahtjev za odobravanje reda, a u skladu s odredbama Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine FBiH“ broj: 79/13).

Obzirom da je riječ o složenom postupku koji zahtjeva komisijski rad, u narednom periodu imenovat će se Komisija koja će izvršiti istraživanje tržišta i izraditi Elaborat opravdanosti uvođenja nove autobusne linije, nakon čega se može donijeti konačna Odluka o uspostavi autobusne  linije na relaciji Visoko -Vratnica i obrnuto.

  1. Formirana je Komisija u sastavu od pet članova ( na osnovu čl. 33 Statuta Općine Visoko ( „Službeni glasnik Općine Visoko„ , broj: 1/11) Općinska načelnica Visoko, donosi : Rješenje o imenovanju Komisije za izradu Elaborata opravdanosti uvođenja autobusne linije ,

koju čine sljedeći članovi:

  1. Osmanbegović Almir,predsjednik
  2. Enver Halilović, član
  3. Čakalović Amina, član
  4. Hodžić Mirzet, član ( predstavnik MZ )
  5. Emina Kalić, tehnički sekretar

Zadatak Komisije je da u roku od 60 dana provede istraživanje tržišta i izradi Elaborat opravdanosti uvođenja autobusne linije Visoko – Vratnica i obrnuto u skladu s Pravilnikom o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja i regostracije redova vožnje

 („ Službene  novine FBiH“ broj: 79/13).