Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Objavite i vi nama u Visokom da znamo kao što u Kaknju znaju koliko ih košta vlast

opcina kakanj pausalKao i svake godine u Kaknju su putem lokalnih medija objavljena imena i novčani iznosi isplaćeni u Općini Kakanj tokom godine koja je iza nas, kako bi javnost bila upoznata na koji način i u koje svrhe se troši novac građana. Napominjemo da su svi novčani iznosi prikazani u konvertibilnim markama (KM). Za razliku od Kaknja mi to u Visokom ne znamo. Famozno trezorsko poslovanje omogućilo je ovima na vlasti da po slobodnom nahođenju i onako između sebe na osnovu internih i stranačkih kriterija na jaranskoj i ulizivačkoj osnovi dijele izborni plijen zvani budžet. Koliko nam je poznato vijećnik Dejan Šćepanović (SDP) je u nekoliko navrata potrošio svoja vijećnička pitanja da bi saznao stvari koje u Kaknju Općina i vlast sami od sebe ponude građanima s ciljem što veće transparentnosti. Mi ćemo očigledno sačekati da još mnogo Bosne i Fojnice proteče kroz Visoko da se slične stvari počnu dešavati i kod nas. U ovim silnim brojevima gdje Općina Kakanj građanima podnosi izvještaj kako troši njihov novac, jasno možeme vidjeti koliko zaostajemo za ovim gradom udaljenim samo 19 kilometara od nas sa identičnom strukturom vlasti kao i kod nas. Samim tim i mjesečni paušal kakanjskog vijećnika je  tri puta veći nego paušal vijećnika u Visokom.

NAKNADA VIJEĆNICIMA

1. Alajbegović Ahmet 5350,00
2. Amidžić Sedmedin 5275,00
3. Bajtarević Mirnes 5350,00
4. Begić Ahmed 5325,00
5. Buza Fahrudin 5350,00
6. Delić Elvedin 5325,00
7. Delić Faik 1875,00
8. Demir Emir 5325,00
9. Đondraš Tomislav 5350,00
10. Fafulić Mujo 5275,00
11. Kovač Asmir 5275,00
12. Kovač Nusret 5350,00
13. Kubat Dženan 5350,00
14. Kukić Elmedin 5250,00
15. Lihović Huso 5350,00
16. Lopo Muhamed 5350,00
17. Lušija Samir 3425,00
18. Merdić Enver 5325,00
19. Merdić Rešad 7875,00
20. Mijoč Eldin 5325,00
21. Mušanović Jasmin 5275,00
22. Petrović Ivica 5350,00
23. Silajdžija Sejfo 5325,00
24. Smolo Sedin 5325,00
25. Šahman Safet 3450,00
26. Šehagić Elvedin 5350,00
27. Šljivo Aldin 5350,00
28. Trako Nisvet 5325,00
29. Tursum Mirsad 5350,00
30. Veispahić Haris 5350,00
31. Selimović Ahmet 1300,00

KOLEGIJ OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Smajić Mirza 140,00
3. Buza Fahrudin 840,00
4. Fafulić Mujo 420,00
5. Goralija Fahrudin 700,00
6. Katičić Slaven 840,00
7. Kubat Dženan 140,00
8. Merdić Enver 210,00
9. Merdić Rešad 700,00
10. Mušanović Jasmin 630,00
11. Mijoč Eldin 770,00
12. Petrović Ivica 770,00
13. Veispahić Haris 840,00
11. Delić Elvedin 700,00

KOMISIJE OPĆINSKOG VIJEĆA

– KOMISIJA ZA PROCJENU PROMETNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
1. Čeliković Ejub 6500,00
2. Kovačević Ivo 6500,00
3. Kadrić Husein 6500,00

– OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
1. Ibrahimspahić Adnan 2807,50
2. Šain Mandica 3347,50
3. Imamović Almir 1746,70
4. Tomičić Marijana 3347,50
5. Mimić Hamdo 945,00
6. Smajić Mirza 1746,70
7. Čaluk Hajrudin 135,00
8. Šljuka Razija 945,00

– KOMISIJA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH POMOĆI
1. Šehagić Elvedin 125,00
2. Šišić Kemal 210,00
3. Delibašić Zehrudin 300,00
4. Čišija Abid 275,00

– KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Kovač Nusret 125,00
2. Lopo Muhamed 175,00
3. Petrović Ivica 125,00
4. Silajdžija Sejfo 125,00
5. Tursum Mirsad 125,00

– KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Bajtarević Mirnes 100,00
2. Lopo Muhamed 175,00
3. Merdić Enver 175,00
4. Mijoč Eldin 245,00

– KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – RIČICA
1. Bajtarević Mirnes 100,00
2. Demir Emir 100,00
3. Karahodžić Eldin 100,00
4. Mijoč Eldin 140,00
7. Petrović Ivica 100,00
8. Tursum Zijad 100,00

– KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODJELU GRAĐ. GRAD. ZEMLJIŠTA- GRAĐENJE GARAŽA
1. Delić Elvedin 100,00
2. Gačić Salih 100,00
3. Gadžun Mevludin 100,00
4. Kovač Nusret 100,00
5. Kubat Fadil 100,00
6. Merdić Rešad 100,00
7. Mijoč Eldin 140,00
8. Petrović Ivica 100,00

– DRUGOSTEPENA KOMISIJA ZA ŽALBE ZA 2013. GODINU
1. Mušija Semir 180,00
2. Ibrahimspahić Adnan 180,00
3. Imamović Almir 207,00

– KOMISIJA ZA JAVNU PRODAJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE KAKANJ
1. Hodžić Kenan 1050,00
2. Katičić Slaven 750,00
3. Kubat Dženan 750,00
4. Šehagić Elvedin 750,00
5. Merdić Rešad 750,00
6. Bajtarević Mirnes 750,00

– KOMISIJA ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA ZA 2013. I 2014. GODINU
1. Alajbegović Ahmet 75,00
2. Delibašić Elvis 75,00
3. Delić Adem 75,00
4. Komšo Sandra 95,00
5. Lihović Huso 75,00

– KOMISIJA ZA IZBOR U REGULIRANE ORGANE
1. Veispahić Haris 100,00
2. Buza Fahrudin 100,00
3. Mandra Muamer 140,00
4. Hasagić Selveta 50,00

– KOMISIJA ZA EKOLOGIJU
1. Hadžić Edin 50,00
2. Hasagić Salih 25,00
3. Karahodžić Sedin 50,00
4. Kukić Elmedin 105,00
5. Šljivo Abdulah 75,00

– ZDRAVSTVENI SAVJET OPĆINE KAKANJ
1. Đurić Karolina 35,00
2. Karić Samir 25,00
3. Kevilj Amina 25,00
4. Kovač Asmir 25,00
5. Mioč Edina 25,00

KOMISIJE NAČELNIKA U 2014.
GODINI

– KOMISIJA ZA ŠUMSKO-PRIVREDNU OSNOVU
1. Buza Fahrudin 135,00
2. Kovač Nusret 135,00

– KOMISIJA ZA IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (PREMA ZAHTJEVU I RJEŠENJU VIŠIH NIVOA VLASTI)
1. Šljuka Razija 140,00
2. Hadžihajdić Sanja 50,00
3. Mecan Zijada 90,00
4. Medić Stjepan 50,00
5. Osmanhodžić Remzija 50,00
6. Horić Enisa 90,00
7. Kusić Enver 140,00
8. Terzić Edina 90,00

– OPĆINSKA KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRORODNIH I DRUGIH NESREĆA
1. Hardauš Ermin 467,00
2. Kusić Mirsada 250,00
3. Škopo Almir 258,00
4. Bašić Alma 580,00
5. Rahman Đenan 580,00
6. Hadžić Nihad 145,00
7. Hardauš Fahrudin 90,00

– KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE KULTURE ZEMLJIŠTA
1. Bašić Alma 45,00
2. Rahman Đenan 144,00
3. Bjelopoljak Asima 45,00
4. Hadžić Nihad 90,00

– STRUČNE KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA
1. Hadžić Edina 476,00
2. Imamović Mirha 174,00
3. Heganović Aida 316,00
4. Masnopita Mirza 118,00
5. Kulović Ibrahim 155,00
6. Bašić Selver 223,00
7. Alić Zahida 252,00
8. Buza Nizama 120,00
9. Mehić Emina 355,00
10. Hadžić Nusreta 265,00
11. Neimarlija Muris 190,00
12. Šljivo Rahman 122,00
13. Neimarlija Mahir 232,00
14. Omeragić Mubera 433,00
15. Hadžić Semra 125,00
16. Bečirhodžić Alisa 109,00
17. Kulović Selvedina 417,00
18. Mašić Mirela 170,00
19. Lovrić Dalibor 281,00
20. Šimunović Gordana 249,00
21. Smajić Mirza 142,00
22. Dervović Elma 239,00
23. Neimarlija Elzana 342,00
24. Hardauš Fahrudin 116,00

– KOMISIJA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
1. Kovačević Ivo 100,00
2. Lihović Dalila 100,00
3. Šljivo Aldin 100,00

– NADZOR NAD REALIZACIJOM SERVISIRANJA MOBILNE STANICE
1. Selimović Samir 300,00

– NAKNADE ZA RAD PREDSJEDNIKA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
1. Šahman Safet 380,00
2. Kubat Dženan 380,00
3. Lušija Meho 180,00
4. Delibašić Elnes 180,00
5. Bjelopoljak Hedin 380,00
6. Jaković Tihomir 380,00
7. Bečirović Halid 380,00
8. Begić Nail 380,00
9. Topalović Nail 380,00
10. Šahinović Đevad 380,00
11. Čaluk Mustafa 380,00
12. Musić Avdo 380,00
13. Neimarlija Emir 380,00
14. Selimović Ekrem 380,00
15. Ibrahimspahić Emir 380,00
16. Čeliković Mujaga 560,00
17. Čatić Enijaz 200,00
18. Brđanović Josip 200,00
19. Kićo Amel 200,00
20. Jurjević Juraj 180,00
21. Softić Zijad 200,00
22. Buza Edin 380,00
23. Amidžić Vernes 380,00
24. Čizmić Idriz 380,00
25. Mijočević Josip 380,00
26. Omić Jasminko 180,00
27. Haračić Šaćir 380,00
28. Franjković Valentin 380,00
29. Omerhodžić Eldin 380,00
30. Avdispahić Memnun 200,00
31. Terzić Aid 380,00
32. Skeledžija Bahrudin 380,00
33. Gadžun Naim 380,00
34. Hrusto Jasmin 380,00
35. Jašarspahić Tarik 380,00
36. Tukulić Semir 200,00
37. Husika Munir 380,00
38. Kozlo Sakib 380,00
39. Topalović Ćamil 380,00
40. Šahman Mensur 740,00
41. Zubača Miralem 380,00

KOMISIJA ZA ČIJI RAD TROŠKOVE UPLAĆUJU STRANKE U POSTUPKU (BRUTO IZNOS)

– KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED IZVEDENIH RADOVA I KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNO-
TEHNIČKIH USLOVA (ZAKONSKI OBAVEZNA KOMISIJA)
1. Džipa Nedim 80,00
2. Čelan Jelena 116,23
3. Hodžić Naida 140,00
4. Šišić Sejad 269,11
5. Rizvo Edib 200,00
6. Hindija Kemal 370,00
7. Rebernik Zdenka 594,02
8. Klepo Melina 200,00
9. Dizdar Belma 414,08
10. Fazlić Azra 275,18
11. Smajlović Nedžad 509,11
12. Čobo Abdulah 165,00
13. Delalić Elvedin 168,84
14. Alić Sabit 115,00
15. Hodžić Armin 563,17
16. Islamović Edina 430,87
17. Divoš Ahmet 160,00
18. Hamzić Merhima 450,00
19. Avdagić Berina 248,90
20. Hodžić Sead 130,00
21. Omerspahić Iršam 235,00
22. Smajić Edin 220,00
23. Spaho Lejla 450,00
24. Bečarević Mufid 180,00
25. Spaho Erduan 418,13
26. Imamović Ismet 349,89
27. Vukojević Amela 788,53
28. Žiga Mustafa 80,00
29. Husika Behaija 440,00
30. Zaimović Vahid 155,00
31. Ašlama Safija 375,00
32. Jahjaefendić Lejla 1205,00
33. Čengić Nezaheta 269,11
34. Purišević Hasan 880,00
35. Delić Sagbera 475,00
36. Ganić Mehmed 1327,49
37. Tobudić Rejsudin 462,49
38. Mešanović Taib 450,00
39. Bjelopoljak Hedin 370,00
40. Dervović Elma 691,08
41. Bašić Alma 456,01
42. Suljić Nadan 120,00
43. Bjelopoljak Almir 592,71
44. Pirić Almir 1055,00
45. Bjelopoljak Edin 974,59
46. Neimarlija Elzana 510,07
47. Neimarlija Mirjana 210,20
48. Bilać Bernard 150,00
49. Jerković Faruk 150,00
50. Beus Dario 120,00
51. Velispahić Šahbaz 398,22
52. Spahić Amela 1065,00
53. Zaimović Jusuf 1469,12
54. Baždar Almija 320,00
55. Vejspahić Mustafa 1168,31
56. Kulović Mirha 509,98

OSTALE KOMISIJE

– NAKNADA ZA LICA ANGAŽOVANANA PROVOĐENJU OPĆIH IZBORA 2014. GODINE
1. Arnaut Bahrudin 200,00
2. Bečić Kenan 160,00
3. Bečić Sidik 160,00
4. Bečirović Fahrija 30,00
5. Fafulić Fikret 20,00
6. Hardauš Almin 160,00
7. Hardauš Fahrudin 410,00
8. Hodžić Maja 50,00
9. Jašarspahić Muzafer 50,00
10. Jašarspahić Uzeir 250,00
11. Karahodžić Alden 250,00
12. Kubura Senada 500,00
13. Kulović Eldin 290,00
14. Kulović Ermin 160,00
15. Masnopita Mirza 100,00
16. Neimarlija Nijaz 250,00
17. Srdić Željko 50,00
18. Šehagić Adisa 200,00
19. Tomičić Dejan 250,00

UGOVORI O DJELU

– ANGAŽOVANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA I JEDINICE OPĆE NAMJENE ZA VRIJEME PRIRODNE NESREĆE
1. Ajdin Emir 37,80
2. Begić Adi 37,80
3. Ganibegović Alem 37,80
4. Hadžić Ahmed 75,62
5. Imamović Elvedin 75,62
6. Karahodžić Alden 37,80
7. Kubat Adi 37,80
8. Muflizović Vedad 151,24
9. Nokto Ahmed 151,24
10. Pačariz Asmir 113,43
11. Sarač Asmir 75,62
12. Trako Mirza 37,80
13. Veispahić Ermin 37,80
14. Džanan Samir 75,62
15. Hasagić Anel 189,06
16. Kevrić Nihad 75,62
17. Kubat Hajrudin 113,43
18. Malenica Bojan 151,24
19. Muraja Albin 151,24
20. Relota Vedran 151,24
21. Smaka Elvis 113,43

-UGOVORI O DJELU TOKOM ODRŽAVANJA OBILJEŽAVANJA MANIFESTACIJA I ZNAČAJNIH DATUMA
1. Jozinović Martina 50,00
2. Mašić Fahrudin 150,00
3. Tomičić Vedran 50,00
4. Tomičić Vesna 50,00
5. Velić Nermin 200,00
6. Mušija Mirza 500,00
7. Muzaferija Armin 300,00
8. Guberac Rastislav (nastup muzičkih grupa) 4250,00
9. Hajlovac Sejad 500,00
10. Ahmetović Denijal 1500,00
11. Karahmet Ilma 500,00
12. Karić Elvir 200,00
13. Abdagić Mirsad 800,00
14. Sarač Alem 130,00
15. Delić Halid 100,00
16. Terzić Fahro 200,00
17. Selimović Mensur 460,00
18. Lihović Dalila 75,00
19. Delić Lejla 45,00
20. Sikira Semir 50,00
21. Bajramović Mirza 400,00
22. Jerkić Gordan 600,00
23. Čizmić Dinka 45,00
24. Kulović Haris 100,00
25. Rudarska Glazba 900,00
26. Tomić Ana Marija 50,00

– UGOVORI O DJELU-EDUKACIJA IZ OBLASTI POLJOPPRIVREDE
1. Gadžo Drena 250,00
2. Đikić Mirha 250,00
3. Tanović Nezir 250,00
4. Crnkić Ćazim 250,00
5. Karić Lutvija 250,00
6. Sirčo Nusret 250,00
7. Karić Nedžad 250,00

– USLUGE SUDSKOG VJEŠTAKA
1. Čeliković Ejub 550,00

– OSTALI UGOVORI O DJELU
1. Mehinagić Kenan 240,00
2. Tepić Maja 30,00
3. Plasto Harun 100,00
4. Zaimović Edina 1300,00
5. Alajbegović Kenan 200,00
6. Subašić Mustafa 600,00
7. Hodžić Maja 650,00
8. Merdić Enver 150,00

Kakanjske novine/Visoko.co.ba