Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Oštećenja putne komunikacije Moštre-Poriječani problem koji ne mora čekati naredne izbore

mostre porjecani 10Problem oštećenja putne komunikacije koja vodi iz Šarenih Hanova, desno sa regionalne ceste R-445 preko rijeke Bosne prema Poriječanima datira već neko vrijeme, posebno oštećenja mosta. To najbolje znaju građani i vozači motornih vozila koji svakodnevno saobraćaju ovom dionicom, i koji pri registraciji svojih vozila uredno plaćaju odgovarajuće naknade prema svim nivoima vlasti. O tome pretpostavljam najbolju statistiku mogu dati agenti pojedinih osiguravajućih društava koji imaju uvid koji je to broj korisnika koji su direktno i indirektno vezani za ovu putnu komunikaciju. Javnosti je poznato kako se Statutom Općine Visoko uređuje samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave, organi, međusobni odnosi organa, mjesna samouprava, neposredno učestvovanje građana u odlučivanju, finansiranje i imovina, propisi i drugi akti, javnost rada, saradnja jedinica lokalne samouprave, odnosi i saradnja sa federalnim i kantonalnim vlastima, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Općine Visoko.

mostre porjecani 1S ovim u vezi Općina Visoko bi trebala prilagoditi svoj rad i poslovanje tako da građani mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese. Područje Općine obuhvata i prostor mjesnih zajednica Moštre i Poriječani, Općine koja obavlja poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, i to naročito poslove koji se odnose na upravljanje, finansiranje i unaprjeđenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture gdje spadaju i lokalni putevi i mostovi. Mjesna zajednica koja se osniva na način i po postupku utvrđenim zakonom, statutom Općine i statutom mjesne zajednice ima Savjet mjesne zajednice koji je organ odlučivanja o pitanjima od neposrednog interesa za građane mjesne zajednice, a birali su ga građani sa područja date mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo. Savjet mjesne zajednice ima od 5 do 9 članova, ovisno o broju stanovnika mjesne zajednice, i to, 7 članova u mjesnoj zajednici koja ima od 1000 do 2000 stanovnika, i 9 članova u mjesnoj zajednici koja ima preko 2000 stanovnika. Savjet mjesne zajednice prema svom statutu između ostalog donosi i plan malih komunalnih akcija i sarađuje naročito sa susjednim mjesnim zajednicama. S druge strane, građani mogu Općinskom vijeću podnositi inicijative za rješavanja određenog pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine koje je od posebnog i neposrednog interesa za građane koje moraju biti argumentirano obrazložene, a ako su za realizaciju inicijative potrebna sredstva, moraju sadržavati prijedlog načina njihovog obezbjeđenja.

mostre porjecani 2Općinsko vijeće je dužno razmotriti građansku inicijativu koju je svojim potpisom uz navođenje jedinstvenog matičnog broja podržalo najmanje 100 birača upisanih u centralni birački spisak Općine i donijeti po istoj odluku na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od 60 dana od dana dostavljanja Općinskom vijeću. Općinsko vijeće će odbaciti građansku inicijativu ukoliko pitanje o kojem je pokrenuta nije u djelokrugu Općinskog vijeća uz uputu o nadležnom organu za njeno rješavanje i preporuku nadležnom organu da inicijativu uzme u razmatranje. Mislim da je bespotrebno razmatrati da li bi minimalno koliko je potrebno 100 stanovnika ova dva područja svojim potpisom podržala rekonstrukciju ove dionice, samo ih to neko treba pitati za mišljenje, i pokrenuti ovu priču, a ko će ako to neće izabrani predstavnici? Ukoliko institucije mjesne zajednice i oni koji ih vode nisu spremni na međusobnu saradnju onda bi ovo bio svojevrsni apel nadležnom preduzeću za održavanje lokalnih puteva kako bi se ove udarne rupe sanirale što prije, a za dobrobit ove dvije lokalne zajednice i njihovih 5000 stanovnika. Predsjednici Savjeta MZ Porječani i Moštre sinergijom mogu riješiti problem oštećenja putne komunikacije Moštre-Porječani jer formalno-pravno imaju tu mogućnost ako ništa onda kroz jaku građansku inicijativu koja ne mora čekati sljedeće izbore.

mostre porjecani 5mostre porjecani 4mostre porjecani 6mostre porjecani 7mostre porjecani 8mostre porjecani 9mostre porjecani 11mostre porjecani 12mostre porjecani 13