Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Ovaj projekat je izuzetno dobar, a ne kao što pišu neki portali i obmanjuju javnost”

velika sala opcine visokoU Velikoj Sali Općine Visoko je danas sa početkom u 10:10h je počela 24. Sjednica Općinskog vijeća Visoko. Prisutno je bilo 24 vijećnika, odsutan je jedino bio Džemil Halilović (SDA). 24. Sjednica je imala 17 tačaka dnevnog reda i trajala je skoro 10 sati.

1.                  Izvod iz Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Nakon što je Zijada Smailagić (SDA) iznijela jednu primjedbu, zapisnik je usvojen jednoglasno.

2.                  Prijedlozi Programa za 2015. godinu:

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice 

a) Prijedlog Programa komunalnih djelatnosti za 2015. godinu,

            Nakon skoro jednosatne rasprave i nekoliko pitanja Prijedlog Programa je usvojen sa 19 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH.

b) Prijedlog Programa utroška sredstava za tekuće održavanje u 2015. godini,

I ovaj Prijedlog je izazvao raspravu i nekoliko interesantnih pitanja o svim segmentima ovog Prijedloga. Prijedlog je usvojen sa 21 glasom ZA i 3 SUZDRAŽANA

c) Prijedlog Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području općine Visoko za 2015. godinu,

            Ovaj Prijedlog je izazvao kraću raspravu, ali je i podstakao Jasminu Zubić (SDP, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH) da se obrati vijećnicima. Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 24 glasa ZA.

3.                  Prijedlog Programa kapitalnih ulaganja iz Budžeta općine Visoko za 2015. godinu (u cestovnu, vodovodnu, kanalizacionu infrastrukturu i javnu rasvjetu)

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

            Nakon duge rasprave koja je bila očekivana jer se dijelio 1.000.000 KM za kapitalna ulaganja pristupilo se glasanju. Vijeće je usvojilo Prijedlog Programa, 22 vijećnika su bila ZA, a 2 SUZDRŽANA. Uz ovaj prijedlog su usvojeni zaključci da se u budućnosti uz izvještaj o izvršenju budžeta prilaže i izvještaj o provedbi kapitalnih ulaganja te da ona koja ne budu provedena u tekućoj godini se prenose u narednu godinu kao prioritetna. Na ovoj tačci se prvi put vijeću obratila Lejla Imamović (DF), zastupnica Skupštini ZDK i delegat u Domu naroda P FBiH) po pitanju lobiranja visočkih zastupnika na višim nivoima za ovakve projekte.

4.                   Prijedlog Programa utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreže na području općine Visoko u 2015. Godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

            Bez rasprave i dodatnih pitanja Prijedlog Programa je usvojen, 17 vijećnika je bilo ZA i 2 SUZDRŽANA.

5.                  Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje za realizaciju projekta vodosnabdijevanja

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

            Ova tačka je onako kako smo i očekivali izazvala izuzetno dugu i burnu raspravu. Načelnica je u toku rasprave nekoliko puta reagovala i dodatno pojašnjavala Prijedlog Odluke. Prije samog glasanja Klub vijećnika SDP je tražio pauzu od 5 minuta. Nakon toga je SDP tražio da Komisija za statut i propise ispita odluku predsjedavajuće Općinskog vijeća da ne dozvoli pojedinim vijećnicima da govore na tačku dnevnog reda. Tačka je usvojena jednoglasno sa 24 glasa ZA. A nakon tog glasanja uslijedila je neslužbena rasprava o zahtjevu Kluba vijećnika SDP. Na kraju Klub vijećnika SDP je povukao zaključak uz neformalni odgovor da će Klub vijećnika SDP naći drugi način da riješi problem ovog poteza predsjedavajuće Općinskog vijeća.

6.                  Prijedlog Odluke o visini konačne prosječne građevinske cijene 1 m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

            Sa 23 glasa ZA Prijedlog je usvojen bez prethodne rasprave.

7.                  Prijedlog Odluke o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada za 2015. Godinu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

            Nakon nekoliko pitanja pristupilo se raspravi koja je postala izuzetno burna pogotovo na relaciji Adnan Frljak (Nezavisni klub) – Mirza Omanović (SDA). Nakon rasprave pristupilo se glasanju, ZA je glasalo 20 vijećnika, a 3 su bila SUZDRAŽANA.

8.                  Prijedlog Odluke o visini zakupnine koju zakupac stana plaća zakupodavcu na ime korištenja stana u vlasništvu općine Visoko za 2015. Godinu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

            Uz kraću raspravu Prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno sa 23 glasa ZA.        

9.                  Prijedlog Odluke o potvrđivanju izmjena u Savjetu Mjesne zajednice Topuzovo Polje

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice

            Bez pitanja i rasprave Predložena Odluka je usvojena sa 23 glasa ZA.

10.              Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca

IZVJESTILAC: Zekija Omernegović, sekretar Općinskog vijeća

            I ova odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave i dodatnih pitanja, dakle sa 23 glasa ZA. Nakon glasanja za Prijedlog odluke o imenovanju novog općinkog pravobranioca gospođa Melina Hodžić-Travančić je dala svečanu izjavu.

11.              Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za kupovinu zemljišta (pješačka staza Arnautovići)

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

            Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave i dodatnih pitanja, 23 vijećnika su bila ZA.

12.              Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije komuniciranja općine Visoko s javnošću za period 2015-2021. Godina

IZVJESTILAC: Zekija Omernegović, sekretar Općinskog vijeća

            I ovdje smo gledali dugu raspravu. Dejan Šćepanović (SDP) je pozvao vijećnike da ne prihvate ovu Strategiju, te da OV mora u sklopu ove Strategije početi rješavati probleme RTV Visoko uz komentar da nije problem saradnja sa internet portalima, ali da se jasno moraju razdvojiti lična mišljenja od reportaža sa ovog Vijeća, te da samo jedan portal prenosi šta je bilo i ko je kako glasao na sjednicama Općinskog vijeća. Vijeće je usvojilo strategiju sa glasova 19 ZA, 1 PROTIV, a 4 vijećnika su bila SUZDRŽANA.

13.              Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na program naplate parking prostora, sa obrazloženjima i ekonomskim pokazateljima

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

            Izuzetno duga rasprava je prethodila glasanju o ovoj tačci. Vijećnicima nije bilo jasno mnogo toga jer im prema njihovim riječima nije dostavljeno dovoljno podataka u materijalima. Prijedlog Odluke je usvojen, 16 vijećnika je glasalo ZA, a 7 je bilo SUZDRŽANIH.

14.              Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2014. godinu, sa realizacijom zaključaka Općinskog vijeća u 2014. Godini

IZVJESTILAC: Zekija Omernegović, sekretar Općinskog vijeća

            Rasprava o ovoj tačci je bila izuzetno burna, i možemo reći da smo čuli nekoliko vrlo interesantnih informacija. Dejan Šćepanović (SDP)  je iznio informaciju da je Predsjedništvo OO SDP Visoko razmatralo ovaj Izvještaj te da ozbiljno razmatraju povlačenje iz svih komisija i rada Kolegija OV, te kao jedan od najvećih problema istakao to da glas u Kolegiju ima sekretar OV-a. Adnan Frljak (Nezavisni klub) je upozorio da se konstantno krši Statut Općine time što Nezavisni klub još nikad nije dobio pravo učešća na Sjednicama Kolegija, te da je ASDA koja je kasnije podnijela zahtjev za formiranje kluba i učešće u radu Kolegija, dok Nezavisni klub još nije. Mirnes Fatić (BPS) je dao prijedlog da se smijene predsjedavajuća i dopredsjedavajuća OV jer nisu u ove dvije godine uspješno radile svoj posao, vijećnici dugo čekaju da im se odgovori na vijećnička pitanja, te da se usvojene vijećničke inicijative ne izvršavaju. Predsjedavajuća je ovaj zaključak odbila staviti na glasanje. Izvještaj je na kraju odbijen sa 7 glasova ZA a 15 vijećnika je bilo SUZDRŽANIH.

15.              Informacija o vrstama, načinu obračuna i naplati naknada koje vrši Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

            Jedino pitanje je postavio Mirnes Fatić (BPS) koji je kasnije u raspravi rekao da je Općina za 11 godina koliko je trebalo Općini da počne poštivati zakonske odredbe vezane za ovu tačku izgubila oko 500.000 KM. Rasprava nije dugo potrajala a tačka je usvojena sa 22 glasa ZA.

16.              Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JKP „Visoko“ za razrješenje člana nadzornog odbora i imenovanje na kraći period.

IZVJESTILAC: Zekija Omernegović, sekretar Općinskog vijeća

            Bez rasprave Prijedlog Zaključka je usvojen sa 18 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.

17.       Vijećnička pitanja i inicijative.

O ovoj tačci ćemo pisati narednih dana u našoj rubrici Tragom vijećničkih pitanja i inicijativa.