Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za korisnike stambenog prostora 0,22 KM/m2, dok korisnici poslovnog prostora plaćaju 0,33 KM/m2

usluzne djelatnosti visokoZakonski osnov za donošenje ove odluke su odredbe Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (“Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona”, br.2/08) i to članovi 31. i 32. kojima je utvrđena obaveza vlasnika ili korisnika za plaćanje naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, a da visinu naknade navedene obaveze utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog nadležne općinske službe. Statutom općine Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, br. 1/11 i 8/13), članom 22.,utvrđeno je da Općinsko vijeće donosi odluke i druge propise iz svoje nadleţžosti.

Razlozi za donošenje

Članom 31., stav 1. Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (“Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona”, br.2/08), utvrđena je obaveza vlasnika ili korisnika stambenih i poslovnih prostora u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama za plaćanje naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Odluka o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade za 2014. godinu donesena je na sjednici Općinskog vijeća Visoko dana 31.01.2014. godine. Članom 32. stav 2. Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, br.2/08), utvrđeno je da visinu navedene naknade propisuje Općinsko vijeće na prijedlog nadležne službe i da se ista usklađuje jednom godišnje.

Odluka o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade za 2015. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se minimalna mjesečna visina naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade za 2015. godinu, za vlasnike ili korisnike stambenih i poslovnih prostora u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama.

Član 2.

Naknada za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade za vlasnike ili korisnike stambenog prostora iznosi 0,22 KM/m2.

Član 3.

Naknada za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade za vlasnike ili korisnike poslovnog prostora iznosi 0,33 KM/m2.

Član 4.

Vlasnici ili korisnici stambenih i poslovnih prostora dužni su naknadu iz ĉlana 2. i 3. ove Odluke uplaćivati na depozitni račun zgrade koji je u tu svrhu otvoren kod upravitelja.

Član 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade za 2014. godinu (“Službeni glasnik Općine Visoko”, br. 1/14).

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Visoko“.

(Foto: Neven Krajišnik)