Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kako su to JKP “Gradska groblja” u stečaju i Općina zamislili naplaćivati parking u Visokom i na kojim lokacijama

carsija vajtaOpćinsko vijeće Visoko je, na 23. sjednici održanoj dana, 29.12.2014. godine, donijelo Odluku o upravljanju, održavanju i naplati parking prostora i javnih garaža broj: 01/1-02-491/14 od 29.12.2014. godine. Navedenom Odlukom je Javnom komunalnom preduzeću “Gradska groblja” d.o.o. Visoko (u stečaju) dodijeljena nadležnost za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih parking prostora i javnih garaža, kao i organizacija naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području općine Visoko.

Kako je na istoj sjednici Općinskog vijeća donesen i Zaključak broj: 01/1-02-524/14 od 29.12.2014. godine, kojim se Općina Visoko i JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko (u stečaju), svako u okviru svoje nadležnosti, zadužuju da Općinskom vijeću, u roku od 30 dana, dostave na suglasnost program naplate parking prostora i javnih garaža, sa dodatnim obrazloženjem i ekonomskim pokazateljima, u smislu ispunjenja utvrđene obaveze dostavljaju se sljedeće informacije (obrazloženja):

U okviru rasprave po ovoj tački dnevnog reda, utvrđene su određene sugestije i smjernice, koje su inkorporirane u sadržaj pravne regulative koja čini sastavni dio ovog Programa, a sugestije i smjernice vijećnika su se odnosile na sljedeća pitanja:

U inicijalnoj mreži javnih parkirališta je izostavljen parking kod JU “Dom zdravlja” Visoko, a umjesto ovog lokaliteta dodat je lokalitet kod Vatrogasnog doma. Uvršteno je maksimalno dozvoljeno prekoračenje ugovorenog vremena trajanja korištenja javnih parkirališta, tj. tolerancija od 15 minuta. Prijedlog da se u inicijalnu mrežu uvrsti i parking kod Gradskog groblja, u ovoj fazi implementacije nema ekonomsku opravdanost, s obzirom na pokazatelje koji potvrđuju isključivo mogućnost njegovog “aktiviranja” u trajanju tzv. “turističke sezone”, u toku koje bi se mogla vršiti naplata korištenja parkirališta za autobuse. U protivnom, naplata korištenja ovog parking-prostora bi se mogla vršiti samo za vrijeme posjete građana radi ukopa na Gradskom groblju, što se smatra neprimjerenim s obzirom na karakter posjete.

U vezi sa mogućnošću da se specijalnim vozilom “pauk” vrši uklanjanje i nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila izvan javnih parkirališta, Javno komunalno preduzeće “Gradska groblja” d.o.o. Visoko je, u skladu sa odredbama iz člana 76. stav (1) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), Ministarstvu unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona uputilo zahtjev broj: 160-3478/14 od 31.12.2014. godine za izdavanje prethodne suglasnosti nadležnog ministarstva unutarnjih poslova da premještanje vozila obavljaju organizacija, pravna ili fizička osoba koju ovlasti nadležno ministarstvo unutarnjih poslova, s obzirom da Policijska stanica Visoko nema potrebnu opremu za obavljanje ovih poslova, što je uslov da bi se ova djelatnost povjerila drugoj pravnoj osobi, kako je to naprijed i citirano.

Također, u smislu izdavanje potvrde o ispunjavanju uslova iz člana 4. stav (2) Odluke o upravljanju, održavanju i naplati parking prostora i javnih garaža broj: 01/1-02-491/14 od 29.12.2014. godine, nadležnoj općinskoj službi je upućen zahtjev u vezi sa naprijed navedenim broj: 160-111/15 od 16.01.2015. godine. Iako će ovo pitanje imati veću zastupljenost u dijelu koji se tiče ekonomske analize, istaći ćemo da je u inicijalnoj fazi predviđeno upošljavanje sedam novih zaposlenika, koji bi obavljali poslove naplate korištenja javnih parkirališta.
U skladu sa odredbama iz Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede za teritoriju Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, br. 48/06 i 75/06), poslovi zaposlenika na parking prostorima i garažama svrstani su II grupu složenosti i obuhvataju poslove nekvalificiranih ili polukvalificiranih zaposlenika raspoređenih, između ostalog, i na ove poslove.

U skladu sa definicijama i podjelom zanimanja unutar Jedinstvene klasifikacije zanimanja, ovi poslovi su označeni šifrom 4211.08 (naplaćivač na parkingu), dok je grupacijom 4211 utvrđen detaljan opis poslova unutar ovog zanimanja koji se dodatno može prilagoditi specifikacijom zanimanja određenog poslodavca ne izlazeći iz okvira poslova predviđenih Jedinstvenom klasifikacijom zanimanja.

Zaposlenici koji će biti raspoređeni na ove poslove, u skladu sa odredbama iz člana 17. Kolektivnog ugovora, imaju puno radno vrijeme od 40 sati sedmično, s obzirom da ova radna mjesta nisu označena kao radna mjesta sa posebnim uslovima rada za koje je predviđeno skraćeno radno vrijeme.

Kako je odredbama iz člana 74. stav (3) Zakona o stečajnom postupku (“Službene novine FBiH”, br. 29/03, 32/04 i 42/06) utvrđeno da prednost pri eventualnom novom zapošljavanju kod stečajnog dužnika imaju zaposlenici kojima je prestao radni odnos poslije otvaranja stečajnog postupka ako ispunjavaju uslove za rad na poslovima za koje se ukazala potreba kod stečajnog dužnika, prednost pri zapošljavanju će imati zaposlenici kojima je raskinut ugovor o radu zbog posljedica otvaranja stečajnog postupka, a isti će biti pisanim aktom pozvani radi izjašnjenja o upućenom prijedlogu.

Parking će se naplaćivati na sljedećim lokacijama:

P-1 javno parkiralište u Ulici Čaršijska (od pijace do Tabhanske džamije)
P-2 javno parkiralište u Ulici Tabhanska (ispred tzv. “vojne zgrade” i iza zgrade JP “BH Pošta”
P-3 javno parkiralište u Ulici Alije Izetbegovića
P-4 javno parkiralište u Ulici Musala
P-5 javno parkiralište kod Vatrogasnog doma

Predviđeni oblik dokumentiranja naplate korištenja javnih parkirališta jeste kroz izdavanje parkirališne karte uz paralelno izdavanje fiskalnog računa za pruženu uslugu. Organizator parkiranja smatra da se na ovaj način u cijelosti osigurava potpuna transparentnost i ispunjavaju preduslovi za aktivan i cjelovit nadzor, kako nad radom zaposlenika tako i nad radom samog organizatora parkiranja.

1. Javno parkiralište sa oznakom P-1 jeste površina namijenjena za parkiranje osobnih vozila propisane mase na lokalitetu u Ulici Čaršijska.
Parking mjesta su na kolovozu, uz desni trotoar posmatrano u dozvoljenom smjeru kretanja. Čaršijska ulica je jednosmjerna od ulice Mule Hodžića ka Ulici Alije Izetbegovića. Parkiranje je uzdužno (pod uglom od 0o). Na početku ulice nalazi se gradska pijaca, te je zbog ove činjenice broj nepropisno parkiranih vozila u ovoj ulici izrazito veliki. Statički kapacitet ovog parkirališta je 38 parking mjesta.

2. Javno parkiralište sa oznakom P-2 jeste površina namijenjena za parkiranje osobnih vozila propisane mase na dva lokaliteta u Ulici Tabhanska, i to ispred tzv. “vojne” zgrade i iza poslovne zgrade JP “BH Pošta”. Ovo javno parkiralište je ulično, a parkiranje vozila vrši se pod uglom od 45o. Broj zahtjeva za parkiranjem na ovom parkiralištu često je veći od kapaciteta. Statički kapacitet parkirališta je 8 parking mjesta. Ovo javno parkiralište je pravilnog geometrijskog oblika. Parkiranje je normalno, pod uglom od 90o. Statički kapacitet parkirališta je 9 parking mjesta.

3. Javno parkiralište sa oznakom P-3 jeste površina namijenjena za parkiranje osobnih vozila propisane mase na lokalitetu u Ulici Alije Izetbegovića.
Parkiranje je uzdužno, tj. pod uglom od 0o. Parkiranje je organizirano na kolovozu sa desne strane posmatrano od Betonskog mosta prema zgradi Općine. Broj zahtjeva za parkiranjem znatno prevazilazi ponuđeni kapacitet parkirališta, a u vezi sa tim dolazi do ometanja dinamičkog i pješačkog saobraćaja u ovoj ulici. Parking mjesta su obilježena. Statički kapacitet parkirališta je 16 mjesta.

4. Javno parkiralište sa oznakom P-4 jeste površina namijenjena za parkiranje osobnih vozila propisane mase na lokalitetu u Ulici Musala. Ulica je djelimično jednosmjerna, a djelimično dvosmjerna. Parkiranje se vrši sa desne strane kolovoza posmatrano od Ulice Branilaca prema hotelu “Visoko”, a u dijelu ulice gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno, parkiranje se vrši sa desne strane kolovoza gledajući iz pravca od galerije “LIKUM” prema hotelu “Visoko”. Parkiranje je uzdužno, tj. pod uglom od 0o u dijelu ulice sa jednosmjernim saobraćajem, a pod uglom od 90o u dijelu ulice sa dvosmjernim saobraćajem. Statički kapacitet parkirališta je 29 mjesta.

5. Javno parkiralište sa oznakom P-5 jeste površina namijenjena za parkiranje osobnih vozila propisane mase na lokalitetu kod Vatrogasnog doma. Parkiralište je locirano u neposrednoj blizini Vatrogasnog doma. Radi se o parkiralištu zatvorenog tipa sa dva ulaza-izlaza. Ulaz u parkiralište je iz ulice Branilaca. Izlaz sa parkirališta je u ulicu Branilaca. Sama lokacija je pravilnog geometrijskog oblika, a parkiranje se vrši “normalno”, tj. pod uglom od 90o sa lijeve i desne strane ulazno-izlazne saobraćajnice. Statički kapacitet parkirališta je 41 mjesto.

EKONOMSKA ANALIZA

Broj parkirališnih mjesta u I zoni 71
Broj parkirališnih mjesta u II zoni 70
Maksimalan učinak u 100 %-tnom iskorištenju
I zona 71 x 1,00 KM x 8 sati = 568,00 KM
II zona 70 x 0,50 KM x 8 sati = 280,00 KM
——————————————-
Ukupno: = 848,00 KM
– PDV = 123,22 KM
——————————————-
Neto prihod = 724,78 KM
Minimalan učinak u 12,5 %-tnom iskorištenju
I zona 71 x 1,00 KM x 1 sati = 71,00 KM
II zona 70 x 0,50 KM x 1 sati = 35,00 KM
——————————————-
Ukupno: = 106,00 KM
– PDV = 15,41 KM
——————————————-
Neto prihod = 90,59 KM
Optimalan (očekujući) učinak u 68 %-tnom iskorištenju
I zona 71 x 1,00 KM x 5,2 sati = 369,20 KM
II zona 70 x 0,50 KM x 5,2 sati = 182,00 KM
——————————————-
Ukupno: = 551,20 KM
– PDV = 80,09 KM
——————————————-
Neto prihod = 471,11 KM
Optimalni učinak (prihod) na mjesečnoj i godišnjoj razini: =471,11 x 24 dana = 11.306,64 KM (planirani prihod na mjesečnoj razini)
=11.306,54 KM x 12 mjeseci = 135.679,68 KM (planirani prihod na godišnjoj razini)

U ukupno planiranim prihodima, eventualni prihodi od angažiranja specijalnog vozila “pauk” i blokatora točkova (“lisice”) uopće nisu obuhvaćeni pregledom planiranih prihoda s obzirom na nemogućnost da se uradi kvalitetna procjena projekcije prihoda od njihovog angažiranja, iako se njihova zastupljenost nikako ne smije zanemariti. Rashode, u načelu, čine troškovi radne snage, troškovi opreme, troškovi održavanja i troškovi osiguranja. Ovi troškovi se, po svojoj prirodi, mogu podijeliti na stalne i povremene troškove. Stalni troškovi su troškovi radne snage, a povremeni troškovi su troškovi nabavke opreme, troškovi održavanja i troškovi osiguranja.

S obzirom na strukturu povremenih troškova, njihova zastupljenost je prikazana kao prosječna vrijednost na mjesečnoj i godišnjoj razini, izraženoj u procentima. Troškovi radne snage obuhvataju bruto plate, topli obrok i troškove prevoza na posao i sa posla. Troškovi opreme obuhvataju štampanje potrebnih obrazaca, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, HTZ opremu, prijenosne fiskalne kase, gorivo i maziva, te nabavku opreme za specijalno vozilo “pauk” i blokatore za točkove. Troškovi održavanja obuhvataju čišćenje javnih parkirališta. Troškovi osiguranja obuhvataju zaključenje ugovora od odgovornosti od štete.

Najznačajniji stalni troškovi su troškovi radne snage i oni su najzastupljenija kategorija u cjelokupnim troškovima.

1. Stalni troškovi:

bruto plata 826,00 KM x 7 izvršilaca = 5.782,00 KM (na mjesečnoj razini)
bruto plata 5.782,00 KM x 12 mjeseci¸ =69.384,00 KM (na godišnjoj razini)

2. Povremeni troškovi

Prosječna visina povremenih troškova je izračunata na osnovu sljedeće formule:
ukupni planirani prihod – stalni troškovi = ostatak x 20%
11.306,64 KM – 5.782,00 KM = 5.524,64 KM x 20% = 1.104,93 KM (na mjesečnoj razini)
135.679,68 KM – 69.384,00 KM = 66.295,68 KM x 20% = 13.259,14 KM (na godišnjoj razini)

Sumarni pregled planiranog prihoda na mjesečnoj razini:

Ukupan planirani prihod = 11.306,64 KM
Stalni troškovi = 5.782,00 KM
Povremeni troškovi (20%) = 1.104,93 KM
Neto planirani prihod = 4.419,71 KM

Sumarni pregled planiranog prihoda na godišnjoj razini:

Ukupan planirani prihod = 135.679,68 KM
Stalni troškovi = 69.384,00 KM
Povremeni troškovi (20%) = 13.259,14 KM
Neto planirani prihod = 53.036,54 KM

Uzevši u obzir naprijed navedeno, može se konstatirati da planirani prihodi nadmašuju planirane rashode, što ukazuje da ova komunalna i njoj prateća djelatnost nikako ne bi mogla proizvoditi gubitak u poslovanju. S druge strane, iz prezentiranih pokazatelja se može konstatirati i to da je urađena korektna procjena visine naknade za korištenje javnih parkirališta. Na kraju, za očekivati je da će aktiviranje jedinstvenog sistema upravljanja, održavanja i naplate korištenja javnih parkirališta osigurati tri značajna uspjeha, i to; prvi je da će se regulirati jedna društvena oblast koja nije bila regulirana, drugi je da će javnom komunalnom preduzeću čiji je osnivač Općina Visoko biti poboljšana materijalna osnova, a samim tim poboljšana i pozicija u smislu ispunjenja obaveza predviđenih usvajanjem prijedloga stečajnog plana i treća, možda i najznačajnija, u radni odnos se može vratiti sedam zaposlenika čiji su ugovori o radu raskinuti zbog posljedica otvaranja stečajnog postupka, što jeste najkonkretniji oblik tendencije njihovog zbrinjavanja.

S druge strane, kroz povjeravanje ove djelatnosti jednom javnom komunalnom preduzeću, također su ispunjena četiri vrlo značajna kriterija, jer je osnivač ili većinski vlasnik kapitala javnog komunalnog preduzeća javni organ, usluge javnog komunalnog preduzeća se pružaju za potrebe zajednice u čijem su vlasništvu, javno komunalno preduzeće se ne bavi aktivnostima koje primarno imaju ekonomski značaj i eventualna dobit se reinvestira za potrebe opće zajednice.