Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

500.000KM za komunalne djelatnosti u 2015.godini

opcina crno bijela by mensud becarU stavu 2. član 17. Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona utvrđeno je da se sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti obezbjeđuju u budžetu općine na osnovu programa koji sadrži obim i kvalitet održavanja i obnavljanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje, visinu potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, kao i mjere za sprovođenje programa. U tom smislu predlaže se Program komunalnih djelatnosti za 2015.godinu koji  sadrži poglavlja:

Održavanje javnih saobraćajnih površina,

Održavanje javnih zelenih površina i investicije,

Zimsko održavanje lokalnih puteva sa planiranim iznosom za svaku stavku posebno, a koja je utvrđena na osnovu operativnih planova i važećeg cjenovnika komunalnih usluga koje je usvojilo Općinsko vijeće.

PROGRAM KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2015.GODINU

A. PLANIRANI PRIHOD 500.000,00 KM
B, PLANIRANI RASHOD 500.000,00 KM

B.PLANIRANI RASHODI

1. Održavanje javnih saobraćajnih površina 253.570,00 KM

Redovno održavanje javnih saobraćajnih površina

– Mašinsko i ruĉno čišćenje grada – 106.963,15 KM
211.750 m2 sedmiĉno – 35 sedmica

– Pranje gradskih ulica – 55.310,00 KM
89.984 m2 6 x godišnje
121.086 m2 4 x godišnje

– Održavanje slivnika 5.296,85 KM
200 kom. 1 x godišnje

– Zimsko održavanje gradskih ulica i trotoara
86.000,00 KM

Radovi na održavanju javnih saobraćajnih površina se povjeravaju JKP ” Visoko ” Visoko

– Održavanje javnih zelenih površina 156.430,00 KM

Održavanje javnih zelenih površina 138,930,00 KM
Isticanje natpisa i obilježavanja povodom praznika 2.500,00 KM

– Investicije

Podrška infrastrukturnim ulaganjima u prošireni dio gradskog groblja 15.000,00 KM
Radovi na odžavanju javnih zelenih površina se povjeravaju JKP ” Gradska groblja ” Visoko
Zimsko održavanje lokalnih puteva 90.000,00 KM

REKAPITULACIJA

1.Održavanje javnih saobraćajnih površina 253.570,00 KM
2.Održavanje javnih zelenih površina i investicije 156.430,00 KM
3. Zimsko održavanje lokalnih puteva 90.000,00 KM
________________________________
UKUPNO: 500.000,00 KM

Napomena: Sve cijene su u skladu sa važećim cjenovnikom usvojenim od strane Općinskog vijeća Visoko.