Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Djelimično usvojena inicijativa o smanjenu plaćanja računa za vodu i za oslobađanje od plaćanje socijalno ugroženih

dejan scepanovic 2014 septembarOpćinski vijećnik Šćepanović Dejan je uputio vijećničku inicijativu koja se odnosi na izmjenu i dopunu Odluke o komunalnoj naknadi za korištenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje donesene 2004. godine.

Nadležna služba djelimično usvaja predloženu inicijativu.

Na sjednici Općinskog vijeća za mjesec decembar, Služba je dostavila prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2015. godinu, a što je u skladu sa članom 30. Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl.novine Ze-do kantona“, br.17/08)

U prijedlogu Odluke umanjena je visina vrijednosti boda za 15%. po 1m2. Takođe, Odluka je dopunjena na način da su istom obuhvaćene kategorije koje će biti oslobođene plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta.

Članom 18. Zakona o komunalnim djelatnostima i članom 16. Zakona o građevinskom zemljištu, definisan je način utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu komunalnih naknada i naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, zbog čega bi oprašatnjem sadašnjih dugova u cjelosti općina bila uskraćena mogućnosti da finansira djelatnosti predviđene ovim zakonima.

Uplatu po osnovu duga iz predhodnog perioda moguće je uplatiti na više rata tokom kalendarske 2015. godine.

POMOĆNICA NAČELNICE

Nidžara Hadžiomerović,dipl.ing.arh.