Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općinski pravobranilac imenuje se na četiri godine i može biti ponovo biran

sud-cU materijalima za narednu sjednicu OV Visoko nalazi se i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva općine Visoko. Dokument sadrži pet tačaka, a razlozi za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva su usklađivanje Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Visoko sa Zakonom o pravobranilaštvu («Službene novine ZE-DO kantona» broj: 12/13). Općinsko pravobranilaštvo Visoko osnovano je Odlukom Općinskog vijeća Visoko od 30.11.2000. godine.

Naime, donošenjem Zakona o pravobranilaštvu («Službene novine ZE-DO kantona» broj: 14/08) izvršeno je usklađivanje i donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju Općinskog pravobranilaštva («Službeni glasnik općine Visoko», broj:3/09). Kako je donesen novi Zakon o pravobranilaštvu («Službene novine ZE-DO kantona» broj:
12/13) potrebno je uskladiti Odluku o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Visoko sa navedenim zakonom.

U vezi navedenog, utvrđen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Visoko, koji se dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.