Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javni poziv za rekonstrukciju i sanaciju romskih stambenih objekata

mujo musicUdruženje Roma „Amaro Kham – Naše Sunce“ Visoko je dobilo od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH projekat rekonstrukcije i sanacije romskih stambenih jedinica na području općine Visoko. Projekat je potpisan 9.novembra u Sarajevu i sa tim datumom je i zvanično počela realizacija. U sklopu projekta urađena je i edukacija s ciljem da se pripadnicima romske populacije približi način apliciranja za ovakve projekte. 16.12.2014.godine objavljen je i Javni poziv u novinama „Naša riječ“ Zenica, Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja:

P R I J A V A na Javni poziv, objavljen dana 16.12.2014. godine, za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju/sanaciju individualnih stambenih jedinica na području općine Visoko, po projektu

„Izgradnja i adaptacija stambenih objekata za pripadnike Romske populacije na podrućju Općine Visoko“

P R I L O Z I

1.Ovjerena fotokopija obje strane lične karte (Općina Visoko)

2. Dokaz o pripadnosti Romske populacije(potvrda bilo kog Udruženja Roma sa Općine Visoko)

3.Dokaz o vlasništvu nad nepokretnom imovinom:

a) ZK izvadak ne stariji od 6 mjeseci,

b) u slučaju suvlasništva nad nepokretnom imovinom koja je predmet rekonstrukcije/sanacije, obavezna je ovjerena IZJAVA SVIH SUVLASNIKA da su saglasni da se izvrši rekonstrukcija/sanacija na ime podnosioca zahtjeva/korisnika pomenutog projekta.

4. Ovjerena fotokopija prijave o evidenciji prebivališta (CIPS) – za podnosioca i sve članove s kućne liste

5.Potvrda nadležne P.U-Visoko o kretanju ne starija od 6 mjeseci za podnosioca zahtjeva.

6.Ovjerena izjava vezano za svaku pomoć za izgradnju i rekonstrukciju koju je dobio podnosilac zahtjeva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva.

7.Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva i članovi njegovog domaćinstva navedeni na kućnoj listi ne posjeduju drugu useljivu kuću/stan na teritoriji Bosne i Hercegovine.

8.Ovjerena kućna lista podnosioca zahtjeva izdata od strane nadležnog organa.

9. Ovjeren ček od penzije(Općina Visoko)

10. Potvrda sa zavoda(biroa) za zapošljavanje za svakog člana porodice koji neradi a vodi se na zavodu za zapošljavanje

11. Zdravstveno stanje članova porodice(hronična oboljenja) ovjereni nalazi Općina Visoko

12.Dokaz da bilo koji član zajedničkog domaćinstva pripada jednoj od kategorija kao što su:

a) osobe sa onesposobljenjem/invaliditetom, RVI, djeca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju (Rješenje nadležnog organa),

b) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice (Rješenje Centra za socijalni rad),

c) Šehidske porodice, porodice poginulih boraca, nestalih osoba, bivših logoraša i civilnih žrtava rata (Potvrda nadležnog organa).

13.Ovjerena kopija ličnih karata za sve punoljetne članove domaćinstva, te rodne listove za maloljetne članove domaćinstva – izdati rodni listovi ne stariji od 6 mjeseci, kao dokaz o broju članova zajedničkog domaćinstva.

14.Uvjerenje da su djeca na redovnom školovanju (uvjerenje osnovne, srednje škole ili fakulteta).

N A P O M E N A:

Prijavu za rekonstrukciju/sanaciju individualnih stambenih jedinica u okviru Projekta, sa popunjenim obrascem prijave/izjave i pratećom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i pojedinih, posebnih kriterija, dostaviti putem Pošte ili lično na adresu Udruženje Roma „Amaro Kham-Naše Sunce“Visoko,ul,križ,br 22,71300 Visoko, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv“

-NE OTVARAJ

za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju/sanaciju individualnih stambenih jedinica

na području općine Visoko, po projektu

„Izgradnja i adaptacija stambenih objekata za pripadnike Romske populacije na podrućju Općine Visoko“