Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Emir Sudžuka, doktor pravnih nauka

emir sudzuka visokocoba222Emir Sudžuka je Visočanin koji je doktorirao pod mentorstvom akademika prof.dr. Miloša Trifkovića, aktuelnog predsjednika Akademije nauka i umjetnosti BiH i najvećeg domaćeg stručnjaka u oblasti Poslovnog prava. Velika je to stvar za Visoko i lijepa i pozitivna vijest u sivilu svih drugih dnevnopolitičkih aktuelnosti u Visokom.
 
Emir je trenutno zaposlen na Fakultetu i kao rukovodilac jedne strane kompanije koja je kupila i radi na obnovi rudnika olova, cinka i barita u Varešu. Ako se stvari bude razvijale kako treba ovaj Visočanin bi uskoro mogao postati i član uprave Razvojne banke BiH, jer je jedan od sedam kandidata za ovu poziciju.
 
– Komisija za provođenje konkursa, a koju čine članovi Nadzornog odbora, obavit će intervjue s kandidatima za izvršne direktore i članove Odbora za reviziju Razvojne banke. Potom će se vršiti bodovanje i imenovanje. Izvršne direktore nakon intervjua će izabrati novi predsjednik i potpredsjednik, a članove Odbora za reviziju imenuje Nadzorni odbor banke. Očekujem da će se ova imenovanja završiti do kraja novembra, rekao je za Oslobođenje Aid Berbić, predsjednik Nadzornog odbora RB-a.
 
Za izvršne direktore, za istraživanje razvoja i kreditiranje i za podršku, poslovanje i upravljanje sredstvima, prijavilo se 16 kandidata, a oko 30 kandidata je konkurisalo za pet pozicija u Odboru za reviziju.
 
emir sudzuka visokocoba1Ko je Emir Sudžuka?

Rođen 11.10.1986 u Sarajevu, trenutno živi u naselju Prijeko u Visokom. Polja profesionalnog interesovanja: Građansko pravna oblast: Građansko pravo, Stvarno pravo, Obligaciono pravo, Poslovno pravo, Pravo privrednih društava, Korporativno upravljanje, Bankarsko pravo,  Međunarodno privatno i Međunarodno poslovno pravo.

Doktor je pravnih nauka. Tema doktorske disertacije: „Građanskopravana dejstva ugovor o finansijskom leasingu nekretnina u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine“, mentor: akademik prof. dr. Miloš Trifković. Advokatska/Odvjetnička komora FBiH  04.06.2014. Položen advokatski ispit Federalno ministarstvo pravde 12.03.2012. Položen pravosudni ispit Fakultet pravnih nauka, Sveuzčilište/Univerzitet “Vitez” Travnik 2009-2011. Magistar prava. Naziv magistarskog rada: „Specifičnosti položaja države kao stranke ugovora o međunarodnoj prodaji robe“mentor: akademik prof. dr. Miloš Trifković. Pravni fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu  2005-2009 Bakalaureat/bachelor prava.

DODATNA PROFESIONALNA EFUKACIJA

• Zvaršen kurs „Engleski jezik za pravnike“, Centar za poslovnu edukaciju, Sarajevo, 18.02.2014.

• Centralna izborna komisija BiH, obuka za članove biračkih odbora/mobilnih timova u Bosni i Hercegovini sa uspješnom provjerom znanja i posjedovanej certifikata, Gradska/općinska izborna komisija Visoko, 23.10.2012.

• Učešće na IX školi Međunarodnog prava, Sanremo i Ženeva  29. Juna – 11 Jula 2009.

• Klinika izbjegličkog prava u organizaciji UNHCR, certifikat za aktivno učešće, stečeno zananje i obavljenu praksu u okviru rada Klinike, Sarajevo 2009.

• Učešće na seminaru: „ Osnovne značajke notarske službe i odnos prema advokaturi“, Sarajevo, mart 2008.

• Učešće na V regionalnom Kursu iz Međunarodnog humanitarnog prava u organizaciji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd 2008.

• Učešće na seminaru iz Međunarodnog krivičnog prava u organizaciji Grotius centra za međunarodne pravne studije i općine Haag, Haag, 2008.

RADNI ANGAŽMAN

Sveučilište „Vitez“ u Vitezu, Fakultet pravnih nauka i  Fakultet poslovne ekonomije

• Period rada: oktobar 2009. – danas

• Pozicija: viši asistent

• Osnovne aktivnosti i odgovornosti: Viši asistent za oblasti: Poslovno-pravne nauke i Međunarodno pravo i na katedri za Građansko pravo. Asistent na slijedećim predmetima: Obligaciono pravo, Pravo privrednih društava, Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Međunarodno privatno pravo i Međunarodno javno pravo.

Eastern Mining d.o.o Visoko, ul. Musala br. 1. 71300 Visoko.

• Period rada: januar 2013-. – danas

• Pozicija u firmi: Izvršni direktor

• Osnovne aktivnosti i odgovornosti: Ovlašteno i odgovorno lice za implementaciju investicionog projekta međunarodne rudarske kompanije Balamara Resurces Limited, koja je započela investicioni projekat obnove Rudnika olova, cinka i barita u Varešu. Angažman obuhvata proces kupovine imovine bivšeg Rudnika, stečajnog dužnika, provođenje postupka zaključivanja ugovora o koncesiji, ugovaranja sa izvođačima i podizvođačima radova, rukovođenje postupcima pribavljanja potrebnih dozvola i odobrenja od strane nadležnih državnih organa, rukovođenjem kompletnim procesom organizacije poslovanja Društva.

Raiffeisen Leasing d.o.o Sarajevo, ul. Danijela Ozme br. 3.

• Period rada: septembar 2012. – mart 2013.

• Pozicija u firmi: Stručni saradnik za pravne poslove (spoljni saradnik)

• Osnovne aktivnosti i odgovornosti: Provođenje istraživanja za potrebe izrade doktorske disertacije u oblasti djelatnosti leasinga nekretnina, priprema dokumentacije za podnošenje prijedloga za izvršenja i tužbi nadležnim sudovima, obrada i arhiviranje dokumentacije odjela za pravne poslove i ljudske resurse.

Ostali angažmani:

• Član Upravnog odbora Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

• Predsjednik Udruženja građana Kulturno-umjetničko društvo „Visoko“Visoko

• Član Komisije za provođenje postupka dodjele u zakup poslovnih prostora i gradskog građevinskog zemljišta općine Visoko;

• Član Odbora za kvalitet Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez

• Koordinator Asocijacije naprednih studenata Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez;

• Trener Moot Court kluba „ANSA FPN“ Sveučilišta „Vitez“

• Organizator takmičenja za učenike srednjih škola iz Retorike na Fakultetu pravnih nauka i predsjedavajući sudskog vijeća.

NAGRADE I PRIZNANJA

– Nagrada za osvojeno I mjesto na takmičenju iz Međunarodnog humaniratnog prava u organizaciji NATO-a u Neumu 2009. (učešće na Školi međunarodnog humanitarnog prava na Instututu u Sanremu i Ženevi)

– Ocijenjen kao najbolji asistent Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta za 2010/11 godinu prema anketi koju je provela Unija Studenata Sveučilišta.

– Nagrada za osvojeno I mjesto takmičarskog tima ANSA FPN u pismenim podnescima 2013. na takmičenju iz Ljudskih prava – mentor mr. Emir Sudžuka

NAUČNI I STRUČNI RAD

Objavljeni radovi i članci:

1. Sudžuka, E.: Pravna zaštita kulturno-historijskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini“ Zbornik radova Međunarodne konferencije „Pasionska baština Bosne i Hercegovine“, FC Vitez,  juni 2010. godine.

2. Sudžuka, E.,“ Pravni subjektivitet međunarodnih organizacija“, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerzitet „Vitez“. Travnik,  br. 2, 2011. g.

3. Sudžuka, E.: „Osnovna pitanja imuniteta i doktrine o radnjama strane države u Međunarodnom poslovnom pravu“ Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“. Travnik,  br. 3, 2012. g.

4. Sudžuka, E., „Pojavni oblici i djelovanje države u savemenom Međunarodnom javnom i Međunarodnom poslovnom pravu“,Zbornik radova Konferencije „Pravnički dani prof. dr. Slavko Carić“, Novi Sad, mart. 2012.

5. Sudžuka E., Halilović, N.: Arbitražno rješavanje privatnopravnih trgovinskih sporova s elementom inostranosti u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Univertiteta „Vitez“ Vitez, br. 4, Vitez 2013. str. 241-267.

6. Sudžuka E.: Pravni režim odgovornosti kupca prema Bečkoj konvenciji i Zakonu o obligacionim odnosima FBiH,  Pravo –teorija i praksa, godina XXX, broj 7-9, Novi Sad, juli-septembar 2013, str. 60-75.

7. Dukić Mijatović, M., Čolović, V., Sudžuka E.: Međunarodni stečaj u pravu Republike Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine, Zbornik radova X tradicionalnog međunarodnog skupa „Pravnički dani prof. dr. Slavko Carić“ – Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu, Novi Sad, 2013. str. 58-73.

8. Sudžuka, E., Hasanspahić, S.: „Primio/sao sam „mito“, dokažite!“, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Univertiteta „Vitez“ Vitez, br. 5, Vitez 2013. str. 464-481.

9. Sudžuka E., Pločo M.: Pravni režim odgovornosti prodavca prema Bečkoj konvenciji i Zakonu o obligacionim odnosima FBiH, Zbornik radova Međunarodne konferencije „Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: Koliko daleko možemo ići?“, Tuzla decembar 2013.

10. Sudžuka, E.: Legal nature of lease agreement, Časopis Pravo-teorija i praksa, Pravnog fakulteta za pravosuđe i upravu Univerziteta Privredna akademija Novi Sad., rad je u proceduri objavljivanja

Učešće na naučnim konferencijama, seminarima i simpozijumima:

1. Konferencija „Pasionska baština Bosne i Hercegovine“, FC Vitez,  juni 2010. godine, izložen rad na temu: „Pravna zaštita kulturno-historijskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini“

2. IX tradicionalni međunarodni naučni skup „Pravnički dani prof. dr. Slavko Carić“ na temu „Savremene tendencije razvoja pravnih sistema država u regionu“, Novi Sad, 29-31.03.2012. godine. Izložen rad na temu: „Pojavni oblici i djelovanje države u savemenom Međunarodnom javnom i Međunarodnom poslovnom pravu“

3. Međunarodna naučna konferencija„Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: Koliko daleko možemo ići'“, Pravni fakultet Tuzla i Centar za društvena istraživanja Internacionalni Burch Univerzitet., decembar 2013., Izložen rad na temu: „Pravni režim odgovornosti prodavca prema Bečkoj konvenciji i ZOO-u – de lege lata i de lege ferenda“

4. Međunarodna naučna konfeencija:„Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu“,Novi Sad, decembar 2013.. izložen rad na temu: „Međunarodni stečaj u pravu Republike Srbije i Federcije Bosne i Hercegovine“