Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijativa da se oprosti dug građanima koji nisu plaćali komunalne naknade

dejan scepanovicPokrećem inicijativu da nadležna služba zajedno sa Komisijom za statut i propise Općinskog vijeća Visoko napravi formira komisiju koja će imati zadatak da do kraja ove kalendarske godine predloži izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi za korištenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje donesene 2004. godine, sa sljedećim ciljevima:

– opraštanje dosadašnjeg duga građana nastalog ovom Odlukom

– formiranje novih odnosno manjih koefcijenata za određivanje komunalne naknade po 1 m2

– uračunavanje plaćenih komunalnih naknada građana koji su redovno plaćali kao avansno plaćanje naknade za naredne godine, kako bismo izbjegli etiketu diskriminatornosti eventualnim izmjenama navedene odluke

– i priprema za proces naplaćivanja komunalne naknade od 2015. godine kroz pripremu nove odluke o visini komunalne naknade koja će biti pripremljena u skladu sa Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi za korištenje objekata i uređeaja zajedničke komunalne potrošnje, koje predloži komisija.

OBRAZLOŽENJE

S obzirom da je veliki broj građana nastanjenih u užem gradskom jezgru naše općine uputilo zahtjev za sastanak sa mnom povodom ovog problema te s obzirom da su svi jednoglasno ustanovili da ja naplaćivanje duga po osnovu komunalnih naknada retroaktivno od 2010. godine ozbiljan udarac na njihovo finansijsko i egzistencijalno stanje mislim da je naša odnosno dužnost vijećnika Općinskog vijeća kao predstavnika građana uzeti u obzir jako lošu poziciju naših građana te urgirati da se prestanu otperećavati dodatnim finansijskim nametima i taksama.

Ideja naplaćivanja komunalne naknade čija je visina određena kroz sistem zoniranja, a koja je zamišljena kao doprinos građana za održavanje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje (čišćenje javnih saobraćajnica, održavanje javne rasvjete, zelenih površina itd.) je jako dobra i logičan je slijed participacije građana u demokratskom društvu. Ali ipak moramo priznati da je retroaktivno naplaćivanje navedene naknade ozbiljan napad na finansijsko stanje naših građana, ali i da veliki broj rupa na saobraćajnicama, neadekvatna javna rasvjeta, neuređene zelene površine, divlje deponije, krađa šahtova, kreiraju sveobuhvatnu sliku kaosa koji navodi građane na razmišljanje ili da se od njih traži da plaćaju mnogo ili da takva neorganizovanost sistema ne zaslužuje plaćanje.

Također smatram da bi oprost duga i kreiranje odluke kojom bi se komunalne naknade uredile na način da bi bile prihvatljive za plaćanje građanima poštedio našu izvršnu vlast mnogo vremena, ali i mnogo sudskih parnica. S obzirom da je jedini mehanizam za prindudno naplačivanje ove naknade sudska parnica, bez obzira što će sasvim sigurno sud presuditi u korist općine, a na štetu građana, jasno je da će to općini uzeti jako mnogo vremena te dodatno produbiti jaz između građana i lokalne administracije.

S obzirom na sve navedeno mislim da bi usvajanje ove inicijative, ali njenih naknadnih produkata (prijedlog izmjena i dopuna navedene odluke) pokazalo da je Općinsko vijeće osjetljivo na lošu finansijsku situaciju naših građana.