Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Zašto je estetski zapušten Trg žrtava genocida u Srebrenici u centru grada?”

izet smajevic 2014Na 20. sjednici Općinskog vijeća Visoko, održanoj 26.7.2014. godine, vijećnik Izet Smajević postavio je sljedeće vijećničko pitanje: «Zašto je u sadašnjem arhitektonskom rješenju estetski zapušten Trg žrtava genocida u Srebrenici koji je lociran u centru Visokog?»

Na postavljeno vijećniĉko pitanje daje se sljedeći odgovor:

– Trg žrtava genocida u Srebrenici lociran je većim dijelom na zemljištu u privatnom vlasništvu, pa i zelena površina, kao centralni dio Trga, koja je u vlasništvu JP BH Pošte. Ranijih godina održavanje gore navedene zelene površine finansirano je iz budžeta Općine Visoko, iako ista nije javna zelena površina.

U proteklom periodu, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je vlasniku zelene površine na Trgu JP BH Pošte naložila da preuzme održavanje zelene površine u skladu sa Programom uređenja zelenih površina, s obzirom da ovo javno preduzeće nije bilo spremno finansirati izvođenje radova na održavanju zelenih površina od strane JKP «Gradsko groblje» Visoko. Nezadovoljni stanjem na terenu, nadležna komunalna inspekcija je pokrenula postupak – nalog za uređenje prostora, odnosno naložila mjere za održavanje zelene površine vlasniku JP BH Pošte.

Kada je u pitanju konačno privođenje Trga namjeni, Služba je na osnovu odobrenih sredstava u iznosu od 300.000KM, koja su obezbijeđena od sredstava za izdavanje GSM licence i projekta uređenja Trga, pokrenula postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na parcelama, odnosno objektima koji se trebaju ukloniti. U tom smislu, Općina je u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji i Odlukom o provođenju Regulacionog plana gradskog jezgra Visoko, pokrenula postupak sporazumnog rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina čije je uklanjanje potrebno u svrhu izgradnje gradskog trga.

Također, utvrđen je i Prijedlog odluke Općinskog vijeća o pokretanju postupka uklanjanja objekta u vlasništvu Općine Visoko. Napominjemo da je Općina Visoko pokrenula aktivnosti prema Vladi FBiH, Poreskoj upravi i Agenciji za privatizaciju FBiH, s ciljem pribavljanja potrebnih saglasnosti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa objekta u vlasništvu KTK.

Nakon provedenih gore navedenih aktivnosti, moći će se pristupiti realizaciji Regulacionog plana i privođenju prostora konaĉnoj namjeni.