Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općina izvorišta vode kao javno dobro sa JKP “Visoko” prebacuje na sebe

vrutak1U periodu imenovanja novog direktora JKP “Visoko”, a na osnovu konkursa na koji su se javila dva kandidata (Ermin Dlakić, Almir Hadžialić), Općina Visoko donijela je Odluku o pokretanju postupka i uspostavljanju javnog dobra na objektima vodosnabdijevanja gradske vodovodne mreže. Općinsko vijeće je saglasno da se nekretnine, nakon izvršenog prenosa prava na općinu Visoko, proglase javnim dobrom i kao takve upišu u zemljišnim knjigama. Skupštini JKP «Visoko» naloženo je da zakaže Skupštinu u skladu sa zakonom i donese notarski obrađenu Odluku o prenosu prava nad nekretninama na općinu Visoko kao osnivaĉa i podnese zahtjev za uknjižbu nadležnom Zemljišnoknjižnom uredu, te da saglasnost za proglašenje predmetnih nekretnina javnim dobrom.

U Članu 4. ove Odluke javna dobra daju se na trajno upravljanje i korištenje javnom preduzeću koje obavlja komunalnu djelatnost vodosnabdijevanja, bez naknade.

Razlozi za donošenje

Zakonom o stvarnim pravima propisano je da su javna dobra stvari koje su po zakonu namijenjene da služe svima pod jednakim uslovima. O općim i javnim dobrima vodi brigu i njima upravlja za to određeni subjekt javnog prava (Federacija, Kanton, grad ili općina) što se određuje posebnim zakonom. S obzirom da nekretnine iz predložene Odluke u naravi predstavljaju vodozaštitne objekte, izvorišta, kao i zemljište za njihovu redovnu upotrebu i kao takvi predstavljuju objekte vodosnabdjevanja, to je sasvim opravdano da iste dobiju status javnog dobra. Naime, radi se o izvorištu «Vrutak», rezervoaru u Ljetoviku i Percu i pripadajućem zemljištu i objektima koji služe za njihovu redovnu upotrebu. Predložene nekretnine upisane su u zemljišnoknjižnoj evidenciji s pravom raspolaganja 1/1 udio općine Visoko i trajnim pravom korištenja udio 1/1 u korist JKP «Visoĉica» Visoko.

Uvidom u historijat utvrđeno je da su ove nekretnine, primjenom tada važećih zakona, date na korištenje JKP «Visoĉica» Visoko od strane općine Visoko koja je do tada bila upisana kao nosilac prava – opštenarodna imovina.
Stupanjem na snagu Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima JKP «Visoĉica» Visoko dobiva status društva sa ograniĉenom odgovornošću ĉiji je jedini osnivač općina Visoko. Shodno svojim ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o principima lokalne samouprave i Statutom općine Visoko, Općinsko vijeće Visoko je ovlašteno da donese Odluku o pokretanju postupka i uspostavljanju statusa javnog dobra na predmetnim nekretninama.

Provedbom ove Odluke ostvaruje se zaštita nekretnina, koje u naravi predstavljaju javno dobro, od mogućnosti opterećenja, prometovanja i sprečavanja unosa predmetnih nekretnina u početni bilans preduzeća u slučaju donošenja Zakona o privatizaciji javnih preduzeća.