Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mještani MZ Željeznička stanica i MZ Arnautovići su protiv poslovne zone

ozrakovici visokoOpćinsko vijeće Visoko, na 19. sjednici održanoj 20.6.2014. godine, donijelo je Zaključak kojim usvaja Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana poslovne zone „Ozrakovići“ Visoko – lokalitet I, te o istom otvara javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Za provođenje javne rasprave zadužena je Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina. Realizujući Zaključak Općinskog vijeća, nadležna općinska služba, putem lokalnih medija i web stranice Općine Visoko informisala je javnost o usvojenom Nacrtu i otvorenoj javnoj raspravi, te dala na uvid Nacrt odluke, sa tekstualnim i grafičkim prikazom Regulacionog plana. Kako tokom prvih 20 dana javne rasprave nije bilo učesnika iste, niti primjedbi i sugestija, upućen je pisani poziv mjesnim zajednicama koje gravitiraju području obuhvata Regulacionog plana da daju svoje prijedloge, primjedbe ili sugestije na isti.

U tom cilju, dana 31.7.2014. godine u foajeu Gradskog kina Visoko, održana je prezentacija Regulacionog plana na kojoj je bio prisutan određen broj vlasnika parcela, kao i privrednika sa područja koji obuhvata Regulacioni plan. Tom prilikom, prisutnima je data mogućnost uvida u dati projekt, te davanja sugestija i primjedbi, nakon čega je zaključeno da se javna rasprava produži, te pruži mogućnost svim zainteresiranim da daju svoje mišljenje. Prihvatajući prijedlog da se javna rasprava produži, Općinska načelnica i nadležna općinska služba uputili su poziv svim privrednim subjektima iz industrijske zone Ozrakovići, te je dana 2.9.2014. godine u maloj sali Općine, održana ponovna prezentacija Regulacionog plana, na kojoj je prisustvovalo šest privrednika koji gravitiraju i posluju na području poslovne zone Ozrakovići. Na ovoj javnoj raspravi osnovna primjedba je bila da je previše saobraćajnica u odnosu na površinu obuhvata Regulacionog plana, što može iziskivati dodatne troškove Općine u daljem postupku eksproprijacije. Predloženo je da putni pravci idu granicama parcela, da se iste ne presijecaju, te da jedan krak saobraćajnice bude uključen u budući kružni tok kod naplatnih kućica, sa izlazom u Ulici Kadije Uvejsa.

Zapisnik sa javne rasprave, sa datim primjedbama i prijedlozima, dostavljen je nosiocu izrade Regulacionog plana Institutu za građevinarstvo „IG“ Banja Luka koji je uvažio sugestije vezane za broj saobraćajnica, te dao obrazloženje za primjedbe i sugestije koje nisu uvažene. Dana 9.9.2014. godine u velikoj sali Općine ponovo je održana prezentacija Regulacionog plana na kojoj su, pored predstavnika nadležne općinske službe, prisustvovali i predstavnici nosioca izrade Instituta za građevinarstvo „IG“ Banja Luka. Prezentaciji je prisustvovao određen broj privrednika i građana sa podruĉja koji obuhvata Regulacioni plan. Tom prilikom data je usporedba datih primjedbi sa rješenjem i prijedlogom nosioca izrade, kao i obrazloženje za prijedloge koji nisu usvojeni. Prisutni su bili zadovoljni datim obrazloženjem.

Dana 29.9.2014. godine, nadležnoj općinskoj službi dostavljena je peticija grupe građana (56 građana) MZ Željezniĉka stanica i MZ Arnautovići – vlasnika parcela u poslovnoj zoni, u kojoj su izrazili svoje protivljenje izgradnji poslovne zone Ozrakovići. Tim povodom, održana je prezentacija novog rješenja Regulacionog plana, dana 3.10.2014. godine u velikoj sali Općine u 15 sati sa potpisnicima upućene peticije. Tom prilikom, prisutni predstavnici mjesnih zajednica Željezniĉka stanica i Arnautovići – potpisnici peticije (17 građana) uputili su zahtjev da podruĉje poslovne zone Ozrakovići ostane i dalje poljoprivredno, cijeneći da će se vlasnicima parcela u ovoj zoni oduzimati zemljište. Prisutnima je dato obrazloženje da ranijim izmjenama Prostornog plana općine Visoko iz 1986. godine ovo područje nije planirano kao poljoprivredno zemljište, da se ovim Regulacionim planom utvrđuju gabariti i spratnost objekata, odnosno detaljno razrađuju uslovi buduće gradnje, te da se istim ne ulazi u vlasništvo, odnosno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Regulacioni plan je planski dokument i
njegova realizacija podrazumijeva niz postupaka koji će se provoditi u dogovoru i saradnji sa vlasnicima parcela ove zone, a u skladu sa zakonom (Zakonom o prostornom uređenju i građenju, Zakonom o eksproprijaciji-kojim je propisana eksproprijacija po trenutnoj tržišnoj vrijednosti zemljišta). Na sastanku je zaključeno da se tačno utvrde sve lokacije kojima prolaze saobraćajnice, koliko se zemljišta treba izuzeti od pojedinih parcela, te ispita da li su vlasnici parcela zadovoljni, obzirom da iste dobivaju veću vrijednost prolaskom saobraćajnica, odnosno da se vlasnici pozovu u Općinu kako bi se detaljnije upoznali o Regulacionom planu.

Realizujući zakljuĉeno, nadležna služba je poduzela aktivnosti i utvrdila da dijelovi 255 parcela, u vlasništvu/suvlasništvu 290 građana, ulaze u saobraćajnice i putni pojas, a ukupna površina tih dijelova je 5,14 hektara.
U toku su aktivnosti na pozivanju vlasnika parcela, radi njihovog upoznavanja o predloženom planu. U tom cilju, upućen je javni poziv vlasnicima parcela putem web stranice Općine, savjeta mjesnih zajednica Arnautovići i Željezniĉka stanica, a isti je objavljen i na oglasnim pločama ovih mjesnih zajednica. Istog dana, 3.10.2014. godine u velikoj sali Općine u 14 sati, održana je predstavnicima privrednika ove zone prezentacija novog rješenja Regulacionog plana, na kojoj su privrednici dali svoje konkretne prijedloge i sugestije. Nosilac izrade Regulacionog plana, Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, na osnovu upućenih primjedbi, prijedloga i sugestija, sačinio je novo rješenje istog, te se uz Prijedlog odluke dostavlja tekstualni i grafiĉki dio Regulacionog plana.