Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

«Abras Company» d.o.o. se obavezuje da će u cjelosti finansirati izgradnju bivšeg obdaništa u Prijekom po principu «ključ u ruke»

obdaniste prijeko rusenjeOpćina Visoko donijela je Odluku o davanju saglasnosti za izgradnju odgojno-obrazovnog objekta u naselju Prijeko. Ovom Odlukom Općinsko vijeće daje saglasnost za izgradnju objekta u naselju Prijeko na parceli oznaĉenoj k.č. 3567 K.O. Visoko, gradilište površine 3914 m2 , sa upisanim pravom raspolaganja i privremenim pravom korištenja zemljišta radi građenja u korist općine Visoko, udio 1/1, za obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti. Dato je ovlaštenje Općinskoj naĉelnici da zakljuĉi Ugovor o finansiranju izgradnje objekta sa firmom «Abras Company» d.o.o., vlasnika Ahmeda Alabrasa, uz obavezu upisa zabrane otuđenja objekta u zemljišnoknjižnoj evidenciji i zabrane promjene namjene objekta.

Ovom odlukom «Abras Company» d.o.o. se obavezuje da će u cjelosti finansirati izgradnju objekta po principu «ključ u ruke», snositi sve troškove izrade projektne dokumentacije i troškove vanjskog uređenja. Dok sve troškove vezane za izdavanje potrebnih dozvola, saglasnosti, troškove zaključenja Ugovora, nadzora i slično snosi Općina Visoko.

Općina Visoko se obavezuje da će u odgojno-obrazovnoj ustanovi, smještenoj u objektu čija je izgradnja predmet ove Odluke, omogućiti dobrovoljno održavanje nastave iz predmeta vjeronauke. Izgrađeni objekat će se nakon izdavanja upotrebne dozvole upisati u zemljišnim knjigama kao vlasništvo Općine Visoko, udio 1/1 sa zabilježbom zabrane otuđenja objekta i zabrane promjene namjene objekta, te dati na upotrebu Javnoj ustanovi za obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti, a u skladu sa važeĉom regulativom.

Razlozi za donošenje

Općinskoj načelnici Visoko obratila se firma «Abras Company» vlasnika Ahmeda Alabrasa, pismom namjere i prijedlogom za izgradnju obdaništa u Prijekom, a nakon prethodno obavljenih usmenih razgovora. U navedenom pismu firma «Abras Company» predlaže da svojim sredstvima izgradi objekat obdaništa u Prijekom. U pismu namjere navodi se da bi to bio jedan od društveno korisnih projekata ove kompanije, odnosno njenog vlasnika, koji zauzvrat ne traži nikakvu materijalnu korist, sa ciljem da izgrađeni objekat kao trajno dobro (vakuf) ostane gradu Visokom. Vlasnik kompanije kao donator od Općine Visoko traži da se u obdaništu omogući održavanje časa vjeronauke za djecu čiji roditelji to žele, te da se tokom ljetnog raspusta u prostorijama obdaništa organizuju kursevi arapskog jezika.

Općinska naĉelnica poduzela je niz aktivnosti u cilju sagledavanja zakonskih mogućnosti za prihvatanje pisma namjere i donošenja potrebne Odluke Općinskog vijeća. U vezi sa navedenim potrebno je istaći da je:

– Općinsko vijeće je na 26. sjednici održanoj dana 12.02.2011. godine donijelo Odluku kojom je izvršena pretvorba izgrađenog u neizgrađeno građevinsko zemljište na parceli označenoj kao k.ĉ. 3567 K.O. Visoko i kojom je izvršena promjena upisanog trajnog prava korištenja zemljišta na predmetnoj parceli u privremeno pravo korištenja zemljišta radi građenja i prenos neizgrađenog građevinskog zemljišta sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje na Općinu Visoko;
– Općinsko vijeće na 29. sjednici održanoj dana 28.04.2011. godine i 32. sjednici održanoj dana 28.07.2011. godine donijelo Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, uz napomenu da nakon donošenja navedenih odluka nije uspjela dodjela putem raspisanih javnih konkursa.

Cijeneći da pismo namjere treba podržati i prihvatiti ponuđenu donaciju, jer su ispunjeni svi zakonski uslovi, te nema smetnji, Općinska načelnica je utvrdila prjedlog Odluke. U prijedlogu Odluke propisano je da se Općina Visoko obavezuje da će u odgojno-obrazovnoj ustanovi omogućiti dobrovoljno održavanje časa iz predmeta vjeronauka, jer za isto ne postoje zakonske smetnje, odnosno organizovanje nastave vjeronauke nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZE-DO kantona («Sl.novine ZE-DO kantona» broj 7/10). Također cijenimo da ova Odluka ne mora sadržavati odredbe o eventualnom organizovanju kurseva stranih jezika, obzirom da je rijeć o ustanovi odgojno-obrazovnog karaktera čija je to djelatnost.

Prijedlog Odluke je dostavljen Općinskom vijeću Visoko na razmatranje i usvajanje.