Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Top lista nepotista

opcina visokoZa one koji još uvijek vjeruju u pravdu i transparentnost i one koji vjeruju da se na osnovu znanja i pameti može dobiti posao u Općini Visoko objavljujemo aktuelni oglas za popunu radnih mjesta, a koji se nalazi na web stranici Agencije za državnu službu FBiH (http://www.adsfbih.gov.ba). Podsjećamo, već ranije smo pisali o popuni radnih mjesta u Općini Visoko, a hirurški precizno, istina malo sporije, popunjava se jedna po jedna pozicija.

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Visoko, objavljuje Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko.

     
 1. Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj                                                                     – 1 (jedan) izvršilac
 2. Komunalno-putni inspektor u Odsjeku za inspekcijske poslove u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove                                                – 1 (jedan) izvršilac
 3. Stručni saradnik za postupak javne nabavke u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj

                                                                                                         – 1 (jedan) izvršilac

 1. Stručni saradnik za upravno-pravne poslove u Odsjeku za stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline u Službi za urbanizam, stambeno – komunalne poslove i katastar nekretnina                                                                   – 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: Neposredno organizuje rad Odsjeka i sprovodi utvrđenu politiku lokalnog ekonomskog razvoja i predlaže mjere za njeno unapređenje; prati propise iz djelokruga rada odsjeka i daje uputstva za njihovu konkretnu primjenu; sudjeluje u praćenju, analizi i vrednovanju ostvarivanja razvojnih programa i projekata za kandidiranje na konkurse Evropske unije za područje općine; koordinira rad i brine o pravovremenom izvršavanju poslova na pripremi i kandidiranju projekata iz djelokruga rada Odsjeka prema resornim ministarstvima, državnim fondovima i fondovima EU; promovira općinu kao mjesto za investiranje, poslovni razvoj i turizam, a posebno na promociji poduzetništva općine; obezbjeđuje blagovremeno i zakonito vršenje poslova iz djelokruga Odsjeka; raspoređuje poslove i zadatke na izvršioce; utvrđuje plan rada Odsjeka (godišnji i operativni-mjesečni) i stara se o njegovom izvršenju; kontroliše rad izvršilaca posla u Odsjeku i utvrđuje plan godišnjih odmora uposlenika; priprema prijedloge odluka za Općinsko vijeće u oblasti unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja; predlaže podsticajne mjere za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja; predlaže prioritetne projekte vezane za razvoj i investicije u okviru lokalne zajednice i vrši pripremne radnje za njihovu realizaciju; ostvaruje saradnju sa drugim odsjecima i službama unutar općine, sa nadležnim institucijama na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou, te razvojnim agencijama; odgovoran je za primjenu ISO standarda kroz redovno praćenje usvojenog Poslovnika o kvalitetu i okolišu, usvojenih procedura po zahtjevima ISO standarda, procedura Službe, kvartalno izvještavanje o funkcionisanju sistema, održavanje standarda predlaganjem korektivnih i preventivnih mjera, te  dostavu prijedloga za poboljšanje; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je pomoćniku načelnice.

02. Opis poslova: Vrši nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa kojima se reguliše komunalni red na području općine, prati propise iz nadležnosti komunalne inspekcije i zaštite okoline i obavještava šefa Odsjeka o mjerama koje treba poduzeti, izrađuje i učestvuje u izradi odluka i drugih propisa i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti, vrši kontrolu primjene propisa iz nadležnosti nadzora komunalne inspekcije i zaštite okolice, zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju propisi iz oblasti nadzora ove inspekcije, podnosi prijave nadležnim organima, vodi nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa kojima se reguliše pitanje puteva iz nadležnosti općine, sarađuje sa kantonalnom inspekcijom oko nadzora nad regionalnim i lokalnim cestama na području općine, vodi evidenciju podataka o putevima, objektima na putu, putnim pojasima, saobraćajnoj signalizaciji i opremi na putevima, vodi evidenciju podataka o klizištima, priprema prijedloge sanacije, prati stanje i vrši izradu informacija o stanju putne mreže, vodi evidenciju i ukazuje na potrebu parking prostora, signalizacije na putnoj mreži, izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o svom radu, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

03. Opis poslova: Prati propise iz djelokruga rada odsjeka, vrši sve poslove javnih nabavki iz djelokruga Službe, vodi upravni postupak vezan za javne nabavke, vodi evidenciju o postupcima javnih nabavki, izrađuje izvještaje o provedenim javnim nabavkama, prati realizaciju javnih nabavki, izvršenje ugovora i kontrolu kvaliteta isporučenih dobara i izvršenih usluga, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

04. Opis poslova: Prati propise iz djelokruga rada odsjeka, vodi prvostepeni upravni postupak i u vezi s tim vrši uviđaj na licu mjesta, vrši izradu nacrta prvostepenih rješenja i drugih akata iz oblasti stambeno-komunalnih poslova i zaštite okoline, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Odsjeka, učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih izvještaja o radu, priprema nacrte uvjerenja iz evidencija koje vodi Odsjek, priprema podatke za izradu programa, izvještaja i analiza iz djelokruga rada Odsjeka, po potrebi prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima iz nadležnosti Odsjeka, vodi internu evidenciju upravnih predmeta i sastavlja izvještaje o toku rješavanja i riješenosti upravnih predmeta i dostavlja ih šefu Odsjeka, kao i utvrđivanje činjenica za koje se ne vodi službena evidencija, sprovodi administrativno izvršenje rješenja, vodi postupak javnih nabavki za potrebe Odsjeka, vrši kontrolu i nadzor nad korištenjem stanova, poslovnih prostora i nekretnina za koje se vodi evidencija u ovom Odsjeku i poduzima zakonom propisane mjere, vrši uvodjenje korisnika u poslovni prostor, te prati popis zatečenih stvari, obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja tehničke, ekonomske ili pravne struke,

– najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru,

– aktivno poznavanje engleskog jezika,

Za poziciju 02:

– VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja društvene, tehničke ili prirodne struke,

– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 03:

– VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (sa ostvarenih najmanje 180 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 04:

– VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (sa ostvarenih najmanje 180 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

– poznavanje rada na računaru. 

Prijavljivanje na konkurs:

 1. Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
 2. Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
 3. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
 4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 5. kandidati za radna mjesta stručnog saradnika (pozicije 03. i 04.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:

– dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i

– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

 1. dokaz o poznavanju rada na računaru
 2. dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika -za poziciju 01.  (prema članu 3. Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine-  „Službene novine Federacije BiH“ broj 37/11),
 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati,  će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Ul. Kučukovići br. 2

72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 DIREKTOR

mr.sc.  Sead Maslo