Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Koliko i koje medije plaća Općina Visoko i da li je moralno i zakonski raditi u isto vrijeme za JP RTV Visoko i neki privatni medij?

dejoVijećnik Dejan Šćepanović je na posljednjoj sjednici OV Visoko postavio dva vijećnička pitanja. Nakon demistifikacije netransparentnog upošljavanja podobnih stranačkih kadrova u Općini Visoko, na što je potrošio dva vijećnička pitanja, na koja nikad nije dobio zvanične odgovore, ali je javnosti sam pojasnio detalje upošljavanje po podobnosti i nepotizmu i nakon “ogoljavanja” priče oko davanja novca kroz javni poziv na NVO gdje je također potrošio dva vijećnička pitanja istražujući, kako, kome i na osnovu čega se dodjeljuje budžetski novac, za što je morao i lično otići u nadležnu Službu po odgovore, najnovija vijećnička pitanja su vezana za demistifikaciju dodjele novca visočkim medijima, odnosno da li postoje novinari koji rade i ostvaruju prihode u jedinom javnom mediju JP RTV Visoko, a da istodobno rade i za neke privatne medije i koliko je to moralno i zakonski dozvoljeno? U iščekivanju smislenog, a ne nekog infantilnog odgovora nadležne službe objavljujemo pitanja Šćepanovića koja su na kraju prošle sjednice OV Visoko dostavljena u pismenoj formi.

1. Da li Općina Visoko ima zvanično sklopljene ugovore sa privatnim medijskim kućama i agencijama sa područja općine Visoko za medijsko praćenje i informisanje građanstva? Ukoliko ima – sa kojim medijskim kućama i agencijama? I koja je vrijednost tih ugovora?

2. Da li menadžment JP RTV Visoko posjeduje informacije da unutar redova novinara uposlenih u tom preduzeću ima i onih koji pored rada u tom JAVNOM preduzeću obavljaju poslove novinara i za privatne medijske kuće i agencije? Ukoliko menadžment ima takve informacije želim imena tih novinara odnonsno objašnjenje menadžmenta kako takve aktivnosti tih novinara nisu u koliziji sa propisima i etičkim kodeksima koji su na snazi unutar JP RTV Visoko odnosno sa opštim etičkim normama demokratije?