Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zdravstveni savjet će brojati 11 članova

dom zdravlja visokoPrilikom razmatranja Informacije o provođenju Javnog poziva za imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Visoko na 18. sjednici održanoj 06.06.2014. godine, Općinsko vijeće Visoko je donijelo Zaključak koji je zadužilo nadležnu općinsku službu da u saradnji sa institucijama i udruženjima koje čine sastav Zdravstvenog savjeta općine Visoko, pripremi prijedlog kandidata, a na osnovu čega će Općinska načelnica utvrditi konačan prijedlog kandidata za članove Zdravstvenog savjeta općine Visoko (ukupno 11 članova) i isti dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje, sa rokom od 30 dana za realizaciju istog.

U skladu sa naprijed navedenim je pripremljen prijedlog ove Odluke, te se dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Član 1.

Imenuje se Zdravstveni savjet općine Visoko u sastavu:

 1. Amra Omebegović, predstavnik Općina Visoko;
 2. Mirzeta Burko, predstavnik Općine Visoko;
 3. prim. dr. Džemila Mustafić, stručno vijeće JU «Dom zdravlja» Visoko;
 4. Smailagić Hamdija, predstavnik zdravstvenog sindikata;
 5. Ljubica Mlinarić, predstavnica pacijenata i Udruženja «Nit života»;
 6. Murić Muhamed, predstavnik pacijenata i Udruženja «ILHBBHCV»;
 7. Erma Dautović, predstavnica Crvenog Križa Visoko;
 8. Melina Halilović, Omladinska romska inicijativa «Budi mi prijatelj»;
 9. Hajrudin Brotlija, Udruženje RVI «Visoko 92»;
 10. Refik Mušija, Udruženje penzionera općine Visoko;
 11. Armin Omanović, Udruženje «Sretna porodica».

Član 2.

Zadatak Zdravstvenog savjeta je da:

– planira i evaluira provođenje zdravstvene zaštite na području općine Visoko;

– daje mišljenja na planove i programe zdravstvene zaštite za područje općine Visoko;

– predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite;

– prati povrede prava pacijenta i poduzima mjere za unapređenje tih prava na području općine Visoko;

– podnosi Općinskom vijeću godišnji izvještaj o svom radu;

– te obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Član 3.

Zdravstveni Savjet će svoj rad regulisati donošenjem posebnog Pravilnika o radu Zdravstvenog savjeta općine Visoko.

Član 4.          

Zdravstveni savjet općine Visoko se imenuje na period od četiri godine.

Član 5.

Koordinaciju rada Zdravstvenog savjeta, pružanje stručne i tehničke pomoći u radu Zdravstvenog savjeta vršit će Služba  za društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu općine Visoko.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku općine Visoko».