Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Naknade za članove nadzornih i upravnih odbora 120, 100, 60 i 50KM

konvertibilne-marke1Povodom inicijative vijećnika Jasmina Omanovića koja je podnesena na 16. sjednici, održanoj 26.3.2014. godine, a sa ciljem da se odlukom Općinskog vijeća uredi pitanje naknade za rad nadzornih odbora javnih preduzeća i upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova, predlaže se donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća i za upravne i nadzorne odbore javnih ustanova općine Visoko.

Cijeneći da se na ovaj način detaljno utvrđuju navedene naknade, predlaže se Općinskom vijeću usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju visine naknade za nadzorne odbore javnih preduzeća i za upravne i nadzorne odbore javnih ustanova općine Visoko.

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za rad nadzornih odbora javnih preduzeća i za rad upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova općine Visoko.

Član 2.

Naknada za predsjednika i članove nadzornog odbora javnog preduzeća, kao i naknada za predsjednika i članove Upravnog odbora JU Dom zdravlja Visoko, utvrđuje se u mjesečnom iznosu i to:

– za predsjednika 120 KM,

– za člana 100 KM.

Član 3.

Naknada za predsjednika i članove upravnog odbora, odnosno nadzornog odbora javne ustanove utvrđuje se u mjesečnom iznosu i to:

– za predsjednika 60 KM,

– za člana 50 KM.

Član 4.

Sredstva za isplatu naknada utvrđenih u članu 2. i 3. ove odluke obezbijedit će se iz sredstava javnih preduzeća, odnosno javnih ustanova.

Utvrđena naknada neće se isplaćivati u mjesecu u kojem nije održana sjednica nadzornog odbora javnog preduzeća, odnosno sjednica upravnog ili nadzornog odbora javne ustanove.

Ukoliko bude održano više sjednica u mjesecu, članovima nadzornog odbora javnog preduzeća, odnosno upravnog ili nadzornog odbora javne ustanove pripada naknada iz člana 2. i 3. ove odluke.

Član 5.

Nadzorni odbori javnih preduzeća, odnosno upravni i nadzorni odbori javnih ustanova dužni su da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, svojim aktima propišu način sazivanja i održavanja sjednica tokom mjeseca, kao i druga pitanja bitna za njihov rad.

Član 6.

Zadužuje se Služba za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj da prati realizaciju ove odluke i o istom dostavi Općinskoj načelnici i Općinskom vijeću godišnji izvještaj.

Član 7.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Zaključak Općinskog načelnika Visoko, broj: 01/2-02-436/06 od 6.7.2006. godine.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku općine Visoko».