Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Franjevačka klasična gimnazija realizuje projekt izgradnje sportske dvorane

franjevacki samostanOpćinskom vijeću Visoko obratila se Franjevačka klasična gimnazija molbom za davanje pismene podrške projektu sportske dvorane na lokalitetu kasarne „Ahmet Fetahagić“ Visoko.

Naime, Odlukom Vlade FBiH o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane, broj: 770/06 od 5.10.2006. godine, dio kasarne „Ahmet Fetahagić“ Visoko, ukupne površine 21.000 m2 vraćen je na upotrebu Franjevačkom provincijalijatu Bosne Srebrene, a dio kasarne „Ahmet Fetahagić“ Visoko, ukupne površine 88.229 m2 vraćen je na upotrebu Islamskoj zajednici u BiH – Medžlis Islamske zajednice Visoko.

U gore navedenoj molbi, Franjevačka klasična gimnazija navodi da objekat sportske dvorane namjeravaju izgraditi na dijelu vraćenog terena koji je do 1945. godine pripadao Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, potom je nacionaliziran, a od 2006. godine vraćen je na upotrebu Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, kao neperspektivna vojna imovina.

U realizaciji projekta sportske dvorane, Franjevačka klasična gimnazija u Visokom dužna je riješiti imovinsko-pravne odnose, kako bi predmetno zemljište dobila u vlasništvu. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa stiču se uslovi za pokretanje postupka u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju.

U vezi sa naprijed navedenim, Prijedlog odluke o davanju podrške projektu sportske dvorane Franjevačke klasične gimnazije u Visokom dostavlja se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI OSNOV za donošenje Odluke o davanju podrške projektu sportske dvorane Franjevačke klasične gimnazije u Visokom sadržan je u člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave («Službene novine FBiH», broj 49/06 i 51/09) i članu 22. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 1/11 i 8/13) kojima je propisana nadležnost Općinskog vijeća.