Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općinsko vijeće Visoko donijelo Odluku o usvajanju Urbanističkog projekta Centar u Visokom

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

urbanisticki plan1Na osnovu člana 37.stav 7 Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 1/14) i člana 22. Statuta općina Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj :1/11 i 8/13), Općinsko vijeće Visok donosi Odluku o usvajanju Urbanističkog projekta Centar, u Visokom.

I

Usvaja se Urbanistički projekt – Centar, u Visokom (u daljem tekstu: Urbanistiĉki projekt).

II

Granica obuhvata Urbanističkog projekta polazi lijevom stranom dijela ulice Alije Izetbegovića zatim ulazi u ulicu Matrakčijina gdje obuhvata plato ispred kina i završava sa ulicom Braće Zečevića. Od ulice Braće Zečevića ide ulicom Delahmetovića do raskrsnice sa ulicom Dr.Džananovića, zatim ide ulicom Dr.Džananovića do ulice Alije Izetbegovića, s tim da parcele sa objektima koji su orijentisani na ulicu Dr.Džanaovića ulaze u obuhvat počev od stambeno-poslovnog objekta na adresi ulica Dr. Džananovića br.10, a završno sa objektom u kojem se nalazi općinski poslovni prostor (bivša knjižara).

Granica prelazi ulicu Alije Izetbegovića, pa preko bašte Jagoda izlazi na buduću pješačku šetnicu pored rijeke Bosne, te se granica proteže duž kompletne obale Ade i vraća na početnu tačku u ulici Alije Izetbegovića.      

III

Urbanistički projekt sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela koji je sačinjen prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine FBiH“, br. 63/04,50/07 i 84/10).

IV

Urbanistiĉki projekt koji čini sastavni dio ove Odluke čuva se u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina općine Visoko.

V

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Visoko“.

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbama ĉlana 37. stav 7 Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 1/14) i člana 22. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 1/11 i 8/13).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Općinsko vijeće Visoko  je na 17. sjednici održanoj dana 25.04.2014.godine donijelo Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o usvajanju  Urbanističkog projekta Centar, u Visokom i otvaranju javne rasprave u trajanju od 30 dana.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, je bio nosilac izrade Urbanističkog projekta sa kojim je i zaključen ugovor o izradi. Povodom prezentiranja Urbanistiĉkog projekta Centar, u Visokom održana je javna rasprava 22.,23. i 26.05.2014.godine u foajeu Gradskog kina u Visokom od 14,00 do 16,00 sati. Prisutni građani su imali priliku da izvrše uvid u dati projekt, te da daju svoje prijedloge i primjedbe, a dana 04.06.2014.godine održana je i završna  javna rasprava u Velikoj sali općine Visoko na kojoj su također prisutni građani dali svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe. Primjedbe građana su se odnosile na sljedeće:

– U Urbanistiĉkom projektu Centar, u Visokom su nelogično postavljene granice obuhvata u smislu izostavljanja nekih najznačajnijih objekata koji definiraju fasadno platno glavne ulice u gradu poput muzeja i Gradskog kina, -Izgradnjom novih objekata predviđenih Urbanistiĉkim projektom Centar bila bi saobraćajna mreža otežana te bi se dodatno opteretili protok i funkcionisanje saobraćaja,

– Izgradnjom savremenog objekta sačinjenog od poslovnih prostora u prizemlju i prvom spratu, te garaža u dva nivoa, karakter osmišljenog prostora bio bi izvan konteksta u smislu funkcije, te tipa gradnje postojećih objekata koji ga okružuju, a koji datiraju iz perioda Austro-Ugarske,

– Lokacija novoprojektovanog objekta je neadekvatna, te u kombinaciji sa mirujućim saobraćajem u okolini i prilazu parkiralištu bi izazvala dodatnu pometnju u saobraćaju,

 – Potrebno je ucrtane objekte obuhvata Urbanistiĉkog projekta Centar dopuniti u skladu sa postojećim stanjem.

Nakon provedene javne rasprave sačinjen je Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

PRAVNI OSNOV  

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadrţan je u odredbama ĉlana 37. stav 7 Zakona o prostornom ureĊenju i graĊenju („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 1/14) i ĉlana 22. Statuta općine Visoko  („Sluţbeni glasnik općine Visoko“, broj: 1/11 i 8/13).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE  

Općinsko vijeće Visoko je na 17. sjednici odrţanoj dana 25.04.2014.godine donijelo Zakljuĉak o usvajanju Nacrta Odluke o usvajanju Urbanistiĉkog projekta Centar, u Visokom i otvaranju javne rasprave u trajanju od 30 dana.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, je bio nosilac izrade Urbanistiĉkog projekta sa kojim je i zakljuĉen ugovor o izradi. Povodom prezentiranja Urbanistiĉkog projekta Centar, u Visokom održana je javna rasprava 22.,23. i 26.05.2014.godine u foajeu Gradskog kina u Visokom od 14,00 do 16,00 sati. Prisutni građani su imali priliku da izvrše uvid u dati projekt, te da daju svoje prijedloge i primjedbe, a dana 04.06.2014.godine održana je i završna javna rasprava u Velikoj sali općine Visoko na kojoj su također prisutni građani dali svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe. Primjedbe građana su se odnosile na sljedeće:

-U Urbanistiĉkom projektu Centar, u Visokom su nelogiĉno postavljene granice obuhvata u smislu izostavljanja nekih najznaĉajnijih objekata koji definiraju fasadno platno glavne ulice u gradu poput mujeza i Gradskog kina, -Izgradnjom novih objekata predviđenih Urbanistiĉkim projektom Centar bila bi saobraćajna mreža otežana te bi se dodatno opteretili protok i funkcionisanje saobraćaja, -Izgradnjom savremenog objekta saĉinjenog od poslovnih prostora u prizemlju i prvom spratu, te garaža u dva nivoa, karakter osmišljenog prostora bio bi izvan konteksta u smislu funkcije, te tipa gradnje postojećih objekata koji ga okružuju, a koji datiraju iz perioda Austro-Ugarske, -Lokacija novoprojektovanog objekta je neadekvatna, te u kombinaciji sa mirujućim saobraćajem u okolini i prilazu parkiralištu bi izazvala dodatnu pometnju u saobraćaju i -Potrebno je ucrtane objekte obuhvata Urbanistiĉkog projekta Centar dopuniti u skladu sa postojećim stanjem.

Nakon provedene javne rasprave saĉinjen je Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi.

Urbanistiĉki projekt -Centar, u Visokom je u obuhvatu Regulacionog plana gradskog jezgra Visoko(„Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 6/00). Prijedlog ove Odluke se dostavlja se Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

PRILOG: Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi.