Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Online prezentacija projekta “Krug – idejno urbanističko rješenje užeg centra Visokog”

Krug

Nakon što je u ponedjeljak, 09.06.2014. godine, u prostorijama Galerije “Likum76” održana prezentacija projekta “Krug – idejno urbanističko rješenje užeg centra grada Visoko”, koji su kreirali članovi Udruženja građana “Setup”, ovog puta vam donosimo i online prezentaciju, sa popratnim dokumentom za objašnjenje ovog projekta. Članovi naše redakcije potrudili su se da olakšaju našim dragim čitaocima, stoga vam uz popratnu dokumentaciju donosimo i video prezentaciju ovog projekta kreiranu na osnovu fotografija iz prezentacije UG “Setup”.

Video prezentaciju možete pogledati na linku:  https://www.youtube.com/watch?v=IFi9vz5qPRw 

{youtube}IFi9vz5qPRw{/youtube}

Također, fotografije iz ove prezentacije možete pogledati na Facebook stranici UG “Setup”:  https://www.facebook.com/nvoSetup/photos_stream

Uz ovaj video, također, članovi UG “Setup” priložili su nam i dokument koji objašnjava ovaj projekt, a u dokumentu stoji:

 

KRUG VISOKO

                Posmatrani obuhvat smješten je u samom gradskom jezgru Visokog, na mjestu susretanja različitih kulturnih tekovina, graditeljskog naslijeđa iz različitih vremenskih perioda koji ujedno daju predstavu o razvoju samog grada kroz vrijeme.

                Posmatrajući zadani obuhvat logičnim se nametnulo proširivanje obuhvata na cjeline koje direktno korespondiraju sa istim. Predmetni obuhvat podrazumijeva longitudinalni potez počev od Sebilja preko glavne gradske ulice do hotela Visoko, odnosno, proširuje se na obale rijeka Bosna i Fojnica, na naselje Prijeko, kožarski kombinat KTK i staro muslimansko groblje.

Cilj ovog rješenja je inicirati razvoj grada prema rijakama, na način da se ostvari komunikacija postojećeg urbanog tkiva i njegovih korisnika sa vrijednim i još uvijek neiskorištenim obalnim pojasom rijeka Bosna i Fojnica. Uvođenjem novih sadržaja i dodatnih komunikacija, koje imaju za cilj uspostaviti fizičku i funkcionalnu vezu, stvara se novo lice grada.

Osnovna koncepcija rješenja ogleda se u formiranju četiri zasebne funkcionalne različite cjeline unutar obuhvata, koje su međusobno povezane različitim komunikacijama koje iniciraju cirkularne pješačke tokove, kao najuređenije vidove kretanja.

Glavne prostorno – funkcionalne cjeline ponuđenog rješenja:

§   Puls grada – transformisana glavna gradska ulica

§   Obalni pojas rijeka Bosna i Fojnica

§   Naselje Prijeko – proširenje centra grada

§   Kružni most – fokus pješačkih komunikacija.

 

        Puls grada– transformisana glavna gradska ulica

Pozivajući se na aktuelni regulacioni plan, glavnu gradsku ulicu posmatramo kao sistem trgova i otvorenih javih površina koje predstavljaju puls samog grada. Niz trgova svojom koncepcijom i oblikovanjem označavaju neke od fragmenata razvoja samog grada od srednjeg vijeka do danas. Krećući se kroz različite fragmente dobiva se predstava o bitnostima i značajnim elementima memorije mjesta. Budući da se postojeći kolski saobraćaj izmješta izvan prostora trga, formirani su alternativni pravci koji neće uticati na kvalitet i sigurnost učesnika u saobraćaju.

Trgovski niz počinje sa trgovskom površinom na Sebilju (novi zanatski centar) koja je posvećena osnivaču grada Visokog, Ajaz – begu. Veliki plato (pijaca i parking površina) je osmišljen kao centralni zeleni pojas, unutar kojeg se nalazi mirniji dio trga, uz koje se predviđaju dva nova objekta stambeno – poslovne namjene. Sebilj svojim funkcijama postaje mjesto u kojem se formira “privredni grad” – mjesto sa dominantno poslovnim sadržajima. Budući da se ovaj trg nadovezuje na stari zanatski centar, koji svojim mjerilom i oblikovanjem predstavlja vrijednu arhitektonsko – ambijentalnu cjelinu, logičnim se postavlja povezivanje ove dvije cjeline. Potenciranjem pješačkih tokova iz novoformirane trgovske cjeline kroz cjelinu starog zanatskog centra, dalje prema glavnoj gradskoj ulici – šetalištu stvara se cirkularna veza, koja oživljava prostor i nameće intenzivnije korištenje.

                Druga cirkularna pješačka veza je formirana oko prostora Bijele džamije koja direktno sa glavnog šetališta dovodi do harema džamije. Vizure prema haremu džamije se otvaraju uklanjanjem pomoćnih objekata i niza drvenih dućana, što nameće formiranje novih komunikacijskih tokova. U sklopu dvorišta džamije formira se površina za molitvu na otvorenom koja se upotpunjava novom vegetacijom.

                Kulturno – historijska linija se nastavlja sa Tabhanskom džamijom i Poštom ispred koje se formira nova trgovska površina, Trg žrtava Srebrenice. Na trgovskoj površini je formirana fontana kružnog oblika u kojoj su sadržani stilizovani elementi Srebreničkog cvijeta koji su ujedno i reminiscencija na stradanje nevinih žrtava, kao i motivi stećaka koji daju posebnu težinu i jedinstvenost te postaju element svjedočenja o našem porijeklu. Impresiji dodatno doprinose i elementi iluminacije i vode. Cjelokupan potez je upotpunjen adekvatnim urbanim mobilijarom u kombinaciji sa vegetacijom.

                Ulica Alije Izetbegovića se proširuje u pravcu rijeke i transformira u trg. Proširivanjem postojeće saobraćajnice sa 12,5 metara na 25 metara širine formira se trgovska površina sa aktivnim šetalištem definiranim unakrsno organiziranim linijskim potezima drvoreda i osvjetljenja. U skladu sa postojećim okolnim objektima koji ga okružuju tako i trgovska površina naglašava stabilnost i mirnoću.

Prostor trga je definisan i najznačajnijim objektima centralnog sadržaja, koji ujedno doprinose i samoj aktivnosti trga. Proširivanjem poteza formirala se i površina u zaleđu zgrade Općine i Partizana koja postaje vidikovac koji pruža vizure na uređene obale rijeka, ali i kojom je omogućeno povezivanje sa ostatkom prostora.

Planirane intervencije doprinose razvoju urbanih perspektiva i vizura koji se ostvaruju i naglašavaju prema Tabhanskoj džamiji kao kulturno-historijskom reperu ovog prostora, koje su ujedno i najljepše vizure u gradu, doboko urezane u mentalnim mapama građana, ali i posjetitelja grada.

Oživljavanju i širenju prostornog obuhvata doprinosi i povezivanje dva nivoa prostora: prostora trga i obalnog prostora uz njihovo permanentno korištenje.  Intervencije na obalnim pojasevima formirale su novu topografiju doline. Komunikacija između ova dva nivoa ostvarena je pomoću pješačkih rampi i kaskadnih elemenata koji su ujedno dostupni i za korisnike umanjenih tjelesnih sposobnosti.  Obale rijeka Bosne i Fojnica su tretirane i uređene na način da budu dostupne za šetanje i rekreaciju te su spojene sa tri pješačka mosta.

  1. drveni montažni objekti namijenjeni za uličnu prodaju (trgovke) čine ansambl koji, pozicioniran uz rubni dio šetališta, doprinosi formiranju i upotpunjavanju novog uličnog platna. Po svojoj prirodi ovakve strukture se mogu tretirati kao privremene strukture, ali po svojoj formaciji mogu se okarakterisati i kao stalne strukture unutar urbanog tkiva. Struktura trgovki je prvenstveno namijenjena za uličnu prodaju, iako iste mogu poslužiti u svrhu promocije i informisanja.

U neposrednoj blizini trgovki se nalazi tampon zona – niz opremljen adekvatnim urbanim mobilijarom namijenjenim za vegetaciju i sjedenje koji zajedno sa trgovkama tvori prostor koji u međusobnoj interakciji može proizvesti mjesto okupljanja, susreta i odmora koje prerasta u neformalnu trgovinu na otvorenom, sajmište, izložbeni trg, ali i ugostiteljski kutak u zavisnosti od ponude u trgovkama. Diskretan i nenametljiv dizajn i raspored urbanog mobilijara naglašava ideju pokreta, upotpunjenu  kolorističkom obradom podnih površina koje za cilj imaju poboljšanje vizuelnih kvaliteta.

Remodelovanjem postojeća gradska ulica dobiva značaj centralnog gradskog trga, koji je svojim prostornim atributima i značajnim fokusima na početku i završetku poteza pomirio nekoliko zatečenih matrica i geneza nastanka okolne urbane strukture.

                Fizičke strukture koje se nalaze u neposrednoj blizini Gradskog kina, u njegovom stražnjem dijelu formirale se pogodan prostor, trgovske prirode koji ima multifunkcionalnu primjenu. Ulica uz koju se prostor nalazi nosi naziv Ulica Matrakčijina, po poznatom osmanskom učenjaku porijeklom iz Visokog, pa tako i prostor dobiva naziv Trg Matrakčija. Rješenje nudi različite scenarije multifunkcionalnog korištenja koji će trenutnom prostoru, kojeg  identifikujemo kao zapušteni corner odlaganja smeća i parkiranja automobila, ponuditi aktivnu upotrebu.

Na ovoj lokaciji u proteklom periodu održavani su u par navrata koncerti, basketball turniri i slične aktivnosti. Ponuđeno rješenje „reciklira“ već ponuđene ideje – funkcije i dopunjavaju se novim.

Ovim aktivnostima od jednog zapuštenog prostora stvoren je dopadljiv gradski foaje koji je atraktivan za prolaznike i posjetioce kako kulturnih tako i ostalih sadržaja ove mikrolokacije. Atraktivnosti ovog rješenja doprinosi pojavljivanje vegetacije u green box-ovima – unošenje prirode u sivilo betona, street art – crtanje kolorističkih markacija na betonu i zidovima, iluminacija prostora inače neosvjetljenog noću, inkorporiranje sportskih sadržaja – koša za basketball i kulturnih sadržaja – transformabilne pozornice za manifestacije. Ovi elementi sveukupno stvaraju bolji image ovog prostora i cjelokupne slike grada, koji na ovaj način postepeno dobija sliku jednog urbanog gradskog tkiva.

                Trgovske površine se nastavljaju i na prostoru iz zgrade Zemljišno – knjižnog ureda, odnosno na prostoru ljetne bašte. Trg preuzima elemente sa srednjovjekovnih grbova i stećaka i interpretira ih na savremeni način u različitim materijalizacijama. U skladu sa osnovnom tematikom prostora trg nosi naziv Trg Kulina bana.

Završna tačka posmatrane kompozicije trgova i otvorenih javnih površina je spomen kosturnica i prostor iza gradskog hotela za koje se predviđa redizajn.

Naselje Prijeko – proširenje centra grada

                Druga cjelina u posmatranom rješenju jeste naselje Prijeko koje će poslužiti kao prostor pogodan za proširenje gradskog centra. Prateći princip kompaktnog grada naselje se formira miješanjem različitih funkcija. Prema regulacionom planu predviđaju se dodatne stambene jedinice, kao i zona stambeno – poslovnih objekata uz samu obalu rijeke. Kako bi se iniciralo što intenzivnije korištenje i ovog dijela naselja, kao i uopće korištenje ove  obale rijeke dodaju se dodatne komunikacije u vidu pješačkih mostova. Naselje je obogaćeno zelenim pojasom koji se iz padinskog dijela spušta do same rijeke. U nastavku naselja, a uz kulturni centar u izgradnji predviđa se i izgradnja objekta koji će biti pandam samom kulturnom centru i služit će kao medijateka. Između ova dva objekta formira se plato specifičan za objekte ove vrste.

                U neposrednoj blizini se nalazi sada već disfunkcionalni industrijski kompleks KTK okarakterisan kao brownfield. Brownfield KTK, u ovom slučaju, je zapušteni i neiskorišteni industrijski kompleks na vrijednom zemljištu unutar gradske jezgre. Prateći savremene koncepcije regenaracije pomenute tipologije kompleksa,  KTK kompleks poprima nove sadržaje i funkcije.

Osnovna koncepcija redizajna kompleksa zasniva se na integriranju različitih funkcija unutar jedne cjeline (stanovanje, poslovanje, kultura, rekreacija, tržnica). Analizom su utvrđene fizičke strukture čije stanje zadovoljava dalje korištenje i to za druge svrhe za razliku od onih za koje su prvobitno namijenjene.Kompleks je podijeljen na tri funkcionalno i prostorno različita dijela. Prvi dio je priobalni pojas uz rijeke Bosnu i Fojnicu koji se nadovezuje na novoformirani kružni pješački most. Druga cjelina je glavna trgovska površina oko industrijskog dimnjaka sa pratećim sadržajima, dok je treći pojas prostor zadržanih industrijskih hala pretvoren u različite namjene te oplemenjen hortikulturalnim elementima i urbanim mobilijarom.

                Na samom ušću rijeke Fojnice u rijeku Bosnu nalazi se staro muslimansko groblje. U skladu sa savremenim tendencijama, kada su groblja upitanju, ona se nakon prestanka korištenja i popunjavanja kapaciteta oplemenjuju šetalištima i vegetacijom, te pretvaraju u parkovske površine. Tako i staro groblje na obali rijeke se oplemenjuje i pretvara u park – šumu.

 

Obalni pojas  i kružni pješački most – fokus pješačkih komunikacija

                Akcent ovog rješenja je uređenje obalnog pojasa, njegovo aktivno korištenje kao i objedinjavanje svih obrađenih cjelina. Regulacijom obala dobivene su nove površine  koje predstavljaju značajan potencijal za razvoj zona rekreacije i odmora. Inkorporiranjem elementata rasvjete, urbanog mobilijara, paviljona za različite namjene stvara se novi vid otvorenih javnh prostora koji nema samo ambijentalne vrijednosti. Za razliku od užurbane gradske žiže, obale amorfnih linija predstavljaju mirnu zonu za meditaciju i relaksaciju. Postavljanjem kružnog pješačkog mosta spajaju se obale rijeka Bosne i Fojnica, uvezuju fizičke strukture dvije obale koje se strukturalno, morfološki i oblikovno razlikuju, ali unatoč tome zajedno čine jedinstvenu uvezanu cjelinu.

Transformacijom centralnog urbanog područja prostor će na novi način inicirati različite socijalne susrete i humanizirati gradski ambijent. Postojeći otvoreni prostori i proširenja su reafirmirani i direktno uključeni u aktivnosti trgova, obalnih pojasa i kompleksa različitih priroda.  Transformacijom prolazne pješačke i kolske saobraćajnice u trg, transformišu se i prolaznici u aktivne korisnike trga. Definirani pješački tokovi jasno povezuju zone administracije, trgovine, kulture i gastronomije.

{joomplucat:1166 limit=32|columns=4}