Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Regulacija vodotoka nakon poplava

betonski most poplaveKantonalni štab civilne zaštite poslao je sa jutrošnje (05. 06. 2014.) sjednice naredbu općinskim štabovima sa zahtjevom da se traženi podaci o posljedicama poplava i klizišta na području Općina dostavljaju sa više ažurnosti i odgovornosti prema cijelom poslu na saniranju šteta od poplava. Naime, neke općine još uvijek nisu dostavile podatke potrebne za efikasniju pomoć ugroženim područjima, a i da bi se pripremili projekti koji će se razmatrati na donatorskoj konferenciji  sredinom ovog mjeseca. Uz to, posebni timovi formirani od strane Evropske unije već su na terenu i prikupljaju podatke te je potrebno sa općinskog nivoa pružiti neophodnu pomoć ovim timovima kako bi se dostavili tačni podaci i stekla precizna slika o ukupnim potrebama za popravkama, sanaciji i ponovnoj izgradnji kako stambenih objekata, tako i kompletne infrastrukture na području Kantona.

Kad je u pitanju saniranje posljedica izljevanja malih i većih vodotoka na području Kantona tokom posljednjih poplava, jučer je održan i poseban sastanak na kome su članovi Kantonalnog štaba zaduženi za oblast vodoprivrede razgovarali sa predstavnicima federalne Agencije za vodno područje sliva Save, predstavnicima Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu,a sastanku su prisustvovali i predstavnici kantonalnog resornog ministarstva te kantonalne inspekcije. Dogovoreno je da se  već postojeći Elaborat o vodotocima koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po nalogu Skupštine, uradilo par mjeseci prije poplava, izmjeni u skladu sa novonastalom situacijom. S obzirom na to da će se u toku naredne sedmice dovršiti inoviranje podataka, moći će se sa sigurnošću predložiti mjere za sanaciju vodotoka, a posebno onih čije je izlijevanje i bilo uzročnikom poplava na Kantonu.

U toku jučerašnjeg dana nastavljena je dostava hrane iz Direkcije za robne rezerve, ali je primjećeno da pojedine općine ne dostavljaju zahtjeve za izuzimanjem prehrambenih i drugih namirnica pa je dogovoreno na jutrošnjoj sjednici da se obiđu sva skladišta i distributivni centri na području Kantona i utvrdi gdje postoje dovoljne količine hrane, a gdje one nedostaju. 

Na jutrošnjoj sjednici Štaba raspravljano je i o statusu evakuisanih osoba, pa je Štab    informiran da je resorno kantonalno ministarstvo već sačinilo prijedlog izmjena postojećeg federalnog zakona o statusu raseljenih lica, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH također je uputilo inicijativu za donošenje izmjena zakona koji regulira ovu oblast. Naime, osobe evakuisane usljed poplave, prema postojećim zakonskim rješenjima, nemaju status izbjeglih osoba jer se izbjeglicama smatraju samo osobe koje su taj status stekle tokom rata u BiH od 1992. do 1995. godine. Da bi se ovim licima koja su ostala bez svojih domova ili se bez značajnijih ulaganja u njihove stambene objekte ne mogu vratiti svojiim kućama, dodijelila sredstva i pružila pomoć, ona moraju biti zakonski adekvatno tretirana u postojećoj pravnoj regulativi. Zaključeno je da će se u procesu rješavanja statusa evakuisanih osoba morati angažovati ne samo kantonalni već i entitetski i državni nivo jer poplave su zahvatile područje cijele države i moraju se jednako tako i tretirati.