Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vodostaj rijeke Bosne i dalje u opadanju

vodostaj bosnePrema podacima s vodomjernih stanica automatskog hidrološkog monitoring sistema “Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo”, rijeka Bosna kao i njene pritoke, koje su u posljednjih tri dana izazvale najviše problema na poplavnim područjima, su u opadanju. 

Smanjenje nivoa registruje se i u Zavidovićima, gdje se svakih sat nivo rijeke Bosne smanjuje za oko 10 cm. 

Rijeka Vrbas i rijeka Drina također bilježe blago opadanje nivoa. Rijeka Una ima blagi trend porasta, prosječno 1-2 cm svaki sat, a rijeka Sana je u blagom padu nivoa, dok je Sanica u stagnaciji. 

Posebno teška situacija je na području Posavine. Trend porasta vodostaja rijeke Save od 00:00 sati (17.05.2014.) je povećan i trenutno iznosi oko 5 cm/sat, tako da je za osam sati zabilježeno ukupno povećanje od 54 cm. Uzrok tome su kako povećani nivoi rijeke Une tako i zabilježeni porasti nivoa pritoka rijeke Save u Hrvatskoj na kojima se bilježe maksimumi. 

Posted in BiH